Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Podávanie sťažností, podávanie petícií a oznamovanie potispoločenskej činnosti

 Sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí v nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu1; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa2.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu1, ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa2, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu1 alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa2, inak sa sťažnosť odloží.

Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom3 (ďalej len „splnomocnenie") zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej podobe, postupuje sa pri zastupovaní sťažovateľa podľa osobitného predpisu4. Ak zástupca k sťažnosti splnomocnenie nepriloží, orgán verejnej správy sťažnosť odloží. Povinnosť priloženia splnomocnenia sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom podľa osobitného predpisu5.

Sťažnosť je možné podať:

 • v listinnej podobe na adresu
  Úrad priemyselného vlastníctva SR
  Švermova 43
  974 04 Banská Bystrica 4
 • v elektronickej podobe na adresu elektronickej podateľne ÚPV SR nachádzajúcej sa na portáli
  www.slovensko.sk

[1] § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

[2] § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov.

[3] § 58 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov; zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

[4] § 23 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

[5] Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o "petičnom práve") má každý právo sám, alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami a návrhmi (ďalej len "petícia") na orgány verejnej moci.

Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu a petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len "úrad") môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor.

V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s úradom, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len "zástupca"). Ak je vytvorený petičný výbor, zástupcu určujú členovia petičného výboru.

Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločenského záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu.1 Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu1 aj podpis. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom2 osoby podávajúcej petíciu.

Ak petícia nemá náležitosti podľa predchádzajúceho odseku, úrad písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa v stanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, úrad petíciu odloží.

Na vybavovanie petícií podľa zákona o petičnom práve sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.3 

Ak zákon o petičnom práve neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

 

Petíciu možno podať:

 • písomne na adresu
  Úrad priemyselného vlastníctva SR
  Švermova 43
  974 04 Banská Bystrica 4
 • elektronicky (ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom2 osoby podávajúcej petíciu) na adresu elektronickej podateľne ÚPV SR na portáli www.slovensko.sk

1   Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2   Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov.
3   Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť") a tiež práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. 

Oznamovateľom podľa zákona je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Zodpovednou osobou v zmysle zákona je zamestnanec osobného úradu.

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať:

Písomne na adresu
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Osobný úrad
Švermova 43
974 04  Banská Bystrica

Oznamovateľ vloží oznámenie do zalepenej obálky s viditeľným označením „Oznámenie protispoločenskej činnosti – NEOTVÁRAŤ“


Elektronicky na e-mailovú adresu
protispolcinnost@indprop.gov.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovednej osobe.


Osobne zodpovednej osobe v priestoroch ÚPV SR v Banskej Bystrici (v pracovných dňoch počas úradných hodín).