Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prihlasovanie do zahraničia

Ako chrániť ochranné známky v zahraničí

V súčasnosti existujú tri (3) spôsoby ako získať ochranu ochrannej známky v zahraničí:

Podať prihlášku priamo do krajiny alebo krajín v ktorých má prihlasovateľ záujem získať ochranu. Podmienky registrácie, ako aj samotné konanie o prihláške ochrannej známky sa riadia právnym poriadkom tej krajiny, v ktorej sa prihláška podáva.

  1. V rámci Európskej únie (EÚ) podať prihlášku ochrannej známky Európskej únie (EUTM). Prihláška ochrannej známky EÚ môže byť od 23. 3. 2016 podaná len Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Prihlášku známky možno podať v každom z 23 oficiálnych jazykov EÚ, t. j. aj v slovenčine.

    Doba platnosti zápisu ochrannej známky EÚ do registra je desať rokov odo dňa podania prihlášky a registrácia môže byť obnovená, a to vždy na obdobie 10 rokov na základe žiadosti majiteľa, ak boli zaplatené náležité poplatky. Zápisom prihlášky ochrannej známky EÚ získava majiteľ právo na jej používanie v celej Európskej únii a zároveň právo zakázať používanie tejto ochrannej známky tretími osobami a požadovať primeranú a spravodlivú náhradu v prípade porušovania práv. Majiteľ ochrannej známky EÚ má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Tento spôsob ochrany podstatne znižuje náklady v porovnaní s nákladmi na registráciu vo všetkých 27 krajinách Európskej únie.

    Základný poplatok za prihlášku musí byť zaplatený v lehote jeden mesiac odo dňa podania prihlášky pre priznanie dňa podania ako dňa prijatia. EUIPO nevystavuje žiadosť o úhradu.

Podať prihlášku do viacerých krajín sveta je vhodné podľa Madridskej dohody alebo Protokolu k Madridskej dohode. Medzinárodný zápis v zmluvných stranách týchto dohôd je možné získať na základe jedinej prihlášky podanej Medzinárodnému úradu pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve prostredníctvom ÚPV SR s podmienkou, že prihlasovateľ má na území SR podnik alebo bydlisko, prípadne je jej štátnym príslušníkom. Bližšie informácie možno získať v časti Žiadosť o medzinárodný zápis ochranných známok (PDF, 1,7 MB).