Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Zrušenie alebo zachovanie európskeho patentu v zmenenom znení

Rozhodnutie Európskeho patentového úradu o čiastočnom či úplnom zrušení európskeho patentu alebo o zachovaní európskeho patentu v zmenenom znení má v Slovenskej republike rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení alebo čiastočnom zrušení národného patentu podľa § 46 zákona č. 435/2001 Z.z.
Pokiaľ Európsky patentový úrad právoplatným rozhodnutím čiastočne alebo úplne zrušil európsky patent, úrad túto skutočnosť oznámi vo vestníku.
Ak je európsky patent v konaní o námietkach podľa čl. 101 Európskeho patentového dohovoru rozhodnutím Európskeho patentového úradu zachovaný v zmenenom znení alebo obmedzený v konaní podľa čl. 105 b Európskeho patentového dohovoru, majiteľ európskeho patentu je povinný:

  • predložiť úradu preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka do troch mesiacov odo dňa oznámenia zmeny v Európskom patentovom vestníku podľa § 65 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z.,
  • ak sa v európskom patente uvádzajú nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva ST.26 (WIPO ST.26), ich zoznam, ktorý je súčasťou opisu, musí byť vypracovaný v súlade s týmto štandardom a musí byť poskytnutý v samostatnom elektronickom súbore. Na vyhotovenie zoznamu nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií ako súboru XML v súlade s uvedeným štandardom je možné použiť softvérový nástroj WIPO Sequence, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html,
  • zaplatiť správny poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu zmeneného znenia európskeho patentu podľa položky 216a písmeno c) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.

Ak sú splnené uvedené podmienky a európsky patent je zachovaný v zmenenom znení, úrad túto skutočnosť oznámi vo vestníku.
Ak majiteľ európskeho patentu nepredloží preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka alebo nezaplatí poplatok za zverejnenie podľa uvedených podmienok, tak platí, že európsky patent je v Slovenskej republike neúčinný od začiatku.
Na podanie prekladu zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka je možné využiť formulár dostupný na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/dokumenty-na-stiahnutie
Sadzby správnych poplatkov a informácie k plateniu správnych poplatkov sú dostupné na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/spravne-poplatky
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr