Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Sprístupnenie prekladu európskeho patentového spisu do slovenského jazyka a účinky európskeho patentu

Sprístupnenie prekladu európskeho patentového spisu do slovenského jazyka upravuje § 63 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 435/2001 Z.z.).
Európsky patent udelený Európskym patentovým úradom s určením pre Slovenskú republiku má rovnaké účinky ako národný patent odo dňa oznámenia udelenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku. Majiteľ európskeho patentu je však povinný predložiť úradu v zákonom stanovenej lehote preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (§ 63 ods. 2 a 3 zákona č. 435/2001 Z. z.). Ak majiteľ nepredloží úradu preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka, pokladá sa európsky patent na území Slovenskej republiky za neúčinný od začiatku (§ 63 ods. 4 zákona č. 435/2001 Z.z.). Úrad môže sprístupniť preklad patentového spisu do slovenského jazyka podľa § 63 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z.z., ak sú splnené nasledujúce podmienky:

  • Európsky patentový úrad udelil európsky patent s určením pre Slovenskú republiku (SR je designovaná krajina),
  • oznámenie o udelení európskeho patentu bolo zverejnené v Európskom patentovom vestníku,
  • majiteľ európskeho patentu predložil úradu preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka v zákonnej lehote do troch mesiacov od oznámenia udelenia európskeho patentu v Európskom patentovom vestníku alebo v dodatočnej lehote troch mesiacov podľa § 63 ods. 2 a 3 zákona č. 435/2001 Z.z.,
  • ak sa v európskom patente uvádzajú nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva ST.26 (WIPO ST.26), ich zoznam, ktorý je súčasťou opisu, musí byť vypracovaný v súlade s týmto štandardom a musí byť poskytnutý v samostatnom elektronickom súbore. Na vyhotovenie zoznamu nukleotidových a/alebo aminokyselinových sekvencií ako súboru XML v súlade s uvedeným štandardom je možné použiť softvérový nástroj WIPO Sequence, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html,
  • bol zaplatený správny poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu, prípadne opraveného prekladu podľa položky 216a písmeno c) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z., prípadne zaplatený správny poplatok v dodatočnej lehote podľa položky 216a písmeno d) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.,
  • majiteľ európskeho patentu oznámil úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z. z.
    Za predpokladu splnenia uvedených podmienok úrad sprístupní preklad európskeho patentového spisu a sprístupnenie, ako aj udelenie európskeho patentu oznámi vo vestníku podľa § 63 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z.

Úrad zapíše európsky patent do registra európskych patentov s údajmi zapísanými do európskeho patentového registra.
Majiteľ európskeho patentu môže kedykoľvek podať opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka podľa § 63 ods. 2 zákona č. 435/2001 Z.z. Po doručení opraveného prekladu a zaplatení správneho poplatku úrad sprístupní opravený preklad verejnosti a oznámi túto skutočnosť vo vestníku.
Opravený preklad bude platiť namiesto pôvodného prekladu odo dňa oznámenia sprístupnenia opraveného prekladu vo vestníku.
Na podanie prekladu/opraveného prekladu európskeho patentového spisu do slovenského jazyka je možné využiť formulár dostupný na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/dokumenty-na-stiahnutie
Sadzby správnych poplatkov a informácie k plateniu správnych poplatkov sú dostupné na:
https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/spravne-poplatky
Údaje týkajúce sa európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR sú dostupné verejnosti na:
https://wbr.indprop.gov.sk/webregistre/?lang=sk
https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/produkty-uradu/vestnik-upv-sr