Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Podajte prihlášku úžitkového vzoru

Pred podaním prihlášky si prečítajte informácie o rôznych dostupných možnostiach.

Najprv si určte krajiny, v ktorých chcete požiadať o ochranu – rozsah ochrany a náklady na ochranu sa v jednotlivých krajinách líšia. Vo všeobecnosti by ste o ochranu mali požiadať v krajinách, ktoré predstavujú vaše kľúčové trhy.

Pred podaním prihlášky úžitkového vzoru na Slovensku:

•    Pripravte si podrobný technický opis svojho technického riešenia – aby vaše riešenie mohlo získať účinnú ochranu, je dôležité, aby vaša prihláška bola jasná z technického aj právneho hľadiska. Pomôže vám to ušetriť čas, peniaze a zvýšiť vašu šancu na zápis úžitkového vzoru do registra. Môžete zvážiť využitie služieb oprávneného patentového zástupcu, ktorý vám pomôže s vypracovaním podkladov a podaním vašej prihlášky úžitkového vzoru. Odporúčame si pozrieť Inštrukciu ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru.

      Vzor správne vypracovanej prihlášky úžitkového vzoru nájdete na podstránke:

      https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/dokumenty-na-stiahnutie

•    Uistite sa, že vaše nároky na ochranu sú dobre pripravené – keďže nároky na ochranu sú nevyhnutné na určenie rozsahu požadovanej ochrany, ich správne vypracovanie je mimoriadne dôležité.

Konanie o zápise  úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov je jednoduchšie a kratšie ako konanie o patentovej prihláške. Pri kvalifikovane pripravených podkladoch prihlášky môže byť úžitkový vzor zapísaný do registra už za 9 mesiacov od podania prihlášky.

Kliknutím na odkaz proces konania (PDF, 254,2 kB)  zobrazíte podrobný vývojový diagram konania o zápise úžitkového vzoru.

Vaša prihláška úžitkového vzoru musí obsahovať:

1.   žiadosť o zápis úžitkového vzoru,

2.   opis technického riešenia aspoň s jedným príkladom uskutočnenia nárokovaného technického riešenia,   

3.   aspoň jeden nárok na ochranu, ktorý bude vymedzovať predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany a

4.   anotáciu.

Ak si to povaha technického riešenia vyžaduje, súčasťou prihlášky môžu byť výkresy.

Prihlášku úžitkového vzoru môžete podať v listinnej podobe, a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou – odporúča sa použiť formulár – žiadosť, alebo môžete využiť podanie  prostredníctvom elektronických služieb úradu*.

Elektronické služby úradu sú dostupné prostredníctvom troch systémov:

Správne a udržiavacie poplatky

Poplatok v eurách

Podanie prihlášky úžitkového vzoru pôvodcom alebo spolupôvodcami*

34

Podanie prihlášky úžitkového vzoru iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami*

68

Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra*

40

Všetky správne a udržiavacie poplatky týkajúce sa úžitkových vzorov nájdete na https://www.indprop.gov.sk/uzitkove-vzory/uzitkove-vzory/spravne-poplatky.

* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Po podaní  prihlášky úžitkového vzoru sa zisťuje, či:

–  sú splnené podmienky na priznanie dňa podania prihlášky (§ 33 zákona o úžitkových vzoroch),

–  prihláška obsahuje identifikátor vašej osoby.

Ak nie sú splnené formálne požiadavky, aby prihláške mohol byť priznaný deň podania, úrad vás vyzve, aby ste doplnili  chýbajúce časti prihlášky.

Ak sú splnené formálne požiadavky na priznanie dňa podania, úrad prizná prihláške úžitkového vzoru dátum podania a prihlasovateľovi vzniká právo prednosti. Následne dostanete potvrdenie o podaní  prihlášky úžitkového vzoru spolu s výzvou na zaplatenie prihlasovacieho poplatku, ktorý je potrebné zaplatiť do 15 dní od doručenia výzvy na jeho zaplatenie.

Po zaplatení prihlasovacieho poplatku  úrad pristúpi k prieskumu zápisnej spôsobilosti vašej prihlášky.

V rámci prieskumu prihlášky (§ 38 zákona o úžitkových vzoroch) sa zisťuje, či:

– sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti;

– prihlášku podala osoba, ktorá má právo na technické riešenie;

– je predmet prihlášky technickým riešením a či nie je vylúčený z ochrany úžitkovým vzorom;

– je riešenie v prihláške opísané tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť;

– prihláška spĺňa požiadavku jednotnosti;

– prihláška spĺňa formálne požiadavky stanovené vyhláškou;

– prihláška obsahuje plnú moc, ak je prihlasovateľ zastúpený.

Ak boli v priebehu prieskumu prihlášky zistené formálne nedostatky prihlášky, úrad vás vyzve na ich odstránenie. Ak tak neurobíte, konanie o prihláške bude zastavené.

Ak podané podklady  prihlášky úžitkového vzoru nemajú žiadne formálne a vecné nedostatky, úrad vypracuje na predmet prihlášky rešerš na stav techniky. V tejto fáze budú patentoví experti hľadať identické alebo podobné technické riešenia vo vzťahu k vášmu riešeniu.

V prípade prihlášky úžitkového vzoru úrad z úradnej moci nezisťuje novosť ani vynálezcovskú činnosť technického riešenia opísaného v prihláške. Úrad konaním iba overuje formálne náležitosti prihlášky a skutočnosti, či technické riešenie opísané v prihláške nie je vylúčené z ochrany úžitkovým vzorom, či je priemyselne využiteľné a ďalšie.

Výsledok rešerše vám bude doručený a následne bude prihláška postúpená na zverejnenie  spolu s výsledkom rešerše. Na základe výsledku rešerše si môžete upraviť rozsah ochrany tak, aby technické riešenie nebolo v kolízii so známymi riešeniami, ktorých existencia bola zistená rešeršou. Na dokumenty uvedené vo výsledku rešerše môžu odkazovať aj tretie strany pri podaní námietok proti  zápisu.

Prihláška úžitkového vzoru bude zverejnená vo Vestníku ÚPV SR, obvykle do 9 mesiacov od podania prihlášky. Po jej zverejnení začne plynúť trojmesačná lehota na podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra. O prípadných námietkach budete informovaný a budete mať možnosť sa k nim vyjadriť.

Po zápise úžitkového vzoru si môžete uplatniť výlučné práva voči prípadným porušovateľom vášho úžitkového vzoru a požadovať náhradu škody, ku ktorej došlo od dátumu zverejnenia prihlášky úžitkového vzoru.

Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od dátumu zverejnenia prihlášky úžitkového vzoru úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra.

Námietky môžu byť podané napríklad z dôvodu, že technické riešenie, ktoré je predmetom zverejnenej prihlášky, nie je nové alebo nie je výsledkom vynálezcovskej činnosti. Musia obsahovať právne a skutkové odôvodnenie, ako aj dôkazy, prípadne označenie dôkazov. V námietkach je možné odkazovať aj na dokumenty uvedené v rešeršnej správe zverejnenej spolu s prihláškou, tieto dokumenty nie je potrebné predkladať.

Podanie námietok je spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov*.

O prípadných námietkach budete oboznámený a budete mať možnosť sa k nim vyjadriť. Na základe vyjadrenia úrad preskúma, či predmet prihlášky spĺňa podmienky ochrany úžitkovým vzorom.

Ak predmet prihlášky nespĺňa podmienky ochrany, prihláška bude úplne alebo čiastočne zamietnutá. Ak sú podmienky ochrany splnené, námietky budú zamietnuté a úžitkový vzor bude zapísaný do registra.
Ak sa k námietkam proti zápisu do registra v určenej lehote nevyjadríte, konanie o prihláške bude zastavené.

* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vaše technické riešenie bude zapísané do registra úžitkových vzorov, ak úradu v lehote troch mesiacov od dátumu zverejnenia prihlášky neboli podané námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra alebo ak sa v konaní o námietkach preukáže, že námietky proti zápisu neboli opodstatnené.

Ako prihlasovateľ sa tak stávate majiteľom  úžitkového vzoru. Potvrdením zápisu a platnosti úžitkového vzoru je osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov a výpis z registra úžitkových vzorov. Majiteľ úžitkového vzoru má výlučné právo využívať technické riešenie, poskytovať súhlas na využívanie riešenia iným osobám alebo na ne úžitkový vzor previesť či zriadiť k nemu záložné právo.

Rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru je určený  nárokmi na ochranu a jeho účinky nastávajú odo dňa oznámenia o zápise úžitkového vzoru do registra vo vestníku úradu.

Základná doba platnosti úžitkového vzoru je 4 roky od podania prihlášky. Doba platnosti môže byť predĺžená dvakrát o tri roky – vždy na základe žiadosti majiteľa a zaplatenia príslušného správneho poplatku. Maximálna doba platnosti úžitkového vzoru je 10 rokov od podania prihlášky. Úrad posiela majiteľom úžitkových vzorov alebo ich právnym zástupcom upozornenia o ukončení doby platnosti a možnosti jej predĺženia o uvedené tri roky.