Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Čo a ako patentovať

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné vo svete.

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely.

Prihlášku môže podať ten, kto má právo na riešenie, teda pôvodca vynálezu. Ak vynález vytvorili viacerí spolupôvodcovia, majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu. Ak pôvodca vytvoril vynález v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho, obdobného pracovného alebo členského vzťahu, prechádza právo na riešenie na zamestnávateľa. Právo na riešenie patrí aj právnym nástupcom uvedených osôb.

Patentová prihláška musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu, opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy, a aspoň jeden uplatnený patentový nárok, ktorý bude vymedzovať predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany. Patentová prihláška môže obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú myšlienku.

Patentová prihláška sa podáva v listinnej podobe, a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou, alebo v elektronickej podobe prostredníctvom na to určených elektronických systémov. Návod na úpravu patentovej prihlášky je uvedený v Inštrukcii (PDF, 168,2 kB). Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej "úrad"). Tlačivo žiadosti o udelenie patentu je možné získať v podateľni úradu v Banskej Bystrici, alebo je možné vytlačiť si ho z tejto stránky. Na vypracovanie patentovej prihlášky je možné použiť vzor (PDF, 231,9 kB). Ďalšie informácie k podaniu patentovej prihlášky, je možné nájsť na podstránke: Podajte si patentovú prihlášku.

Podaním patentovej prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Po podaní patentovej prihlášky a jej zapísaní v registri patentových prihlášok úrad vykoná predbežný prieskum, účelom ktorého je vylúčiť z ďalšieho konania tie patentové prihlášky, predmety ktorých sú zjavne nepatentovateľné (napr. spôsoby liečenia), alebo v ktorých vynález nie je opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť. Pokiaľ sú zistené nedostatky patentovej prihlášky formálneho charakteru, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky odstránil. Ak sú podklady patentovej prihlášky vyhovujúce, je patentová prihláška po 18 mesiacoch od vzniku práva prednosti zverejnená vo Vestníku úradu. Po jej zverejnení môže ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti predmetu patentovej prihlášky, na ktoré úrad prihliadne pri vykonávaní úplného prieskumu.

Prihlasovateľ spolu s prihláškou môže podať žiadosť o vykonanie rešerše v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky („rešerš v prioritnej lehote"), ktorá musí obsahovať identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov, názov vynálezu, ktorý je predmetom prihlášky, a prejav vôle prihlasovateľa, že žiada, aby úrad vykonal rešerš v prioritnej lehote a prihlášku zverejnil spolu s rešeršnou správou. Rešerš v prioritnej lehote je možné vykonať len na prihlášku, ktorej právo prednosti vzniklo dňom podania takejto prihlášky (t. j. nie skôr). V prípade, že sú zákonné podmienky na vykonanie rešerše v prioritnej lehote splnené, úrad v lehote 9 mesiacov od podania prihlášky vypracuje rešerš na predmet prihlášky, rešeršnú správu doručí prihlasovateľovi a zverejní ju spolu s prihláškou.

Úplný prieskum patentovej prihlášky úrad vykonáva na základe žiadosti prihlasovateľa alebo inej osoby. Táto žiadosť musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od dátumu podania prihlášky a zároveň musí byť zaplatený príslušný správny poplatok. Až na základe vykonaného úplného prieskumu, ak sa zistí, že vynález spĺňa všetky zákonné požiadavky patentovateľnosti, je na vynález udelený patent. Inak povedané, keď vynález spĺňa kritérium predmetu ochrany, kritérium novosti, kritérium vynálezcovskej činnosti a tiež kritérium priemyselnej využiteľnosti, iba vtedy môže byť udelená patentová ochrana. Ak požiadavky patentovateľnosti nie sú splnené, úrad patentovú prihlášku zamietne. V prípade zistenia formálnych nedostatkov prihlášky, ktoré bránia udeleniu patentu, úrad vyzve prihlasovateľa na ich odstránenie. Ak prihlasovateľ tieto nedostatky v stanovenej lehote neodstráni a ani nevyvráti odôvodnenosť výzvy na ich odstránenie, úrad konanie o patentovej prihláške zastaví. Úradom stanovenú lehotu je možné na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžiť.

Ak prihláška spĺňa všetky ustanovené podmienky a boli zaplatené príslušné správne poplatky, úrad udelí prihlasovateľovi patent. Patent platí dvadsať rokov od podania patentovej prihlášky. Za úkony v konaní o patentovej prihláške sa platia správne poplatky a za udržiavanie platnosti patentu sa platia udržiavacie poplatky. Udržiavacie poplatky - informácie pre poplatníkov.

Patent môže byť udelený aj v zrýchlenom konaní v lehote 24 mesiacov od podania patentovej prihlášky za predpokladu, že sú splnené všetky stanovené podmienky pre zrýchlené konanie uvedené FAST TRACK - patenty.

Majiteľ patentu má výlučné právo vo vzťahu k vynálezu chráneného patentom, to znamená, že bez jeho súhlasu nesmie tento vynález nikto využívať. Majiteľ môže poskytnúť súhlas na využívanie patentu iným osobám. Súhlas na využitie patentu sa udeľuje licenčnou zmluvou. Patent je možné tiež predať, resp. previesť na inú osobu, či už fyzickú, alebo právnickú. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom zápisu do patentového registra. Ponuky licencií.