Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Poplatky

UPOZORNENIE: Od 1. apríla 2024 prišlo k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene prišlo z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácii kliknite tu.

Základné poplatkyPoplatok v eurách
Podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami* 30 €
Podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami* 60 €
Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote* 116 €
Zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom* 20 €
Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky (do 10 uplatnených patentových nárokov)* 116 €

* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

UPOZORNENIE: Od 1. apríla 2024 prišlo k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene prišlo z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácii kliknite tu.

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 25 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 250 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

  

Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 4 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €

 

Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €

 

Položka 216
a) Podanie patentovej prihlášky
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 30 €
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 60 €
b) Podanie žiadosti o
1. dodatočné priznanie práva prednosti 66 €
2. dodatočné uznanie prioritného dokladu 66 €
3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 20 €
4. zápis prevodu alebo prechodu práv z patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra 30 €
5. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo vymazanie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra 20 €
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 €
7. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra 20 €
8. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 
9. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 €
10. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 €
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
1. do 10 uplatnených patentových nárokov 116 €
2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok 20 €
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov 66 €
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres 10 €
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 166 €
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu 47) 100 €
g) Podanie návrhu na zmenu doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 50 €
h) Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 116 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
 
Poznámky
1. Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy48) alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote.

2. Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.

 

Položka 216a
a) Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, národnú prihlášku úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskeho patentového dohovoru, za každý štát 20 €
b) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 €
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu 116 €
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote 232 €

 

Položka 217
a) Podanie žiadosti o určenie 166 €
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu 200 €
c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu 200 €
d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia 200 €

 

Položka 220
a) Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci 66 €
b) Za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu 130 €
c) Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš 50% poplatku za medzinárodné podanie
d) Za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie do Medzinárodného úradu, ak úrad nie je
    príslušným prijímacím úradom
30 €
e) Za obnovenie práva na prioritu 166 €

Udržiavacie poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účet úradu.

 

Položka 1
Udržiavací poplatok za patent, udržiavací poplatok za európsky patent za
a) 3. rok 66 €
b) 4. rok 82,50 €
c) 5. rok 99,50 €
d) 6. rok 116 €
e) 7. rok 132,50 €
f) 8. rok 149 €
g) 9. rok 165,50 €
h) 10. rok 199 €
i) 11. rok 232 €
j) 12. rok 265,50 €
k) 13. rok 298,50 €
l) 14. rok 331,50 €
m) 15. rok 365 €
n) 16. rok 398 €
o) 17. rok 464,50 €
p) 18. rok 531 €
q) 19. rok 597 €
r) 20. rok 663,50 €


UPOZORNENIE

ÚPV SR upozorňuje prihlasovateľov na nelegálne vyberanie poplatkov (Filing Fee alebo International Search Fee s názvom faktúry Registration of the International Patent Application alebo Registration of the International Patent) neoprávnenými osobami.
Ďalšie informácie nájdete na: http://www.upv.sk/?upozornenie-pre-verejnost

V prípade nejasností kontaktujte svojho zástupcu alebo ÚPV SR:
infocentrum@indprop.gov.sk


1. Prihlasovací poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky PCT

66 €

2. Poplatok za vyhotovenie prioritného dokladu 20 €
3. za úkony úradu spojené s oneskoreným predložením prekladu 130 €
4. Za úkony úradu spojené s oneskorenou platbou poplatku za medzinárodné podanie a medzinárodnú rešerš 50% poplatku za medzinárodné podanie
5. za odoslanie archívnej a rešeršnej kópie Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva ak úrad nie je príslušným prijímacím úradom 30 €
6. za úkony úradu spojené s obnovením práva na prioritu 166 €

Prihlasovateľ je povinný zaplatiť prihlasovací poplatok do jedného mesiaca od podania medzinárodnej prihlášky. V prípade elektronického podania sú správne poplatky znížené o 50 %.

Správne poplatky (prihlasovací poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky PCT v ÚPV SR, poplatok za vyhotovenie prioritného dokladu) sa hradia prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovým poukazom na depozitný účet Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici (ďalej "úrad") vedený v Štátnej pokladnici. Na platobnom doklade uveďte:
IBAN - SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC (SWIFT): SPSRSKBA
Konštantný symbol - 0558

Variabilný symbol

Variabilný symbol je identifikáciou platby. Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom.

Tento kód pre medzinárodné prihlášky PCT začína zľava jednomiestnym prefixom 3. Napríklad:

  prihláška PCT/SK2005/000005 má variabilný symbol 3000052005,
  prihláška PCT/SK2007/050001 má variabilný symbol 3500012007.

Poplatky za vyhotovenie prioritných dokladov sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

V rámci identifikácie platby je poplatník povinný zadať variabilný symbol uvedený v písomnej výzve úradu.

Podrobnejšie informácie o zložení variabilného symbolu.

7. Poplatok za medzinárodné podanie 1381 €1,2
nad 30 strán (za každú stranu) 16 €
8. Rešeršný poplatok 1845 €

 
1
Poplatok za medzinárodné podanie je znížený o nasledujúcu sumu, ak je medzinárodná prihláška v súlade s administratívnymi smernicami podaná:

  1. v elektronickej forme: 208 €,
  2. v elektronickej forme, ak texty opisu, nárokov a anotácie sú kódované v znakovom formáte: 311 €

2Ak medzinárodnú prihlášku podala fyzická osoba, poplatok za medzinárodné podanie sa zníži o 90 %. Na uvedenú zľavu má pávo iba prihlasovateľ, ktorý je v čase podania výhradným a skutočným vlastníkom a nie je povinný prideliť, udeliť, previesť alebo udeliť licenciu inej strane, ktorá nemá právo na zníženie poplatku. Ak je viac prihlasovateľov, musia všetci spĺňať uvedené kritériá.

Poplatok za medzinárodné podanie + 0,05 eura (poplatok zahraničnej banke) je prihlasovateľ povinný zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu podania medzinárodnej prihlášky PCT.

Poplatok za medzinárodnú rešerš + 0,05 eura (poplatok zahraničnej banke) je prihlasovateľ povinný zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu podania medzinárodnej prihlášky PCT na prijímacom úrade.

Poplatok za medzinárodné podanie  a rešeršný poplatok sa platí ÚPV SR na nasledovný účet zriadený štátnou pokladnicou:

Číslo účtu: IBAN:SK96 8180 0000 0070 0006 0777
  SWIFT: SPSRSKBA

1. za predbežný prieskum /preliminary examination fee/:  
- vykonávaný Európskym patentovým úradom 1830 € 
- vykonávaný Vyšehradským patentovým inštitútom 900 € 
2. manipulačný poplatok /handling fee/ 185 €


Uvedené poplatky sa platia priamo tomu orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, ktorý si prihlasovateľ zvolil na vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu. Pre občanov Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo, sú kompetentným orgánom na vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu Európsky patentový úrad (iba v prípade, ak medzinárodnú rešerš vykonáva alebo vykonal Európsky patentový úrad) alebo Vyšehradský patentový inštitút.

Európskemu patentovému úradu sa poplatky platia na bankový účet:

Commerzbank AG
Promenadeplatz 7
80273 Mníchov, Nemecko
IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700

Vyšehradskému patentovému inštitútu sa poplatky platia na bankový účet:

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Szabadság tér 5-6
1054 Budapest, Maďarsko
IBAN: HU19 1091 8001 00000087 8975 0008
BIC: BACXHUHB