Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Medzinárodná ochranná známka

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob ako získať pre ochrannú známku ochranu v zahraničí je medzinárodne zapísaná ochranná známka podľa Madridského systému, ktorý tvoria medzinárodné dohody Madridská dohoda o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 78/1985 Zb.) (Dohoda) a Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov) (Protokol).

Všetky procesy týkajúce sa medzinárodne prihlasovaných a zapísaných ochranných známok podľa madridského systému sa riadia Vykonávacím predpisom k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/1998 Z. z.)

Jedinou žiadosťou môže prihlasovateľ svoju ochrannú známku prihlásiť do všetkých zmluvných strán Madridského systému, ktoré v súčasnosti zahŕňajú viac ako 100 štátov sveta, pričom právo na prioritu podľa Parížskeho dohovoru zostáva zachované.

Výhodou je rýchle a jednoduché zápisné konanie sprostredkované úradom pôvodu, ktorý podáva medzinárodnú prihlášku Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO).

Žiadosť o medzinárodný zápis podáva prihlasovateľ zápisnému úradu toho štátu, kde má ochrannú známku už zapísanú alebo ešte len prihlásenú. Súčasne musí mať v tomto štáte - zmluvnej strane Madridskej únie - skutočný a fungujúci podnik alebo bydlisko (sídlo podniku) alebo štátnu príslušnosť (sídlo podniku v danom štáte). Takýto úrad sa stáva pre prihlasovateľa úradom pôvodu.

Úrad pôvodu na základe prihlasovateľovej žiadosti o MZ vypracuje medzinárodnú prihlášku v anglickom alebo francúzskom jazyku a posiela ju Medzinárodnému úradu WIPO.

Medzinárodný úrad vykonáva formálny prieskum náležitostí medzinárodnej prihlášky. Zistené prípadné nedostatky môže odstrániť prihlasovateľ alebo úrad pôvodu. Ak ide o nedostatky v zozname tovarov a služieb, medzinárodný úrad komunikuje výlučne s úradom pôvodu. Zoznam tovarov a služieb musí vyhovovať zásadám medzinárodného triedenia podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb., v znení vyhlášky č. 77/1985 Zb.) (Niceská dohoda), a to aktuálnej verzii medzinárodného triednika.

Po zápise do medzinárodného registra WIPO je medzinárodný zápis zverejnený v medzinárodnom vestníku (WIPO Gazette), prihlasovateľovi je doručené osvedčenie o zápise a vyznačeným zmluvným stranám je doručené oznámenie o zápise.

Až tieto zápisné úrady v konaní o medzinárodne zapísanej známke robia vecný prieskum, pri ktorom zisťujú, či známka spĺňa podmienky zápisu stanovené zákonodarstvom týchto štátov. Majú právo známku predbežne odmietnuť v jednotlivých krajinách a majiteľ môže potom pokračovať v konaní o známke na úrade, ktorý vydal odmietnutie.

Medzinárodne zapísaná ochranná známka je platná na území vyznačenej zmluvnej strany, až keď jej je príslušným úradom priznaná ochrana.

Počas platnosti známky môže majiteľ požiadať o územné rozšírenie ochrany do zmluvných štátov, kde ešte známka nebola zapísaná, alebo bola definitívne odmietnutá. Môže sa naopak aj vzdať ochrany v niektorých krajinách, zúžiť zoznam tovarov a služieb, známku previesť úplne alebo čiastočne na iného majiteľa, atď.

Majiteľ medzinárodného zápisu môže všetky žiadosti o zmeny - vyznačenia po medzinárodnom zápise, obnovy, zmeny majiteľa, zúženie zoznamu tovarov a služieb, vzdanie sa ochrany, zápis licencie, zmeny v údajoch, atď. (okrem podania medzinárodnej prihlášky) - podávať medzinárodnému úradu prostredníctvom úradu pôvodu, resp. úradu majiteľa, alebo sám poštou alebo elektronicky (Contact Madrid).

Oficiálne formuláre žiadostí sú dostupné na webovom sídle WIPO (forms).

Prihlasovateľ, neskôr majiteľ, uhrádza sám aj poplatky podľa platného sadzobníka poplatkov.

Úplné znenie legislatívnych zmien Protokolu k Madridskej dohode a Vykonávacieho predpisu je na adrese https://www.indprop.gov.sk/legislativa/medzinarodne-dohody.