Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Opravné prostriedky ku konaniam na ÚPV SR

Opis služby

Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať návrh na obnovu konania, rozklad a podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania pre oblasť patentov, európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok a medzinárodných ochranných známok.

Komu je služba určená

Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem podať návrh na obnovu konania, rozklad a podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania pre oblasť patentov, európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku, dodatkových ochranných osvedčení, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok a medzinárodných ochranných známok.

Spôsob použitia služby

Služba sprístupní elektronický formulár. Po spustení služby je potrebné uviesť spisovú značku bez prefixu "PP", "POZ" a pod., pre ktorú je žiadané vykonanie služby, napr. v prípade patentu vo formáte 1-2020, v prípade európskeho patentu s určením pre Slovenskú republiku vo formáte 3111888, pričom v prípade ochranných známok sa formát spisovej značky v priebehu času menil, t. j. od roku 2000 je formát napr. 1-2012, od roku 1993 do 1999 je formát napr. 1-99 a spred roka 1993 je formát maximálne 5-miestne číslo napr. 52529. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle na úrad. Odoslaný formulár sa automatizovane ukladá aj v elektronickej schránke občana alebo podnikateľa na ústrednom portáli verejnej správy do priečinka odoslané.

Vyžadovanie autentifikácie a autorizácie na použitie služby

Na použitie služby je potrebné sa prihlásiť autentifikátorom, napr. občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID karta) a na odoslanie podania je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie. Bez elektronického podpisu nie je možné odoslanie podania.

Spoplatnenie služby

Podanie rozkladu nie je spoplatnené.

Podaním návrh na obnovu konania a podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia. Podľa sadzobníka správnych poplatkov je výška správnych poplatkov:

  • za návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba – 25 EUR,
  • za návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie – 250 EUR,
  • pričom tento poplatok sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovie v plnom rozsahu.

V prípade podania vykonaného elektronickou službou je sadzba uvedeného poplatku znížená o 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

URL súvisiacej legislatívy

https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/instrukcie-pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/pravne-predpisy-metodiky-instrukcie
https://www.indprop.gov.sk/patenty/dodatkove-ochranne-osvedcenia/pravne-predpisy-metodiky
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/pravne-predpisy-metodiky-konania
https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/dizajny/pravne-predpisy-metodiky-konania

Prístupový kanál na používanie služby

Službu je možné vykonať aj v listinnej podobe a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou na adresu úradu.

Formálne náležitosti opravného prostriedku ku konaniam na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Opravný prostriedok (návrh na obnovu konania, podanie rozkladu, podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania) sa podáva úradu písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v štátnom jazyku. Podanie musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený. Z podania musí byť zrejmé:

  • číslo prihlášky,
  • údaje umožňujúce identifikáciu navrhovateľa/podávajúceho alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený,
  • špecifikovanie akej veci sa podanie týka a čo sa navrhuje,
  • odôvodnenie rozkladu so zoznamom dôkazov a s opisom ich obsahu (platí len pre podanie rozkladu),
  • podpis navrhovateľa/podávajúceho alebo jeho zástupcu, ak je zastúpený.
Spustiť elektronickú službu