Patenty

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyberá správne poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Ak poplatok nebol zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní.

V rámci identifikácie platby poplatník uvedie variabilný a špecifický symbol podľa nižšie uvedeného spôsobu.

Správne poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý je vedený v:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

Názov účtu: Depozitný účet ÚPV SR BB
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0558

Poplatky za európsku patentovú prihlášku sa platia Európskemu patentovému úradu, na účet vedený v:
Commerzbank AG
Promenadeplatz 7

80273 Mníchov, Nemecko
IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC: DRESDEFF700

Variabilný symbol:

Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento kód začína zľava jednomiestnym prefixom X špecifikujúcim príslušný typ prihlášky/žiadosti, a to nasledovne:

0 PTO (prihláška topografie)
1 PP (patentová prihláška)
2 PÚV (prihláška úžitkového vzoru)
3 PCT (medzinárodná prihláška vynálezu - PCT)
4 PDO (žiadosť o dodatkové ochranné osvedčenie)
5 PD (prihláška dizajnu)
6 POZ (prihláška ochrannej známky)
7 MOZ (konanie o medzinárodne zapísanej ochrannej známke)
8 POP (prihláška označenia pôvodu)
9 EP (preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky, preklad patentového spisu európskeho patentu a udržiavacie poplatky za európsky patent)

Po prefixe X nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky/žiadosti, ktoré prideľuje úrad.

  •  V prípade národných prihlášok/žiadostí (prefixy: 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8) má číslo prihlášky/žiadosti tvar:

n5 n4 n3 n2 n1 - YYYY

 

kde: n5 n4 n3 n2 n1 - päťmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky/žiadosti (začína od 00000 každý rok)
    - štvormiestny kód pre rok podania príslušnej prihlášky/žiadosti

Pri tvorbe variabilného symbolu je potrebné vždy vychádzať z čísla príslušnej prihlášky/žiadosti!
To znamená, že pri tvorbe variabilného symbolu pre národné prihlášky/žiadosti je neprípustné vychádzať z čísel udelených, resp. zapísaných predmetov priemyselných práv, ako je napríklad číslo udeleného patentu, číslo zápisu ochrannej známky, číslo zápisu úžitkového vzoru a podobne.

Variabilný symbol začína zľava príslušným prefixom X, po ktorom nasleduje päťmiestny kód n5 n4 n3 n2 n1 pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky/žiadosti. Po tomto päťmiestnom kóde nasleduje štvormiestny kód YYYY pre rok podania príslušnej prihlášky/žiadosti.
Poznámka: Pri nižšom ako päťmiestnom kóde n5 n4 n3 n2 n1 prihlášky/žiadosti sa na zostávajúce voľné miesta zľava dopĺňajú nuly.
(Napr.: číslu 21 bude zodpovedať päťmiestny kód 00021, číslu 5011 bude zodpovedať päťmiestny kód 05011.)

tvar čísla národnej prihlášky/žiadosti: n5 n4 n3 n2 n1 - YYYY
zloženie variabilného symbolu: X n5 n4 n3 n2 n1 Y Y Y Y

Upozornenie:
V prípade zapísaných federálnych ochranných známok neobsahuje číslo žiadosti o zápis ochrannej známky do registra rok podania. V tomto prípade začína variabilný symbol príslušným prefixom 6 pre prihlášky ochranných známok, potom sprava doľava číslo žiadosti a zostávajúce miesta sa vyplnia nulami. Pozri tabuľku s príkladmi.

 

  •  V prípade medzinárodných prihlášok PCT (prefix 3) má číslo prihlášky tvar:

PCT/ccYYYY/n6 n5 n4 n3 n2 n1

 

kde: cc - dvojmiestny kód štátu prijímacieho úradu
  YYYY - štvormiestny kód pre rok podania príslušnej prihlášky
  n6 n5 n4 n3 n2 n1 - šesťmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky

Variabilný symbol začína zľava, v tomto prípade prefixom 3, po ktorom nasleduje päťmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky, pre ktorý sa použijú len čísla na pozíciách n5 n4 n3 n2 n1 (t. j. bez čísla na pozícii n6). Potom nasleduje štvormiestny kód YYYY pre rok podania príslušnej prihlášky.

tvar čísla medzinárodnej prihlášky PCT: PCT/ccYYYY/n6 n5 n4 n3 n2 n1
zloženie variabilného symbolu: 3 n5 n4 n3 n2 n1 Y Y Y Y

 

  •  V prípade konania o medzinárodne zapísaných ochranných známkach (prefix 7) má číslo MOZ tvar:

MOZ n6 n5 n4 n3 n2 n1

 

kde: n6 n5 n4 n3 n2 n1 - šesťmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej medzinárodne zapísanej ochrannej známky

Variabilný symbol začína zľava, v tomto prípade prefixom 7, potom sprava doľava nasleduje šesťmiestny kód n6 n5 n4 n3 n2 n1 pre vzostupný rad čísel príslušnej medzinárodne zapísanej ochrannej známky a na zostávajúce voľné miesta sa doplnia nuly.

tvar čísla medzinárodne zapísanej ochrannej známky: MOZ n6 n5 n4 n3 n2 n1
zloženie variabilného symbolu: 7 0 0 0 n6 n5 n4 n3 n2 n1

 

  •  V prípade prekladov patentových nárokov európskych patentových prihlášok/prekladov európskych patentových spisov (prefix 9) má číslo prihlášky po zverejnení/číslo udeleného európskeho patentu tvar:

 

EP n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1

 

kde: n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1 - sedemmiestny kód pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky po zverejnení/udeleného európskeho patentu

Variabilný symbol začína zľava, v tomto prípade prefixom 9, potom sprava doľava nasleduje sedemmiestny kód n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1 pre vzostupný rad čísel príslušnej prihlášky po zverejnení/udeleného európskeho patentu a na zostávajúce voľné miesta sa doplnia nuly.

tvar čísla: EP n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1
zloženie variabilného symbolu: 9 0 0 n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1

Príklady:

Predmety priemyselných práv:Číslo prihlášky:Variabilný symbol:
Topografie PTO 3-96 0000031996
Patenty PP 1748-2000 1017482000
PP 50001-2007 1500012007
Úžitkové vzory PÚV 356-99 2003561999
PÚV 48-2000 2000482000
PÚV 50012-2007 2500122007
Medzinárodné prihlášky PCT PCT/SK2005/000005 3000052005
PCT/SK2007/050011 3500112007
Dodatkové ochranné osvedčenia PDO 34-2002 4000342002
Dizajny PD 1248-99 5012481999
PD 197-2002 5001972002
Ochranné známky POZ 258-2003 6002582003
O - 8 6000000008
O - 74975 6000074975
Konania o medzinárodne zapísaných ochranných známkach MOZ 123456 7000123456
Označenia pôvodu POP 123-98 8001231998
POP 28-2003 8000282003
Preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok, preklady európskych patentových spisov EP 1234567 9001234567

  

Špecifický symbol:

Špecifické symboly pre správne poplatky za patenty:
ŠS_Správne_poplatky_P (PDF, 80 kB)

Špecifické symboly pre správne poplatky za dodatkové ochranné osvedčenia:
ŠS_Správne_poplatky_DOO (PDF, 77 kB)

Špecifické symboly pre správne poplatky za európske patenty:
ŠS_Správne_poplatky_EP (PDF, 80 kB)

Špecifické symboly pre správne poplatky za úžitkové vzory:
ŠS_Správne_poplatky_UV (PDF, 79 kB)

Špecifické symboly pre správne poplatky za dizajny:
ŠS_Správne_poplatky_D (PDF, 80 kB)

Špecifické symboly pre správne poplatky za topografie polovodičových výrobkov:
ŠS_Správne_poplatky_TO (PDF, 78 kB)

Špecifické symboly pre správne poplatky za ochranné známky:
ŠS_Správne_poplatky_OZ (PDF, 82 kB)

Špecifické symboly pre správne poplatky za medzinárodne zapísané ochranné známky:
ŠS_Správne_poplatky_MOZ (PDF, 78 kB)

Špecifické symboly pre správne poplatky za označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov:
ŠS_Správne_poplatky_OP_ZO (PDF, 74 kB)

 

Sadzobník správnych poplatkov:

I. časť Všeobecná správa (pol. 1)
XVI. časť Priemyselné práva (pol. 214-215)
Správne poplatky Patenty (pol. 216-220)
Správne poplatky Dodatkové ochranné osvedčenia (pol. 216-217)
Správne poplatky Európske patenty (pol. 216-217)
Správne poplatky Úžitkové vzory (pol. 221-223)
Správne poplatky Dizajny (pol. 224-226)
Správne poplatky Topografie polovodičových výrobkov (pol. 227-228)
Správne poplatky Ochranné známky (pol. 229-232)
Správne poplatky Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov (pol.233-235)