Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Pred podaním úžitkového vzoru

Pred podaním prihlášky úžitkového vzoru by ste si mali preveriť, či vaše technické riešenie spĺňa podmienky na zápis úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov. Nasledujúce štyri otázky vám to pomôžu určiť:

Technické riešenie spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom musí vo všeobecnosti spĺňať tri základné podmienky, ktorými sú:

1. Novosť – Technické riešenie by nemalo byť žiadnym spôsobom verejne známe nikde vo svete. Prihlasovatelia technických riešení by si mali dávať pozor na to, aby ho udržali v tajnosti až do úspešného podania prihlášky úžitkového vzoru. Ak sa o riešení už verejne hovorilo, bolo komerčne využité, inzerované alebo akokoľvek demonštrované, podmienka novosti technického riešenia nebude splnená.

2. Vynálezcovská činnosť – Technické riešenie musí predstavovať riešenie určitého technického problému, pričom toto riešenie nevyplýva pre odborníka zrejmým spôsobom z toho, čo už je v danej oblasti techniky známe.

3. Priemyselné využitie – Technické riešenie musí byť užitočné a musí mať určitú formu praktického využitia. Musí sa dať vyrobiť alebo použiť v niektorej oblasti priemyslu alebo pôdohospodárstva.

Úžitkovým vzorom nie je možné chrániť objavy, vedecké teórie, počítačové programy, odrody rastlín, plemená zvierat, chirurgické a terapeutické spôsoby liečenia ľudí a zvierat a podobne, pretože tieto predmety sa podľa zákona o úžitkových vzoroch nepovažujú za technické riešenie alebo sú vylúčené z ochrany úžitkovým vzorom.

Na rozdiel od patentu úžitkovým vzorom nie je možné chrániť ani:

– technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,

– spôsoby výroby chemických a farmaceutických látok,

– medicínske použitie látok a zmesí látok,

– riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne, obchodné, finančné alebo iné podobné účely.

Technické riešenie, od ktorého sa vo všeobecnosti očakáva, že bude podporovať urážlivé, nemorálne alebo protispoločenské správanie, nebude zverejnené ani zapísané do registra úžitkových vzorov.

Úrad z úradnej moci neskúma novosť ani vynálezcovskú činnosť technického riešenia opísaného v prihláške.

Predčasné poskytnutie informácií o vašom technickom riešení môže negatívne ovplyvniť konanie o prihláške úžitkového vzoru, pretože hoci úrad z úradnej moci splnenie podmienky novosti a vynálezcovskej činnosti neskúma, tretie osoby môžu podať námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra alebo návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra.

Ak vaše technické riešenie musí byť pred podaním prihlášky úžitkového vzoru sprístupnené tretej strane, odporúčame uzavretie dohody o mlčanlivosti. Zverejnenie technického riešenia sa môže spravidla uskutočniť až po priznaní dátumu podania prihláške, ale pri úžitkovom vzore nie je sprístupnenie riešenia verejnosti, ku ktorému došlo 6 mesiacov pred podaním prihlášky, prekážkou splnenia podmienky novosti v prípade konania na Slovensku.

Pred podaním prihlášky úžitkového vzoru je vhodné venovať určitý čas vyhľadávaniu v databázach zverejnených patentových dokumentov a databázach nepatentovej literatúry, aby ste sa uistili, že vaše technické riešenie je skutočne nové.

Vyhľadávať môžete vo voľne prístupných  online databázach, ako sú napríklad Webregistre ÚPV SR  alebo medzinárodné databázy, kde  si sami vyhľadáte technické riešenia v danej oblasti alebo môžete využiť rešeršné služby úradu.

Právo podať prihlášku úžitkového vzoru máte, ak ste:

1. pôvodca technického riešenia;

2. zamestnávateľ a technické riešenie vytvoril váš zamestnanec v rámci svojich bežných pracovných povinností;

3. osoba, ktorá uzatvorila zmluvu s pôvodcom pred vytvorením technického riešenia tak, že máte právo na technické riešenie alebo

4. osoba, na ktorú bolo právo prevedené alebo na ňu právo prešlo.

Príprava prihlášky úžitkového vzoru a vedenie konania o zápise úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov je v ÚPV SR záležitosťou vyžadujúcou znalosť legislatívnych predpisov, praxe a postupov úradu, ako aj znalosť vedeckých alebo technických poznatkov zahrnutých v konkrétnom technickom riešení.

 

Využiť služby patentového zástupcu nie je nevyhnutné, ale šetrí váš čas a je predpoklad, že prihláška bude vypracovaná v požadovanej kvalite, čo uľahčí a zrýchli priebeh konania. Úžitkový vzor môže byť zapísaný aj prihlasovateľom, ktorí nie sú dostatočne kvalifikovaní v oblasti priemyselno-právnej ochrany, ale v takom prípade sa môže stať aj to, že získaný úžitkový vzor primerane neochráni konkrétne technické riešenie.

Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné vedomosti a skúsenosti, odporúčame využiť možnosť nechať sa v konaní pred úradom zastupovať patentovým zástupcom (zoznam zástupcov) alebo advokátom. Konanie o prihláške vedie úrad s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Pôvodca technického riešenia, pokiaľ nie je súčasne prihlasovateľom, nie je účastníkom konania.

Zoznam patentových zástupcov/zahraničných patentových zástupcov