Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na 9. a 10. novembra 2023.

Žiadosť o odborné skúšky sa podáva v úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.), dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.) a podpísaným poučením o spracovaní osobných údajov. Uvedené podklady sa podávajú na úrad najneskôr do 6. októbra 2023 na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica


Správny poplatok za podanie žiadosti zaplaťte podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pol. 214 písm. b)  na účet úradu:

Názov účtu - Depozitný účet
IBAN - SK4981800000007000060750
BIC - SPSRSKBA
Konštantný symbol - 0558
Suma - 50,00 €
Do správy pre prijímateľa uveďte: Skúšky PZ meno


Bližšie informácie: 

Lívia Tušimová
tel.: 048/4300 118
email: livia.tusimova@indprop.gov.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícii na našej podstránke: https://www.indprop.gov.sk/o-urade/materialy-suvisiace-s-cinnostou-uradu/ochrana-osobnych-udajov