Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. » Postup úradu pri poskytovaní informácií

Postup úradu pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

 Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Úradom priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej infozákon) a metodickým pokynom č. Mp/8/2017 (.pdf, 445 kB) v platnom znení. 

Písomná žiadosť sa podáva na adrese:
Úrad priemyselného vlastníctva SR 
referát zvláštnych úloh
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4

Žiadosti podľa infozákona vybavuje referát zvláštnych úloh (ďalej RZÚ), ktorý tiež vedie evidenciu všetkých na úrad podaných žiadostí podľa infozákona.

Za deň podania žiadosti podľa infozákona sa považuje deň, keď bola žiadosť doručená úradu.

Na žiadosť žiadateľa RZÚ potvrdí podanie žiadosti podľa infozákona a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie požadovaných informácií.

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky