Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Pred podaním prihlášky ochrannej známky

Pred podaním prihlášky ochrannej známky, by ste si mali ujasniť či vaše označenie spĺňa podmienky na zápis ochrannej známky do registra

Ochranná známka by v prvom rade mala zabezpečiť, aby spotrebitelia ľahko odlíšili vaše tovary alebo služby od konkurenčných. Táto funkcia ochrannej známky tak pomáha spotrebiteľom vyhnúť sa tomu, aby boli uvedení do omylu pri opakovanej kúpe produktu. Ochranné známky sú komunikačným nástrojom smerom k spotrebiteľom o vašom podnikaní a  ich prostredníctvom si vytvoríte dôveru a lojálnosť zákazníkov, čo pre vás, ako majiteľa zároveň predstavuje záväzok investovať do udržania a zvyšovania kvality svojich produktov. Významným dôvodom pre registráciu ochrannej známky je jej oceniteľná hodnota, ktorá zvyšuje majetok firmy a ochranné známky sú účinnou zbraňou aj proti nekalej súťaži.

Je dôležité vytvoriť si silnú ochrannú známku, t.j. takú, ktorá obsahuje vlastné prvky fantazijnosti, ktoré zabezpečia jej zapamätateľnosť. Pokiaľ je to možné pri tvorbe ochrannej známky sa vyhnite opisným a druhovým prvkom, či nežiadúcim prvkom z hľadiska morálnych zásad.
Ochranná známka tiež nesmie klamať o povahe, kvalite, či zemepisnom pôvode tovarov a nemala by imitovať existujúce ochranné známky či používané označenia.

V súčasnej dobe technológie umožňujú prihlásiť okrem graficky znázorniteľných označení aj označenia zvukové, pohybové, multimediálne, alebo holografické.

Elektronické vyjadrenie jednotlivých druhov ochranných známok sa predkladá v týchto formátoch súborov:

a) JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi, ak ide o

 • Obrazovú ochrannú známku,
 • Priestorovú ochrannú známku,
 • Pozičnú ochrannú známku,
 • Ochrannú známku vzoru,
 • Ochrannú známku tvorenú výlučne jednou farbou alebo kombináciou farieb alebo
 • Ochrannú známku podľa § 1a ods. 12 vyhlášky č. 567/2009 Z. z.,

b) JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi alebo MP3 s veľkosťou súboru najviac 2 MB, ak ide o zvukovú ochrannú známku,

c) JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi alebo MP4 s veľkosťou súboru najviac 20 MB, ak ide o

 • Pohybovú ochrannú známku alebo
 • Holografickú ochrannú známku a

d) MP4 s veľkosťou súboru najviac 20 MB, ak ide o multimediálnu ochrannú známku.

 

V prípade, že v rámci svojho podnikania, či už priamo na tovaroch, alebo v spojitosti so svojimi službami, používate alebo sa chystáte používať svoje označenie – názov, logo, džingel, hologram a podobne, a zatiaľ ho nemáte chránené ako ochrannú známku, na tomto mieste  môžete zistiť, ako si zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom zápisu do registra ochranných známok na Slovensku.

Aby ste sa v budúcnosti vyhli konfliktom s majiteľmi starších ochranných známok, ktorí majú registrované zhodné alebo podobné ochranné známky a teda tomu, že by si spotrebitelia mohli vaše tovary alebo služby zameniť s tovarmi alebo službami majiteľa starších ochranných známok, urobte si rešerš. Veľmi jednoducho ju možno vykonať

 • vo webregistri Úradu priemyselného vlastníctva SR (úrad)
 • v databáze ochranných známok EÚ, ktoré zároveň platia aj na území Slovenska eSearch
 • v databáze medzinárodne zapísaných ochranných známok Madrid Monitor , v ktorej si vyznačte určené územie Slovenskú republiku a Európsku úniu.
 • v databáze TM View, ktorá obsahuje ochranné známky z EÚ i mimo nej

V prípade, ak si nie ste istý zisteným výsledkom, odporúčame požiadať o pomoc  odborníkov v danej oblasti (napr.  niektorého patentového zástupcu https://www.skpz.sk/ alebo  Úrad priemyselného vlastníctva SR https://www.indprop.gov.sk/produkty-a-sluzby/sluzby-uradu/reserse ).

Ak ste vo výsledku rešerše našli zhodné alebo podobné označenie, ktoré je už zaregistrované ako ochranná známka alebo je obsahom prihlášky ochrannej známky, dobre si prečítajte zoznam tovarov a služieb, pre ktoré je toto označenie zaregistrované alebo prihlásené a radšej sa vyhnite podaniu prihlášky s označením, ktoré ste zamýšľali uviesť v prihláške ochrannej známky. Ak ste rešeršou nezistili konflikt medzi Vašim označením a registrovanými či prihlásenými ochrannými známkami, preverte si aj iné dostupné zdroje, napr. korešpondujúce doménové mená, obchodné mená, sociálne stránky, registre označení pôvodu a zemepisných označení výrobkov.

Skôr, ako pristúpite k vyplneniu prihlášky ochrannej známky odporúčame Vám vzhliadnuť krátky video návod na podanie prihlášky ochrannej známky na odkaze https://youtu.be/BX8PEzNS_Xc

Ak ste rozhodnutý pre prihlásenie konkrétneho označenia, prejdite k 2. kroku.

Aby Vaše označenie požívalo silnú ochranu, vyhnite sa slovám, ktoré budú vyjadrením druhu tovaru (napr. TABLET pre prenosné počítače), alebo budú opisovať vlastnosti Vašich tovarov alebo služieb, prípadne budú opisovať ich zemepisný pôvod (napr. pre rozhlasové služby prihlásené označenie NITRIANSKE RÁDIO). Ani reklamný slogan, ak ho chcete zapísať ako ochrannú známku, nesmie byť výlučne pochvalný, či opisujúci účel, alebo vlastnosti tovarov a služieb.

Zvážte tiež prihlásenie takých označení, ktoré by mohli klamať o povahe, zemepisnom pôvode, či kvalite výrobkov. Sú tiež vylúčené zo zápisu do registra.

Rovnako sa vyhnite takým označeniam, ktoré by mohli byť posúdené ako označenia v rozpore s verejným poriadkom alebo pravidlami morálky (napr.  vulgárne slová, obscénne výjavy, príp. označenia propagujúce násilie).

Jedným z ďalších dôvodov, kedy je označenie vylúčené zo zápisu do registra ochranných známok je prípad, keď označenie obsahuje chránené symboly štátnej zvrchovanosti, príp. názvy medzivládnych organizácií.

Ak je výsledok testu registrovateľnosti v prospech registrácie Vášho označenia, prejdite k 3. kroku.

Nevyhnutnou podmienkou pre uznanie dátumu podania prihlášky ochrannej známky je, okrem údajov o prihlasovateľovi a samotného vyjadrenia označenia, uvedenie zoznamu tovarov a služieb, ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka. Je preto potrebné vytvoriť si zoznam tovarov a služieb a to na základe jednotného medzinárodného systému triedenia výrobkov služieb podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok. Pre uľahčenie vytvorenia tohto zoznamu odporúčame využiť bezplatný nástroj dostupný na stránke úradu na odkaze https://www.ezts.sk , ktorý je bez nutnosti prihlásenia sa či registrácie.  Využitie tohto nástroja pomôže výrazne skrátiť prieskum prihlášky ochrannej známky. Odporúčame preto uprednostniť práve tento nástroj, čím sa vyhnete rôznym nepresným, nejasným, či vágnym pojmom v zozname tovarov a služieb, čo samozrejme vedie k predĺženiu prieskumného konania o prihláške. Pomocou tohto nástroja si jednoduchým spôsobom vytvoríte skupiny tovarov alebo služieb v správnom zatriedení aj s číslami tried, ktoré je nutné v prihláške uviesť vzostupne spolu so zoznamom tovarov alebo služieb.

Keď ste si ku svojmu označeniu vytvorili zoznam tovarov a služieb, ktoré budú daným označením chránené postupujte podľa inštrukcií uvedených v časti „Podajte si prihlášku ochrannej známky,,.