Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Udržiavacie poplatky - informácie pre poplatníkov

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyberá udržiavacie poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Udržiavacie poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia bezhotovostným prevodom z účtu v banke alebo poukazom poštového platobného styku.

Udržiavacie poplatky sa platia bez výzvy a sú splatné najneskôr v deň, ktorým uplynie predchádzajúci rok platnosti.

V rámci identifikácie platby poplatník uvedie variabilný a špecifický symbol podľa nižšie uvedeného spôsobu.

Udržiavacie poplatky za patenty, európske patenty s účinkami pre Slovenskú republiku a dodatkové ochranné osvedčenia sa platia na osobitný účet Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý je vedený v:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

Názov účtu: Účet udržiavacích poplatkov ÚPV SR
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0011 9169
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol:

Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento kód začína zľava jednomiestnym prefixom X špecifikujúcim príslušný typ prihlášky/žiadosti, a to nasledovne:

1 PP (patentová prihláška)
4 PDO (žiadosť o dodatkové ochranné osvedčenie)
9 EP (udržiavacie poplatky za európsky patent)

Po prefixe X nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky/žiadosti, ktoré prideľuje úrad.

  • V prípade udržiavacích poplatkov za patenty a dodatkové ochranné osvedčenia (prefixy: 1, 4) má číslo prihlášky/žiadosti tvar:

n5 n4 n3 n2 n1 - YYYY

kde:

n5 n4 n3 n2 n1
- päťmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky/žiadosti (začína od 00000 každý rok)
YYYY
- štvormiestny kód pre rok podania príslušnej prihlášky/žiadosti

 

Pri tvorbe variabilného symbolu je potrebné vždy vychádzať z čísla príslušnej prihlášky/žiadosti! To znamená, že pri tvorbe variabilného symbolu pre národné patenty a dodatkové ochranné osvedčenia je neprípustné vychádzať z čísla udeleného patentu a z čísla udeleného osvedčenia.

Variabilný symbol začína zľava príslušným prefixom X, po ktorom nasleduje päťmiestny kód n5 n4 n n2 n1 pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky/žiadosti. Po tomto päťmiestnom kóde nasleduje štvormiestny kód YYYY pre rok podania príslušnej prihlášky/žiadosti.
Poznámka: Pri nižšom ako päťmiestnom kóde n5 n4 n3 n2 n1 prihlášky/žiadosti sa na zostávajúce voľné miesta zľava dopĺňajú nuly.
(Napr.: číslu 21 bude zodpovedať päťmiestny kód 00021, číslu 5011 bude zodpovedať päťmiestny kód 05011.)

tvar čísla národnej prihlášky/žiadosti: n5 n4 n3 n2 n1 - YYYY
zloženie variabilného symbolu: X n5 n4 n3 n2 n1 Y Y Y Y
  • V prípade udržiavacích poplatkov za európske patenty (prefix 9) má číslo udeleného európskeho patentu tvar:

EP n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1

kde: n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1 - sedemmiestny kód pre vzostupný rad čísel udeleného európskeho patentu

Variabilný symbol začína zľava, v tomto prípade prefixom 9, potom sprava doľava nasleduje sedemmiestny kód n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1 pre vzostupný rad čísel udeleného európskeho patentu a na zostávajúce voľné miesta sa doplnia nuly.

tvar čísla: EP n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1
zloženie variabilného symbolu: 9 0 0 n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1

Príklady:

Predmety priemyselných práv:Číslo prihlášky:Variabilný symbol:
Patenty PP 1748-2006 1017482006
  PP 50001-2008 1500012008
Dodatkové ochrannéosvedčenia PDO 34-2006 4000342002
Európske patenty EP 1909981 9001909981


 

Špecifický symbol:

Špecifické symboly pre udržiavacie poplatky za patenty:
ŠS_udržiavacie_poplatky_P (PDF, 5 kB) (PDF, 5,0 kB)

Špecifické symboly pre udržiavacie poplatky za európske patenty:
ŠS_udržiavacie_poplatky_EP (PDF, 12 kB) (PDF, 12,5 kB)

Špecifické symboly pre udržiavacie poplatky za dodatkové ochranné osvedčenia:
ŠS_udržiavacie_poplatky_DOO (PDF, 19 kB) (PDF, 19,7 kB)

 

Sadzobník udržiavacích poplatkov