Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií v Úrade priemyselného vlastníctva SR

V zmysle § 21 zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) tieto úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií podľa tohto zákona.

Materiálové náklady.

1. Fotokópia (1 list, formát A4, čiernobiela, jednostranne) 0,05 €
2. Fotokópia (1 list, formát A4, čiernobiela, obojstranne) 0,10 €
3. Obálka (formát A6) 0,01 €
4. Obálka (formát A5) 0,04 €
5. Obálka (formát A4) 0,04 €
6. CD nosič 0,30 €
 1. Poštovné a telekomunikačné poplatky

  Podľa platných cenníkov poskytovateľov poštových a telekomunikačných služieb v Slovenskej republike.

 Spôsob úhrady materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií

 1. Poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet Štátnej pokladnice
  IBAN: SK25 8180 0000 0070 0006 0697
  BIC: SPSRSKBA
  Variabilný symbol: 140
 2. V hotovosti v pokladni úradu.