Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Ochrana označenia pôvodu a zemepisného označenia na národnej úrovni

Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné chrániť minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky nepoľnohospodárskeho pôvodu, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

Poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, liehoviny a aromatizované vínne výrobky je možné zapísať a chrániť len na úrovni Európskej únie podľa príslušných nariadení.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2411 z 18. októbra 2023 o ochrane zemepisných označení remeselných a priemyselných výrobkov a o zmene nariadení (EÚ) 2017/1001 a (EÚ) 2019/1753 nadobudlo účinnosť 16. novembra 2023. Ochrana podľa tohto nariadenia sa zameriava na remeselné a priemyselné výrobky, ako sú prírodné kamene, výrobky z dreva, šperky, textílie, čipky, príbor, sklo, porcelán či kože a usne na úrovni Európskej únie. Nariadenie sa bude uplatňovať od 1. decembra 2025.
Ak nebude prejavený záujem zo strany užívateľov o zápis existujúcich názvov v Európskej únii, doterajšia vnútroštátna ochrana zemepisných označení zanikne 2. decembra 2026. Zánik vnútroštátnej ochrany bez jej nahradenia ochranou na úrovni Európskej únie bude mať za následok aj zrušenie medzinárodného zápisu označení pôvodu podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu.

 O zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa žiada prihláškou, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na predpísanom tlačive (PDF, 177,7 kB). Prihlášku môže podať združenie alebo zväz výrobcov alebo spracovateľov s právnou subjektivitou bez ohľadu na právnu formu alebo zloženie (ďalej len „združenie") pre výrobok vyrobený, spracovaný a pripravený na vymedzenom území. Fyzická osoba alebo právnická osoba môže samostatne podať prihlášku, iba ak v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracováva a pripravuje na vymedzenom území (ďalej len „prihlasovateľ").

Prihláška označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa podáva na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Prihláška musí obsahovať:

  • znenie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia,
  • názov, adresu, telefón, e-mail prihlasovateľa,
  • zemepisné vymedzenie územia,
  • typ výrobku,
  • doklad potvrdzujúci, že výrobok pochádza z vymedzeného územia,
  • opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím,
  • opis spôsobu získavania výrobku, prípadne opis originálnych a nemenných miestnych spôsobov jeho získavania,
  • názov a sídlo prevádzky alebo prevádzok,
  • meno, priezvisko a adresu miesta podnikania oprávneného zástupcu prihlasovateľa,
  • podpis prihlasovateľa.

Zapísané označenie pôvodu je oprávnený používať držiteľ osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia (ďalej len „držiteľ osvedčenia o zápise") a užívateľ zapísaného označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia (ďalej len „užívateľ"). Držiteľ osvedčenia o zápise má právo zakázať užívateľovi používanie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ak užívateľ označuje výrobok zapísaným označením pôvodu alebo zemepisným označením a tento výrobok nemá vlastnosti alebo kvalitatívne znaky dané príslušným zemepisným prostredím alebo nespĺňa požiadavky vymedzenia výrobku. Držiteľ osvedčenia o zápise alebo užívateľ môžu na výrobku uviesť, že ide o zapísané označenie pôvodu alebo zapísané zemepisné označenie. Na zapísané označenie nemôže byť licenčnou zmluvou poskytnutý súhlas na jeho používanie. K zapísanému označeniu nemôže byť zriadené záložné právo. Zapísané označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nemôže byť predmetom prevodu. Právo na ochranu zapísaného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia vzniká dňom jeho zápisu do registra. Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu nie je časovo obmedzená.