Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Materiály na pripomienkové konanie

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sú od 1. 4. 2016 uverejňované na Portáli Slov-Lex na internetovej adrese: https://www.slov-lex.sk/domov

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie boli od 1. 6. 2008 uverejňované na Portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR, umiestnenom na internetovej adrese: https://lt.justice.gov.sk/

Archív MPK do 31.5.2008

OZNÁMENIE O KONZULTÁCIÁCH S PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTMI

Materiál: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vypracovanie legislatívneho materiálu vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 (úloha číslo 6 na mesiac november 2022).

Cieľom návrhu zákona je modernizácia právnej úpravy v oblasti priemyselného vlastníctva a jej prispôsobenie súčasným spoločenským podmienkam a moderným trendom v správnych konaniach.

Navrhovaná zmena zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je najmä reakciou na nedávnu skúsenosť s pandemickou situáciou tým, že zavádza možnosť rozhodnúť o vykonaní odbornej skúšky patentového zástupcu dištančnou on-line formou. Navrhovaná zmena súčasne reflektuje aj technologický pokrok a bežné štandardy vykonávania obdobných skúšok.

Navrhovaná zmena zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sleduje urýchlenie konania o zápise úžitkového vzoru do registra na základe aktívneho prístupu prihlasovateľa, ktorý má možnosť vzdať sa práva požiadať o odklad zverejnenia svojej prihlášky.

Úrad priemyselného vlastníctva SR upovedomuje podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že pripravovaný návrh zákona ovplyvní ich podnikateľskú činnosť, že problematiku návrhu zákona môžu s ÚPV SR konzultovať formou elektronickej výmeny informácií alebo online konzultácií od 15. júna 2022 do 15. júla 2022.

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 48 4300 269; e-mail: jitka.mikulicova@indprop.gov.sk

Tel.: +421 48 4300 104; e-mail: lucia.harachova@indprop.gov.sk


Archív konzultácií s podnikateľskými subjektmi