Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Podajte si prihlášku ochrannej známky

Ak ste rozhodnutý, aké označenie si chcete zaregistrovať a zároveň máte pripravený zoznam tovarov a služieb, pristúpte k vyplneniu samotnej prihlášky.

Prihláška sa môže týkať len jedného označenia. Dňom prijatia prihlášky na úrade vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné  označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby. Ak ste si podali zhodnú prihlášku pre zhodný zoznam tovarov a služieb v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie v období najviac šesť mesiacov pred podaním prihlášky na úrade, môžete si uplatniť právo prednosti z prvej prihlášky tejto ochrannej známky. Právo prednosti je potrebné preukázať dokladom o práve prednosti v lehote tri mesiacov podania prihlášky na úrade.

Na rýchle a bezpečné podanie prihlášky ochrannej známky môžete využiť portál elektronických služieb úradu na odkaze https://www.indprop.gov.sk/o-urade/elektronicke-sluzby/elektronicke-sluzby-vseobecne/portal-elektronickych-sluzieb-pes-upv-sr/elektronicke-sluzby-uradu-priemyselneho-vlastnictva-sr/prihlasovanie-ochrannych-znamok k čomu je potrebná identifikácia a autentifikácia používateľa prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Na elektronické podania sa vzťahuje 50% zľava zo správneho poplatku, avšak najviac vo výške 70 €.

Rovnako elektronické podanie za uvedených podmienok možno vykonať aj prostredníctvom elektronického portálu verejnej správy na odkaze https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_235585

V prípade podania žiadosti o zápis ochrannej známky do registra klasickou papierovou formou je predmetný formulár dostupný na stiahnutie tu.

Po úspešnom podaní prihlášky ochrannej známky Vás úrad vyzve na zaplatenie správneho poplatku spolu s identifikačnými údajmi o platbe. Správne poplatky sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy úradu. Základné informácie o výške správnych poplatkov za podanie prihlášky ochrannej známky, ako aj za následné konania si môžete zistiť tu.

Na elektronické podania prihlášky ochrannej známky sa vzťahuje 50% zľava zo správneho poplatku, avšak najviac vo výške 70 €.

Prehľad konania o prihláške ochrannej známky od jej podania po zápis do registra a vydanie osvedčenia o zápise je dostupný na odkaze https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/ochranne-znamky/proces-konania.

Dĺžka konania vo významnej miere závisí od kvality vypracovania prihlášky a rýchlosti zaplatenia správneho poplatku. Ak žiadosť o zápis do registra ochranných známok podáte elektronicky, zoznam tovarov a služieb vypracujete prostredníctvom nástroja ezts (https://www.ezts.sk) a poplatok zaplatíte do troch pracovných dní od dátumu odoslania potvrdenia o podaní, je prieskum prihlášky vrátane jej zverejnenia vykonaný v lehote 30 pracovných dní od dátumu jej podania, samozrejme v prípade, ak prihláške nebudú vytknuté žiadne formálne alebo vecné chyby. Podmienky tohto zrýchleného postupu zverejnenia prihlášky ochrannej známky,  tzv. Fast Track.

 

V sekcii FAQ - Často kladené otázky môžete zistiť odpovede na najčastejšie otázky kladené záujemcami o získanie právnej ochrany svojich označení.

Pokračovať na podstránku „Rozšírenie ochrany do zahraničia“.