Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Pred podaním patentovej prihlášky

Pred podaním patentovej prihlášky by ste si mali preveriť, či váš vynález spĺňa podmienky pre udelenie patentu. Nasledujúcich päť otázok vám to pomôže určiť:

Aby bol vynález patentovateľný, musí vo všeobecnosti spĺňať tri základné podmienky:

   1. Novosť – Vynález by nemal byť žiadnym spôsobom verejne známy nikde vo svete. Prihlasovatelia vynálezov by si mali dávať pozor na to, aby vynález udržali v tajnosti až do úspešného podania patentovej prihlášky. Ak sa o vynáleze už verejne hovorilo, bol komerčne využitý, inzerovaný alebo akokoľvek demonštrovaný, podmienka novosti vynálezu nebude splnená.
   2. Vynálezcovská činnosť – Vynález musí predstavovať riešenie určitého technického problému, pričom toto riešenie nevyplýva pre odborníka zrejmým spôsobom z toho, čo už je v danej oblasti techniky známe.
   3. Priemyselné využitie – Vynález musí byť užitočný a musí mať určitú formu praktického využitia. Musí sa dať vyrobiť alebo použiť v niektorej oblasti priemyslu alebo poľnohospodárstva.

Patentom nie je možné chrániť objavy, vedecké teórie, počítačové programy, odrody rastlín, plemená zvierat, chirurgické a terapeutické spôsoby liečenia ľudí a zvierat a podobne, pretože tieto predmety sa podľa patentového zákona nepovažujú za vynálezy alebo sú vylúčené z patentovateľnosti.

Vynález, od ktorého sa vo všeobecnosti očakáva, že bude podporovať urážlivé, nemorálne alebo protispoločenské správanie, nebude zverejnený, ani naň nebude udelený patent.

Predčasné poskytnutie informácii o vašom vynáleze môže ohroziť splnenie podmienky novosti a tým negatívne ovplyvniť konanie o vašej patentovej prihláške.

Ak váš vynález musí byť pred podaním patentovej prihlášky sprístupnený tretej strane, odporúčame uzavretie dohody o mlčanlivosti. Zverejnenie vynálezu sa môže uskutočniť až po priznaní dátumu podania prihlášky.

Pred podaním patentovej prihlášky je vhodné venovať určitý čas vyhľadávaniu v databázach zverejnených patentových dokumentov a databázach nepatentovej literatúry, aby ste sa uistili, že váš vynález je skutočne nový.

Vyhľadávať môžete vo voľne prístupných online databázach, ako sú napríklad Webregistre ÚPV SR alebo medzinárodné databázy, kde si sami vyhľadáte technické riešenia v danej oblasti alebo môžete využiť rešeršné služby úradu.

Právo podať patentovú prihlášku máte, ak ste:

   1. pôvodca vynálezu;
   2. zamestnávateľ a vynález vytvoril váš zamestnanec v rámci svojich bežných pracovných povinností; alebo
   3. osoba, ktorá uzatvorila zmluvu s pôvodcom pred vytvorením vynálezu tak, že máte právo na vynález alebo
   4. osoba, na ktorú bolo právo prevedené alebo na ňu právo prešlo.

Príprava patentovej prihlášky a vedenie konania o udelení patentu ÚPV SR je záležitosťou vyžadujúcou znalosť patentového práva, praxe a postupov úradu, ako aj znalosť vedeckých alebo technických poznatkov zahrnutých v konkrétnom vynáleze.

Využitie služby patentového zástupcu nie je nevyhnutné, ale šetrí váš čas a je predpoklad, že prihláška bude vypracovaná s požadovanou kvalitou, čo uľahčí priebeh konania. Napriek tomu, že patent môže byť udelený aj prihlasovateľom, ktorí nie sú dostatočne kvalifikovaní v oblasti priemyselno-právnej ochrany, môže sa stať, že získaný patent primerane neochráni konkrétny vynález.

Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné vedomosti a skúsenosti, odporúčame využiť možnosť nechať sa v konaní pred úradom zastupovať patentovým zástupcom (zoznam zástupcov) alebo advokátom. Konanie o prihláške vedie úrad s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Pôvodca vynálezu, pokiaľ nie je súčasne prihlasovateľom, nie je účastníkom konania.

Zoznam patentových zástupcov / zahraničných patentových zástupcov

Pokračovať na podstránku Podajte si patentovú prihlášku