Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Správne poplatky - dodatkové ochranné osvedčenia

Správne poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.

UPOZORNENIE: Od 1. apríla 2024 prišlo k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene prišlo z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácii kliknite tu.

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 25 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 250 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 4 €
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 50 €
Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 €
b) uvedenie do predošlého stavu 166 €
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 20 €
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 20 €

Položka 216
a) Podanie patentovej prihlášky
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 30 €
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 60 €
b) Podanie žiadosti o
1. dodatočné priznanie práva prednosti 66 €
2. dodatočné uznanie prioritného dokladu 66 €
3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 20 €
4. zápis prevodu alebo prechodu práv z patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra 30 €
5. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa do registra alebo vymazanie pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa z registra 20 €
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 €
7. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra 20 €
8. zápis záložného práva do registra alebo jeho výmaz z registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 €
9. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 €
10. zápis exekúcie alebo zápis jej ukončenia do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 20 €
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
1. do 10 uplatnených patentových nárokov 116 €
2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok 20 €
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov 66 €
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres 10 €
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 166 €
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu 47) 100 €
g) Podanie návrhu na zmenu doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia 50 €
h) Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote 116 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
 
Poznámky
1. Úrad vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške polovice príslušnej sadzby, ak v konaní o patentovej prihláške bola predložená správa o rešerši medzinárodného typu, ktorú vykonal úrad ako pobočka Vyšehradského patentového inštitútu podľa medzinárodnej zmluvy 48) alebo bola vykonaná rešerš v prioritnej lehote.
2. Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.
Položka 217
a) Podanie žiadosti o určenie 166 €
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu 200 €
c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu 200 €
d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia 200 €