Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Informačná povinnosť Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

 Prevádzkovateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
 Kontaktné údaje:

gdpr@indprop.gov.sk
+421/48/43 00 333

 Zodpovedná osoba: Ing. Katarína Tínesová
info@gdpr-dataprotection.sk
+421/948 411 053

Pri realizácii úloh a povinností úradu získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás (napr. pri prihláške na odbornú skúšku na výkon činnosti patentového zástupcu; pri plnení povinností úradu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, ...), alebo ich získavame pri plnení svojich povinností od tretích strán (napr. orgán verejnej správy poskytujúci súčinnosť úradu a pod.).
Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností úradu ako zamestnávateľa, ak ste napríklad zamestnancom úradu, rodinným príslušníkom zamestnanca úradu alebo jemu blízkou osobou.
Ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností úradu.

Zásady ochrany osobných údajov

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje napr. pri akreditovanom vzdelávaní, pri riešení podaní na úrad alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou úradu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.
Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené úradom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch, dobe uchovávania, oprávnených záujmoch spracúvania osobných údajov, sú súčasťou dokumentácie úradu o ochrane osobných údajov a informácie o nich môžu byť poskytnuté na požiadanie.

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Kategórie príjemcov sú najmä:

 • orgány štátnej správy a verejnej moci
 • orgány činné v trestnom konaní
 • účastníci správneho konania


Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Osobné údaje - v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa - prihlasovateľa, majiteľa, prípadne pôvodcu predmetu priemyselného práva sa poskytujú recipročne tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám na základe medzinárodných dohôd.


Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom úradu, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra SR.


Aké máte práva?

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


Účel a použitie osobných údajov z kamerového záznamu

Účelom inštalácie kamerového systému so záznamom je výhradne prevencia a dokumentovanie vzniknutej škody na živote, zdraví alebo majetku cestou príslušných orgánov (napr. Polícia, Poisťovňa, Prokuratúra, Súdy... ďalej len „oprávnený subjekt”).
Zákonnosť spracúvania osobných údajov je daná na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
Záznam z kamerového systému môže byť použitý výhradne v konaní v spolupráci s oprávnenými subjektmi.
Záznamy získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám (s výnimkou oprávneného subjektu) a nevzťahujú sa na ne ustanovenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Lehota uchovávania kamerového záznamu je 72 hodín.