Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Udržiavacie poplatky za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku

Platenie udržiavacích poplatkov za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku (ďalej udržiavací poplatok za európsky patent) upravuje zákon č. 495/2008 Z.z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za udržiavanie platnosti európskeho patentu v Slovenskej republike je jeho majiteľ povinný platiť každoročne udržiavací poplatok.
Poplatníkom udržiavacieho poplatku za európsky patent je majiteľ európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku (ďalej európsky patent) alebo ním splnomocnená osoba.
Udržiavací poplatok za európsky patent sa platí za jednotlivé roky trvania platnosti európskeho patentu. Začiatok jednotlivých rokov platnosti európskeho patentu sa zhoduje s dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky.
Prvý udržiavací poplatok za európsky patent sa platí bez výzvy úradu za rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo udelenie európskeho patentu oznámené v Európskom patentovom vestníku. Tento poplatok je splatný najneskôr v deň, ktorý je zhodný s dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky v roku, v ktorom bolo udelenie európskeho patentu oznámené v európskom vestníku, alebo do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia o udelení európskeho patentu v európskom vestníku podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr.
Udržiavací poplatok za európsky patent za každý nasledujúci rok sa platí bez výzvy úradu a je splatný najneskôr v deň, ktorým uplynie predchádzajúci rok platnosti európskeho patentu.
Poplatník je pri každej platbe udržiavacieho poplatku povinný uviesť, ktorého európskeho patentu sa platba týka.
Ak nebol udržiavací poplatok zaplatený v lehote podľa ustanovení zákona o udržiavacích poplatkoch, poplatník ho môže zaplatiť dodatočne v lehote šesť mesiacov odo dňa jeho splatnosti, ale v tomto prípade je povinný zároveň so splatným udržiavacím poplatkom zaplatiť aj príplatok vo výške splatného udržiavacieho poplatku.
Ak majiteľ európskeho patentu podal úradu písomné vyhlásenie, že komukoľvek poskytne právo na využívanie vynálezu za primeranú úhradu za podmienok ustanovených v § 25 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 435/2001 Z. z.), udržiavací poplatok sa platí vo výške 50 % sadzby uvedenej v sadzobníku.
Márnym uplynutím lehoty ustanovenej na zaplatenie udržiavacieho poplatku európsky patent zanikne podľa § 31 zákona č. 435/2001 Z. z.
Sadzobník udržiavacích poplatkov je dostupný na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/udrziavacie-poplatky
Informácie k plateniu udržiavacích poplatkov sú dostupné na:
https://www.indprop.gov.sk/vseobecne-dokumenty/udrziavacie-poplatky-informacie-pre-poplatnikov
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr