Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Zastupovanie majiteľov európskych patentových prihlášok a európskych patentov s určením pre SR

Na zastupovanie účastníkov konania v konaniach týkajúcich sa prekladov patentových nárokov európskych patentových prihlášok a prekladov európskych patentových spisov do slovenského jazyka pred úradom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 79 zákona č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povinné zastúpenie

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom vrátane predkladania prekladov obligatórne zastúpené advokátom alebo patentovým zástupcom.
Povinné zastúpenie sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore; účastníci konania sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.

Oznámenie adresy na doručovanie na území Slovenskej republiky

Majiteľ európskeho patentu, na ktorého sa nevzťahuje povinné zastúpenie, ktorý predkladá úradu preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka, je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
Ak majiteľ európskeho patentu neoznámi úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky, úradné správy týkajúce sa jeho patentu sa budú ukladať v úrade, pričom sa budú považovať za doručené po uplynutí 30 dní odo dňa ich uloženia. Následok neoznámenia adresy musí majiteľovi európskeho patentu úrad oznámiť.

Zastupovanie vo veci úkonov spojených s platením poplatkov

Povinné zastúpenie sa nevzťahuje na úkony spojené s platením poplatkov. Ak účastník konania, ktorý vykonáva úkony spojené s platením poplatkov (teda aj poplatník udržiavacieho poplatku za európsky patent), nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
Ak účastník konania neoznámi úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky, budú písomnosti úradu týkajúce sa konania ukladané v úrade, pričom sa budú považovať za doručené po uplynutí 30 dní odo dňa ich uloženia. Následok neoznámenia adresy musí účastníkovi konania úrad oznámiť.