Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Opravné prostriedky ku konaniam na ÚPV SR

Elektronický formulár
Formulár slúži na podanie návrhu na obnovu konania, rozkladu alebo podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania pre oblasti patentov, európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok a medzinárodných ochranných známok.

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať návrh na obnovu konania, rozkladu alebo podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania pre oblasti patentov, európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok a medzinárodných ochranných známok.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem podať návrh na obnovu konania, rozkladu alebo podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania pre oblasti patentov, európskych patentov, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok a medzinárodných ochranných známok.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním niektorých žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

URL súvisiacej legislatívy
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/pravne-predpisy-metodiky-instrukcie
https://www.indprop.gov.sk/patenty/dodatkove-ochranne-osvedcenia/pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/dizajny/pravne-predpisy-metodiky-konania

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu. Podrobnosti o náležitostiach potrebných pre podanie v listinnej forme sú definované vyhláškou úradu.

Spustiť elektronickú službu