Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Správne poplatky - informácie pre poplatníkov

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyberá správne poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

UPOZORNENIE: Od 1. apríla 2024 prišlo k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene prišlo z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácii kliknite tu.

Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia v eurách prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom osvedčujúcej osoby alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

V rámci identifikácie platby je poplatník povinný zadať variabilný symbol uvedený v písomnej výzve úradu.

Účet na úhradu správnych poplatkov:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

Názov účtu: Depozitný účet ÚPV SR BB
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0558

Účet na úhradu poplatkov, ktoré sa platia Európskemu patentovému úradu za európsku patentovú prihlášku:

Commerzbank AG
Promenadeplatz 7

80273 Mníchov, Nemecko
IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700

Sadzobník správnych poplatkov:

I. časť Všeobecná správa (pol. 1)
XVI. časť Priemyselné práva (pol. 214-215)
Správne poplatky Patenty (pol. 216-220)
Správne poplatky Dodatkové ochranné osvedčenia (pol. 216-217)
Správne poplatky Európske patenty (pol. 216-217)
Správne poplatky Úžitkové vzory (pol. 221-223)
Správne poplatky Dizajny (pol. 224-226)
Správne poplatky Topografie polovodičových výrobkov (pol. 227-228)
Správne poplatky Ochranné známky (pol. 229-232)
Správne poplatky Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov (pol.233-235)