Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Poplatky – Madridský systém

Poplatky medzinárodnému úradu WIPO podľa Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok platného od 1. februára 2023

Poplatky sú splatné vo švajčiarskych frankoch (CHF).

 Medzinárodné prihlášky ochranných známok podľa Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (poplatky sú na obdobie 10 rokov) 
Základný poplatok  
- za slovnú a čiernobielu ochrannú známku 653 CHF
- za farebnú ochrannú známku 903 CHF
Dodatkový poplatok za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb, ak je v zozname tovarov a služieb viac tried ako tri (tento poplatok sa neplatí, ak sú vyznačené iba zmluvné strany, pre ktoré sa platí individuálny poplatok) 100 CHF
Doplnkový poplatok za vyznačenie každej zmluvnej strany, do ktorej sa ochranná známka prihlasuje (tento poplatok sa neplatí pre zmluvné strany, pre ktoré sa platí individuálny poplatok) 100 CHF

Na výpočet poplatku za medzinárodnú prihlášku ochrannej známky odporúčame použiť FEE CALCULATOR na webovej stránke WIPO

Nedostatky v zatriedení tovarov a služieb 
Ak tovary a služby nie sú zaradené do tried je poplatok 77 CHF
Poplatok za každý ďalší termín nad 20 termínov 4 CHF
Ak tovary a služby nie sú správne zaradené do tried 77 CHF
Poplatok za každý nesprávne zatriedený termín 4 CHF
Poplatok sa platí iba v prípade, že celková suma presiahne 150 CHF.

Vyznačenie po medzinárodnom zápise (rozšírenie ochrany do ďalších zmluvných strán)
 
Poplatky sú na obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti nového vyznačenia po dátum skončenia platnosti medzinárodného zápisu.
Základný poplatok 300 CHF
Doplnkový poplatok za vyznačenie každej zmluvnej strany, do ktorej sa ochranná známka prihlasuje (tento poplatok sa neplatí pre zmluvné strany, pre ktoré sa platí individuálny poplatok) 100 CHF

Obnova medzinárodného zápisu (poplatky sú na obdobie 10 rokov)
 
Základný poplatok 653 CHF
Dodatkový poplatok za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb, ak je v zozname tovarov a služieb viac tried ako tri (tento poplatok sa neplatí, ak sú vyznačené iba zmluvné strany, pre ktoré sa platí individuálny poplatok) 100 CHF
Doplnkový poplatok za vyznačenie každej zmluvnej strany, pre ktorú sa ochranná známka obnovuje (tento poplatok sa neplatí pre zmluvné strany, pre ktoré sa platí individuálny poplatok) 100 CHF
Príplatok za využitie pozhovievacej šesťmesačnej lehoty (obnova po uplynutí doby ochrany) - 50% sumy základného poplatku 326,5 CHF

Zmeny v medzinárodnom známkovom registri
 
Zmena majiteľa medzinárodného zápisu (prevod) 177 CHF
Čiastočná zmena majiteľa medzinárodného zápisu (pre časť tovarov alebo služieb alebo pre časť zmluvných strán) 177 CHF
Zúženie zoznamu tovarov alebo služieb žiadané majiteľom po medzinárodnom zápise, rovnaké pre viacero zmluvných strán 177 CHF
Zmena mena alebo adresy majiteľa v jednom alebo viacerých medzinárodných zápisoch, ak sa žiada rovnaká zmena a na jednom formulári 150 CHF
Zápis licencie na medzinárodný zápis alebo zmena tohto zápisu licencie 177 CHF
Žiadosť o pokračovanie v konaní (pravidlo 5 bis vykonávacieho predpisu) 200 CHF
Rozdelenie medzinárodného zápisu 177 CHF

Informácie o medzinárodných zápisoch
 
Podrobný úradný výpis z medzinárodného registra do troch strán 155 CHF
Príplatok za štvrtú a každú ďalšiu stranu 10 CHF
Jednoduchý úradný výpis z medzinárodného registra do troch strán 77 CHF
Príplatok za štvrtú a každú ďalšiu stranu 2 CHF
Potvrdenie alebo písomná informácia o jednom medzinárodnom zápise 77 CHF
Príplatok za každý ďalší medzinárodný zápis, ak sú rovnaké informácie požadované súčasne 10 CHF
Jednotlivý výtlačok alebo fotokópia zverejnenia medzinárodného zápisu - za každú stranu 5 CHF

Špeciálne služby
 
Medzinárodný úrad je oprávnený stanoviť a vyberať poplatky za urýchlené úkony a za úkony neobsiahnuté v tomto sadzobníku poplatkov.