Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Podanie patentovej prihlášky na Slovensku

V závislosti od zložitosti vynálezu môže udelenie patentu trvať približne 3 až 5 rokov*.

* V určitých prípadoch, za dodržania stanovených podmienok, je patent možné udeliť v rámci zrýchleného konania do 24 mesiacov od podania prihlášky.

Kliknutím na odkaz proces konania zobrazíte podrobný vývojový diagram konania o patentovej prihláške.

Krok 1: Podanie prihlášky

Krok 2: Predbežný prieskum

Krok 3: Zverejnenie

Krok 4: Úplný prieskum

Krok 5: Udelenie


Krok 1: Podanie prihlášky

Vaša patentová prihláška musí obsahovať:

 1. žiadosť o udelenie patentu
 2. opis vynálezu s aspoň jedným príkladom uskutočnenia nárokovaného vynálezu
 3. aspoň jeden patentový nárok, ktorý bude vymedzovať predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany
 4. anotáciu vynálezu

Ak si to povaha vynálezu vyžaduje, súčasťou prihlášky môžu byť výkresy.

Patentovú prihlášku môžete podať v listinnej podobe, a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou - odporúča sa použiť formulár (žiadosť), alebo využiť podanie prostredníctvom elektronických služieb úradu*.

Elektronické služby úradu sú dostupné prostredníctvom troch systémov:

Spolu s prihláškou môžete požiadať o vykonanie rešerše v prioritnej lehote. Podanie žiadosti je jednou z podmienok zaradenia prihlášky do zrýchleného konania, FAST TRACK - patenty, kde za určitých okolností, po splnení uvedených podmienok, je možné udeliť patent do 24 mesiacov od podania patentovej prihlášky. Ak podané podklady nemajú žiadne zásadné formálne a vecné nedostatky, úrad v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky vypracuje na predmet prihlášky rešerš, rešeršnú správu v uvedenej lehote doručí prihlasovateľovi a zverejní ju spolu s prihláškou. Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote nenahrádza podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu.

Podmienky zrýchleného konania:

 • podanie žiadosti o vypracovanie rešerše v prioritnej lehote (pri podaní prihlášky),
 • podané podklady nemôžu mať žiadne zásadné formálne a vecné nedostatky (ak úrad vyzval prihlasovateľa na odstránenie formálnych nedostatkov prihlášky alebo na vyjadrenie sa k zisteniu niektorých vecných nedostatkov, nie je povinný rešerš v prioritnej lehote vykonať),
 • podanie žiadosti o skoršie zverejnenie prihlášky (do 10 mesiacov od podania prihlášky),
 • podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky (do 10 mesiacov od podania prihlášky) a
 • podmienky patentovateľnosti vynálezu sú na základe vykonaných rešerší splnené.
Správne poplatkyPoplatok v eurách
Podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami* 30
Podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami* 60
Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote* 116
Zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom* 20
Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky (do 10 uplatnených patentových nárokov)* 116

* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


Krok 2: Predbežný prieskum

Po podaní patentovej prihlášky sa zisťuje, či:

 • sú splnené podmienky na priznanie dňa podania prihlášky (§ 35 patentového zákona);
 • prihláška obsahuje identifikátor vašej osoby.

Ak nie sú splnené formálne požiadavky na podanie, úrad vás vyzve, aby ste doplnili chýbajúce časti prihlášky.

Ak sú splnené formálne požiadavky na podanie, úrad prizná patentovej prihláške dátum podania a prihlasovateľovi vzniká právo prednosti. Následne dostanete potvrdenie o podaní patentovej prihlášky spolu s výzvou na zaplatenie prihlasovacieho poplatku, ktorý je potrebné zaplatiť do 15 dní od doručenia výzvy na jeho zaplatenie.

Po zaplatení prihlasovacieho poplatku úrad pristúpi k predbežnému prieskumu vašej prihlášky.

V rámci predbežného prieskumu sa zisťuje, či:

 • sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti;
 • prihlášku podala osoba, ktorá má právo na riešenie;
 • prihláška neobsahuje predmet, ktorý zjavne nespĺňa podmienky patentovateľnosti alebo sa nepovažuje za vynález alebo podlieha výluke z patentovateľnosti;
 • je vynález v prihláške opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;
 • prihláška spĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu;
 • prihláška spĺňa formálne požiadavky stanovené vyhláškou;
 • prihláška obsahuje plnú moc, ak je prihlasovateľ zastúpený.

Ak boli v priebehu predbežného prieskumu zistené formálne nedostatky prihlášky, úrad vás vyzve na ich odstránenie. Ak tak neurobíte, vaša žiadosť bude zastavená, prípadne zamietnutá. *


* Podaním patentovej prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Po podaní patentovej prihlášky a jej zapísaní v registri patentových prihlášok úrad vykoná predbežný prieskum, účelom ktorého je vylúčiť z ďalšieho konania tie patentové prihlášky, predmety ktorých sa nepovažujú za vynález alebo podliehajú výluke z patentovateľnosti (napr. spôsoby liečenia), alebo v ktorých vynález nie je opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.


Krok 3: Zverejnenie

Vaša patentová prihláška bude zverejnená vo Vestníku ÚPV SR čo najskôr po 18 mesiacoch*. Po jej zverejnení môže ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti predmetu patentovej prihlášky, na ktoré úrad prihliadne pri vykonávaní úplného prieskumu. O prípadných pripomienkach budete upovedomený a budete mať možnosť sa k ním vyjadriť.

Na základe žiadosti o skoršie zverejnenie je možné patentovú prihlášku zverejniť aj skôr, napríklad v prípade, ak si želáte, aby bol váš patent udelený do 24 mesiacov.

Po udelení patentu si môžete uplatniť výlučné práva voči prípadným porušovateľom vášho patentu a požadovať náhradu škody, ku ktorej došlo od dátumu zverejnenia patentovej prihlášky.


* Od dátumu podania patentovej prihlášky alebo od dátumu podania prioritnej prihlášky.


Krok 4: Úplný prieskum

Úrad na základe spoplatnenej žiadosti* podanej do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky vykoná úplný prieskum.

V tejto fáze budú patentoví experti hľadať identické alebo podobné technické riešenia vo vzťahu k vášmu vynálezu. Identické alebo podobné skoršie riešenia sa označujú ako „doterajší stav techniky".

Ďalej sa preskúma a porovná doterajší stav techniky s predmetom vašej patentovej prihlášky a určí sa, či doterajší stav techniky je prekážkou uznania novosti predmetu vašej patentovej prihlášky. Patentový expert tiež vyhodnotí, či sú splnené aj ďalšie kritériá patentovateľnosti (ako je vynálezcovská činnosť a priemyselná využiteľnosť).

Ak sa nenašli žiadne dokumenty, ktoré preukazujú nesplnenie podmienok patentovateľnosti, bude vydané rozhodnutie o udelení patentu a následne po zaplatení príslušného správneho poplatku vám bude vydaná patentová listina. Oznámenie o udelení patentu bude zverejnené aj vo vestníku úradu.

Ak sa rešeršou preukáže, že váš vynález nespĺňa podmienky patentovateľnosti, bude vám doručená správa o úplnom prieskume s náležitým odôvodnením a výzvou na vyjadrenie.

Odpoveďou na výzvu môže byť:

 • Písomné vyjadrenie sa k správe o úplnom prieskume vyvracajúce zistené dôvody
 • Úprava podkladov patentovej prihlášky na základe výsledkov úplného prieskumu (napr. obmedzenie rozsahu požadovanej ochrany tak, aby nezahŕňal predmet, ktorý nespĺňa podmienky patentovateľnosti)

Ak vynález ani po úprave podkladov nebude vyhovovať podmienkam patentovateľnosti, úrad prihlášku zamietne.

V prípade zistenia formálnych nedostatkov prihlášky, ktoré bránia udeleniu patentu, úrad vyzve prihlasovateľa na ich odstránenie. Ak prihlasovateľ tieto nedostatky v stanovenej lehote neodstráni a ani nevyvráti odôvodnenosť výzvy na ich odstránenie, úrad konanie o patentovej prihláške zastaví. Úradom stanovenú lehotu je možné na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžiť.


* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


Krok 5: Udelenie

Na váš vynález bude udelený patent, ak úrad na základe vykonaného úplného prieskumu zistí, že vynález spĺňa všetky zákonné požiadavky patentovateľnosti a boli zaplatené príslušné správne poplatky. Teda na vynález môže byť udelená patentová ochrana len ak nie je vylúčený z ochrany, spĺňa podmienku novosti, podmienku vynálezcovskej činnosti a tiež podmienku priemyselnej využiteľnosti.

Ako prihlasovateľ sa tak stávate majiteľom patentu. Majiteľ patentu má výlučné právo využívať vynález, poskytovať súhlas na využívanie vynálezu iným osobám alebo na ne patent previesť či zriadiť k patentu záložné právo.

Rozsah ochrany vyplývajúci z patentu je určený patentovými nárokmi. Patent platí 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Účinky patentu nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo vestníku úradu.

Za úkony v konaní o patentovej prihláške sa platia správne poplatky a za udržiavanie platnosti patentu sa platia udržiavacie poplatky.