Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Kontakt na odbor zabezpečujúci poskytovanie informácií

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Odbor legislatívno-právny
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Telefón: 048 4300 198 (v pracovných dňoch počas úradných hodín)
E-mail: infozakon@indprop.gov.sk