Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prehľad najdôležitejších predpisov

Predpisy upravujúce postup Úradu priemyselného vlastníctva SR pri poskytovaní informácií verejnosti sú predovšetkým:

  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Uvedené zákony možno nájsť v zbierke zákonov SR.