Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať rozklad (.pdf, 53 kB) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o neposkytnutí informácie. Rozklad sa podáva Úradu priemyselného vlastníctva SR (adresa zhodná s adresou na podanie žiadosti o informáciu).

O rozklade proti rozhodnutiu rozhoduje predseda úradu na základe vyjadrenia komisie, ktorú na tento účel ustanovuje.

Predseda úradu rozhoduje o rozklade na základe návrhu ním ustanovenej rozkladovej komisie, a to do 15 dní od postúpenia rozkladu gestorom predsedovi úradu. Predseda úradu upovedomí žiadateľa o dátume, keď mu bol rozklad doručený. Ak predseda úradu vyhovie rozkladu a má požadovanú informáciu k dispozícii, rozhodnutím zmení rozhodnutie povinnej osoby a sprístupní požadovanú informáciu v rozsahu, v akom rozkladu vyhovie. Ak predseda úradu zruší rozhodnutie a vráti vec na nové konanie, gestor vybaví žiadosť o sprístupnenie informácie v lehote podľa §17 infozákona. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.