Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Úžitkový vzor alebo patent?

Patent a úžitkový vzor sú prostriedky právnej ochrany vynálezov a technických riešení. Hlavné rozdiely medzi patentovým systémom a systémom úžitkových vzorov podľa právnych predpisov platných na Slovensku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

PatentÚžitkový vzor

Doba platnosti

max. 20 rokov
(od podania prihlášky)

max. 10 rokov
(od podania prihlášky)

Poplatky*

prvé 4 roky:

do 10 rokov:

do 20 rokov

 

357,50 eura

1 219 eur

5 365,50 eura

 

33 eur

432 eur

Dĺžka konania

spravidla viac ako 3 roky

spravidla do 9 mesiacov (ak neboli podané námietky)

Zverejnenie

po 18 mesiacoch od vzniku práva prednosti

spravidla do 6 mesiacov

od podania prihlášky

Priebeh konania

– predbežný prieskum (najmä formálne náležitosti)

– zverejnenie prihlášky

– úplný prieskum (patentovateľnosť)

– udelenie patentu a vydanie patentovej listiny (ak prihláška spĺňa podmienky)

– prieskum zápisnej spôsobilosti (najmä formálne náležitosti)

– zverejnenie prihlášky

– konanie o námietkach proti zápisu (ak boli podané)

– zápis úžitkového vzoru do registra a vydanie osvedčenia o zápise (ak prihláška spĺňa podmienky)

* Uvedená výška poplatkov platí pre prípad, že prihlasovateľom je pôvodca alebo spolupôvodcovia, v patentovej prihláške nie je viac ako 10 patentových nárokov a vydanie patentovej listiny je v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov, v iných prípadoch môžu byť poplatky vyššie.

 

Výhody oboch druhov priemyselnoprávnej ochrany môžete využiť tak, že si  podáte na rovnaký vynález alebo technické riešenie prihlášku úžitkového vzoru a súčasne patentovú prihlášku.

Podaním prihlášky úžitkového vzoru môžete získať za relatívne krátky čas a nízky poplatok osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra a ochranu svojho vynálezu alebo technického riešenia do rozhodnutia o súčasne podanej patentovej prihláške. Po prípadnom udelení patentu na ten istý vynález alebo technické riešenie sa môžete  rozhodnúť nepredĺžiť platnosť zápisu úžitkového vzoru a ďalej udržiavať iba patent. V prípade, že patent na vynález nebude udelený, môže vám zostať v platnosti zapísaný úžitkový vzor.

Ďalšími možnosťami sú tzv. odbočenie z patentovej prihlášky na prihlášku úžitkového vzoru alebo naopak. Odbočenie z patentovej prihlášky na prihlášku úžitkového vzoru môžete využiť napr. v prípade, ak bola podaná iba patentová prihláška a tá bola zamietnutá alebo konanie o nej bolo zastavené (napr. z dôvodu nepodania žiadosti o úplný prieskum v zákonom stanovenej lehote). Odbočenie z patentovej prihlášky na prihlášku úžitkového vzoru je možné do 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o patentovej prihláške, najneskôr však do 10 rokov od podania tejto prihlášky.

Odbočenie z prihlášky úžitkového vzoru na patentovú prihlášku môžete využiť v takom prípade, ak v priebehu konania o prihláške usúdite, že ochrana úžitkovým vzorom vám nebude postačovať, napr. ak predmet ochrany bude využiteľný na dlhšie obdobie – čo umožňuje patentová ochrana. Odbočenie z prihlášky úžitkového vzoru na patentovú prihlášku je možné do 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o prihláške úžitkového vzoru, najneskôr však do 36 mesiacov od podania tejto prihlášky.

V prípade odbočenia úrad prizná prihláške dátum podania, prípadne aj právo prednosti zo skôr podanej prihlášky.