Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Sprístupnenie prekladu patentových nárokov európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka a účinky európskej patentovej prihlášky

Sprístupnenie prekladu patentových nárokov do slovenského jazyka upravuje § 60 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 435/2001 Z. z.).
Dňom sprístupnenia prekladu patentových nárokov verejnosti má prihlasovateľ európskej patentovej prihlášky rovnaké práva ako prihlasovateľ národnej patentovej prihlášky za predpokladu udelenia európskeho patentu s účinkami v Slovenskej republike.
Po zverejnení európskej patentovej prihlášky Európskym patentovým úradom sprístupní Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) preklad patentových nárokov verejnosti podľa § 60 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. a túto skutočnosť oznámi vo vestníku úradu, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • európska patentová prihláška je určená pre územie Slovenskej republiky (SR je designovaná krajina),
  • európska patentová prihláška bola zverejnená Európskym patentovým úradom v Európskom patentovom vestníku,
  • preklad patentových nárokov do slovenského jazyka bol predložený úradu oprávnenou osobou a
  • bol zaplatený správny poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov, prípadne opraveného prekladu patentových nárokov podľa položky 216a písmeno b) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prihlasovateľ európskej patentovej prihlášky môže kedykoľvek podať opravený preklad patentových nárokov do slovenského jazyka podľa § 60 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z. Po doručení opraveného prekladu a zaplatení správneho poplatku úrad sprístupní opravený preklad verejnosti a oznámi túto skutočnosť vo vestníku.
Opravený preklad bude platiť namiesto pôvodného prekladu odo dňa oznámenia sprístupnenia opraveného prekladu vo vestníku.
Na podanie prekladu patentových nárokov do slovenského jazyka je možné využiť formulár dostupný na https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/dokumenty-na-stiahnutie
Sadzby správnych poplatkov a informácie k plateniu správnych poplatkov sú dostupné na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/spravne-poplatky
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr