Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Informácia pre prihlasovateľa patentu

O udelenie patentu na vynález sa žiada prihláškou podanou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4 (ďalej úrad). Odporúča sa použiť formulár (Žiadosť - rtf, 511 kB) o udelenie patentu na vynález.

Právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky alebo patentu, upravuje zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o náležitostiach patentovej prihlášky upravuje vyhláška úradu č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva patentový zákon, v znení neskorších predpisov a  Inštrukcia úradu, ktorou sa upravuje jednotná forma patentovej prihlášky.

Podanie na úrad sa robí písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, a v štátnom jazyku. Podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov  je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente; ak sa dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada. Úrad na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

Patentová prihláška musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu v jednom vyhotovení, opis vynálezu, najmenej jeden patentový nárok, prípadne výkresy, anotáciu s prípadným obrázkom, resp. chemickým vzorcom zlúčeniny v troch vyhotoveniach, ktoré musia umožňovať ďalšiu reprodukciu.

Patentová prihláška môže obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú myšlienku. Ak úrad zistí, že prihláška nespĺňa uvedenú podmienku, vyzve prihlasovateľa, aby tento nedostatok v určenej lehote odstránil. Prihlasovateľ môže  v rámci odstraňovania tohto nedostatku podať vylúčenú, resp. vylúčené prihlášky. Vylúčenej prihláške úrad prizná deň podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ak bude podaná v priebehu konania o pôvodnej prihláške a nepôjde nad rámec pôvodnej prihlášky. Prihlasovateľ môže podať vylúčenú, resp. vylúčené prihlášky do udelenia patentu aj z vlastného podnetu.

Ak prihlasovateľ pred podaním patentovej prihlášky požiadal v Slovenskej republike o ochranu úžitkovým vzorom na zhodný predmet, môže pri podaní prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru. Úrad prizná patentovej prihláške dátum podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru, pokiaľ sa patentová prihláška podá do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru. Ak bolo konanie o prihláške úžitkového vzoru zastavené alebo prihláška úžitkového vzoru bola zamietnutá, patentová prihláška musí byť podaná do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia, najneskôr však do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru.

Vynález musí byť v patentovej prihláške vysvetlený a opísaný tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

Úrad podrobí prihlášku predbežnému prieskumu, v rámci ktorého zisťuje, či prihláška neobsahuje zjavne nepatentovateľné riešenie a či nemá nedostatky, ktoré bránia jej zverejneniu. Úrad patentovú prihlášku zverejní po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti a toto zverejnenie oznámi vo vestníku úradu.

Spolu s patentovou prihláškou môže prihlasovateľ podať žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote. Ak si prihlasovateľ v prihláške neuplatňuje právo prednosti zo skôr podanej prihlášky a úrad v rámci predbežného prieskumu nezistí, že prihláška alebo predmet prihlášky obsahuje nedostatky, ktoré by mohli byť dôvodom zastavenia konania o prihláške alebo dôvodom pre zamietnutie prihlášky, v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky vypracuje na predmet prihlášky rešerš, rešeršnú správu v uvedenej lehote doručí prihlasovateľovi a zverejní ju spolu s prihláškou. Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote je spoplatnené. Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote nenahrádza podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu.

Na žiadosť prihlasovateľa, tretej osoby alebo z úradnej moci úrad vykoná úplný prieskum patentovej prihlášky. Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky a nemožno ju vziať späť. Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou zaplatiť správny poplatok.

Ak prihláška spĺňa všetky ustanovené podmienky a boli zaplatené príslušné správne poplatky, úrad udelí prihlasovateľovi patent. Prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu. Majiteľ patentu má výlučné právo využívať vynález, poskytovať súhlas na využívanie vynálezu iným osobám alebo na ne patent previesť a zriadiť k patentu záložné právo.

Rozsah ochrany vyplývajúci z patentu je určený patentovými nárokmi. Patent platí 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Účinky patentu nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo vestníku úradu.

Za udržiavanie platnosti patentu je majiteľ alebo ním splnomocnená osoba povinná zaplatiť poplatok podľa zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účet úradu.

Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné patentovo-právne vedomosti a skúsenosti, sa odporúča využiť možnosť nechať sa v konaní pred úradom zastupovať advokátom alebo patentovým zástupcom (zoznam zástupcov). Konanie o prihláške vedie úrad s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Pôvodca vynálezu, pokiaľ nie je súčasne prihlasovateľom, nie je účastníkom konania.

Poplatky sa platia v eurách prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom osvedčujúcej osoby alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

V rámci identifikácie platby je poplatník povinný zadať variabilný symbol uvedený v písomnej výzve úradu.

Účet na úhradu správnych poplatkov:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

Názov účtu: Depozitný účet ÚPV SR BB
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0558