Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Postup úradu pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Úradom priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej infozákon) a metodickým pokynom č. Mp/8/2017 (PDF, 97,7 kB)  v platnom znení. 

Písomná žiadosť sa podáva na adrese:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Odbor legislatívno-právny
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Žiadosti podľa infozákona vybavuje Odbor legislatívno-právny (ďalej "OLP"), ktorý tiež vedie evidenciu všetkých na úrad podaných žiadostí podľa infozákona.

Za deň podania žiadosti podľa infozákona sa považuje deň, keď bola žiadosť doručená úradu.

Na žiadosť žiadateľa OLP potvrdí podanie žiadosti podľa infozákona a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie požadovaných informácií.