Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Konania o medzinárodnej prihláške PCT vedené na ÚPV SR

Elektronický formulár
Formulár slúži na podanie žiadosti o predĺženie lehoty, informáciu, nahliadnutie do spisu, opravu, pokračovanie v konaní, poskytnutie súčinnosti, uvedenie do predošlého stavu, zastavenie konania, podanie žiadosti inde neuvedenej, návrhu na obnovu konania, oznámenie, sťažnosti, doplnenie materiálov a odpovede na správy úradu pre oblasť medzinárodných prihlášok PCT.

Opis služby
Služba umožňuje občanovi alebo podnikateľovi prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o predĺženie lehoty, informáciu, nahliadnutie do spisu, opravu, pokračovanie v konaní, poskytnutie súčinnosti, uvedenie do predošlého stavu, zastavenie konania, podanie žiadosti inde neuvedenej, návrhu na obnovu konania, oznámenie, sťažnosti, doplnenie materiálov a odpovede na správy úradu pre oblasť medzinárodných prihlášok PCT.

Komu je služba určená
Služba je určená pre občana alebo podnikateľa, ktorý má záujem požiadať o predĺženie lehoty, informáciu, nahliadnutie do spisu, opravu, pokračovanie v konaní, poskytnutie súčinnosti, uvedenie do predošlého stavu, zastavenie konania, podanie žiadosti inde neuvedenej, návrhu na obnovu konania, oznámenie, sťažnosti, doplnenie materiálov a odpovede na správy úradu pre oblasť medzinárodných prihlášok PCT.

Spôsob použitia služby
Služba sprístupní elektronický formulár. Po vyplnení elektronického formulára ho občan alebo podnikateľ odošle prostredníctvom svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy na úrad.

Vyžadovanie autorizácie na použitie služby
Elektronický formulár je potrebné pred odoslaním autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo uznaným spôsobom autorizácie.

Spoplatnenie služby
Podaním niektorých žiadosti vzniká poplatková povinnosť podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

Spustiť elektronickú službu