Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Podajte si prihlášku dizajnu

Pred podaním prihlášky dizajnu si prečítajte informácie o rôznych dostupných možnostiach.

Najprv si určite krajiny, v ktorých chcete požiadať o ochranu – rozsah ochrany dizajnom a náklady na ochranu sa v jednotlivých krajinách líšia. Vo všeobecnosti by ste o ochranu mali požiadať v krajinách, ktoré predstavujú vaše kľúčové trhy.

Pred podaním prihlášky dizajnu na Slovensku:

 • Pripravte si vyobrazenia dizajnu, z ktorých je možné jednoznačne rozpoznať podstatu dizajnu a ktoré sú vhodné na ďalšiu reprodukciu. Aby bolo možné jednoznačne rozpoznať podstatu prihláseného dizajnu musia byť na vyobrazeniach výrazne zobrazené všetky charakteristické znaky vzhľadu výrobku alebo jeho časti, a to v toľkých pohľadoch, aby z nich boli zrejmé všetky vzhľadové znaky, ktoré majú byť chránené. Môžete zvážiť využitie služieb oprávneného patentového zástupcu (https://www.skpz.sk/), ktorý vám pomôže s vypracovaním podkladov a podaním vašej prihlášky dizajnu.
 • Uistite sa, že vyobrazenia dizajnu sú dobre pripravené - keďže ich správne vypracovanie je mimoriadne dôležité. Dôležitosť tejto prílohy prihlášky spočíva v tom, predmet ochrany a rozsah ochrany tohto predmetu sú dané jeho vyobrazením v podobe, v akej je súčasťou jeho zápisu do registra.

Kliknutím na tento odkaz súboru proces konania (PDF, 165,1 kB) zobrazíte vývojový diagram konania o prihláške dizajnu.

V závislosti od zložitosti prihlášky dizajnu môže proces zápisu trvať približne 2 až 6 mesiacov*.

* V určitých prípadoch, za dodržania stanovených podmienok, je možné zapísať dizajn v rámci zrýchleného konania (https://www.indprop.gov.sk/ochranne-znamky-a-dizajny/dizajny/fast-track-dizajny) do 45 dní od podania prihlášky.

Na získanie zápisu dizajnu do registra je potrebné podať Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky riadne vyplnenú prihlášku dizajnu, ktorú môže podať fyzická alebo právnická osoba.

Vaša prihláška dizajnu má obsahovať:

 1. Žiadosť o zápis dizajnu.
 2. Názov dizajnu -zvolený názov dizajnu musí byť stručný, výstižný a musí vyjadrovať všeobecné označenie druhu výrobku (stôl, pero, tvárnica) v súlade s použitým názvoslovím príslušnej triedy či podtriedy medzinárodného triedenia pre dizajny. Nesprávne je použitie výrobných, obchodných a podobných názvov a použitie skratiek pozostávajúcich z písmen a číslic, pretože nehovoria o tom, čo výrobok predstavuje, t. j. o aký druh výrobku ide a aké je jeho určenie.
 3. Údaje o prihlasovateľovi - prihlasovateľom je ten, kto prihlášku podáva a v prípade zápisu dizajnu do registra sa stáva jeho majiteľom. Prihlasovateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Názvy právnických osôb sa udávajú spolu s úplným obchodným menom.
 4. Zástupca prihlasovateľa. V konaní o prihláške dizajnu pred úradom rokuje úrad s prihlasovateľom alebo, ak si prihlasovateľ ustanoví zástupcu, s jeho zástupcom. Pokiaľ má prihlasovateľ sídlo v Slovenskej republike, je otázka zastupovania vecou jeho vôle (dôvodom pre nechanie sa zastupovať môže byť, že sa prihlasovateľ necíti byť na spracovanie prihlášky dostatočne kvalifikovaný alebo, že nebude na svojej adrese dlhodobo dosiahnuteľný). Pokiaľ má prihlasovateľ sídlo v zahraničí, musí byť zastúpený patentovým zástupcom alebo advokátom, pričom povinné zastúpenie sa nevzťahuje na účastníkov konania pochádzajúcich zo zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Takíto účastníci sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky. Ak je na konanie pred úradom ustanovený zástupca, musí byť k prihláške priložená platná plná moc. Plná moc musí obsahovať meno a plnú adresu splnomocniteľa, jeho podpis a rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Pokiaľ prihlasovateľ poveril zástupcu generálnou plnou mocou, ktorej originál je uložený na úrade, je potrebné v prihlasovacom formulári uviesť úradom pridelené číslo generálnej plnej moci. Názvy právnických osôb sa v prihláške uvádzajú plným obchodným menom. Zástupca účastníka konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.
 5. Druh prihlášky. Prihláška dizajnu môže byť podaná ako jednoduchá, to znamená, že zápis do registra je žiadaný iba pre jeden dizajn alebo ako hromadná, tzn. že v prihláške môže byť naraz (hromadne) požadovaný zápis dvoch alebo viacerých dizajnov s podmienkou, že všetky patria do jednej triedy medzinárodného triedenia dizajnov. K hromadnej prihláške predložíte aj zoznam dizajnov.
 6. Pôvodca. Pôvodca je fyzická osoba, ktorá vytvorila predmet dizajnu vlastnou tvorivou činnosťou. Je potrebné uviesť údaje o pôvodcovi alebo pôvodcoch. V prihláške dizajnu musí byť uvedené, kto je jeho pôvodcom. Výnimku predstavuje situácia, keď sa pôvodca vzdal práva byť v prihláške uvedený. V takomto prípade musí prihlasovateľ predložiť svoje písomné prehlásenie o tejto skutočnosti.
 7. Vyobrazenia dizajnu z ktorých je možné jednoznačne rozpoznať podstatu dizajnu a ktoré sú vhodné na ďalšiu reprodukciu.
 8. Zoznam príloh. Vyznačte prílohy, ktoré sú pri podaní k formuláru prihlášky priložené.
  Fotografie alebo iné vyobrazenia – Vyobrazenia musia zobrazovať iba vzhľad výrobku – dizajn, na ktorý je požadovaná ochrana, v toľkých pohľadoch, aby boli zrejmé všetky charakteristické znaky vzhľadu výrobku. Každý exemplár vyobrazenia dizajnu musí spĺňať podmienky reprodukcie a tlače. Ak prihlasovateľ predloží farebné vyobrazenia dizajnu, je predmetom ochrany zapísaného dizajnu dizajn v konkrétnom farebnom vyhotovení. Vyobrazenie dizajnu musí byť očíslované. Číselné označenie sa podľa medzinárodnej normy skladá z dvoch čísel oddelených bodkou. Pred bodkou je poradové číslo dizajnu v prihláške (musí zodpovedať zoznamu dizajnov obsiahnutých v prihláške) a za bodkou poradové číslo pohľadu na dizajn (príklad očíslovania vyobrazení druhého dizajnu v piatich pohľadoch: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Určenie výrobku. Účelom určenia výrobku je zaistiť, aby vo vzťahu k predmetu každého dizajnu bolo jednoznačne pochopené, k akému účelu, resp. spotrebiteľskému určeniu alebo funkcii, je určený výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je aplikovaný, a to v logickej zhode so zvoleným názvom prihlášky a zatriedením dizajnu. Určenie má mať formu krátkeho textu.
  Opis – Účelom opisu, pokiaľ je predložený (jeho predloženie nie je povinné), je prípadne vysvetliť vyobrazenie (uľahčiť orientáciu vo vyobrazeniach jednotlivých dizajnov, resp. pohľadov na ne).
  Zoznam dizajnov obsiahnutých v hromadnej prihláške – Ide o zoznam názvov jednotlivých dizajnov obsiahnutých v hromadnej prihláške, korešpondujúci s číslovaním priložených vyobrazení. Účelom zoznamu je zabezpečiť orientáciu v jednotlivých dizajnoch obsiahnutých v hromadnej prihláške.
 9. Zatriedenie. Dizajny sa zatrieďujú do tried a podtried podľa platnej verzie medzinárodného triedenia pre dizajny. V hromadnej prihláške môžu byť obsiahnuté iba také dizajny, ktoré patria do jednej triedy medzinárodného triedenia dizajnov.
  Pri vypracovaní prihlášky použite vyhľadávací nástroj DesignClass na získanie určenia výrobku a zatriedenia dizajnu prostredníctvom aplikácie uvedenej na adrese: https://euipo.europa.eu/designclass/, čo je jednou z podmienok na zaradenie prihlášky do zrýchleného konania.
 10. Právo prednosti podľa medzinárodnej zmluvy. Právo prednosti, vyplývajúce z Parížskej dohody na ochranu priemyselného vlastníctva, pokiaľ ho prihlasovateľ získal a chce ho uplatniť, musí už uplatniť v podaní a do 3 mesiacov od podania toto právo preukázať, inak sa naň neprihliada.
 11. Odklad zverejnenia dizajnu po jeho zápise do registra. V prípade, že žiadate o odklad zverejnenia dizajnu do registra, je potrebné uviesť dátum, kedy má byť dizajn zverejnený. Odklad nesmie presahovať 30 mesiacov od dátumu podania prihlášky alebo od vzniku práva prednosti.
 12. Podnikový dizajn. Ak vytvorí pôvodca dizajn ako splnenie úlohy v pracovnom pomere, ide o podnikový dizajn. Ak nie je prihlasovateľ súčasne pôvodcom alebo nejde o podnikový dizajn, musí prihlasovateľ predložiť doklad o nadobudnutí práva podať prihlášku dizajnu.
 13. Podpis prihlasovateľa alebo jeho právneho zástupcu. Nepodpísaná prihláška sa považuje za nepodanú (lebo prihláška neobsahuje právoplatný prejav prihlasovateľovej vôle) a nezakladá právo prednosti z podania prihlášky.

 

Svoju prihlášku dizajnu (odporúča sa použiť formulár - Žiadosť) môžete podať v listinnej podobe, a to osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici alebo poštou, alebo najvýhodnejšie v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických služieb úradu*.

Elektronické služby úradu sú dostupné prostredníctvom dvoch systémov:


* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Ak sú splnené formálne požiadavky na podanie, úrad prizná prihláške dizajnu dátum podania a prihlasovateľovi vzniká právo prednosti. Následne dostanete potvrdenie o podaní prihlášky spolu s výzvou na zaplatenie prihlasovacieho poplatku, ktorý je potrebné zaplatiť do 15 dní od doručenia výzvy na jeho zaplatenie.

Úrad podrobí prihlášku dizajnu prieskumu, t. j. preverí, či predmet prihlášky spĺňa podmienky požadované zákonom.

V rámci formálneho prieskumu sa zisťuje, či:

 • sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti;
 • prihláška obsahuje vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa žiada v prihláške a či je možné z neho jednoznačne rozoznať podstatu dizajnu;
 • prihláška obsahuje názov dizajnu, ktorý zodpovedá určeniu výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, či prihláška obsahuje určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý;
 • v prípade hromadnej prihlášky obsahuje zoznam dizajnov, o ktorých zápis sa v hromadnej prihláške žiada a v prípade, že prihláška obsahuje opis zisťuje či je prípustný;
 • prihláška obsahuje identifikačné údaje prihlasovateľa a pôvodcu, resp. prehlásenie prihlasovateľa, že sa pôvodca dizajnu vzdáva práva byť uvedený v prihláške;
 • prihláška obsahuje doklad o nadobudnutí práva na dizajn, ak prihlasovateľ nie je pôvodca dizajnu a ak právo na dizajn neprešlo naňho;
 • prihláška obsahuje plnú moc, ak je prihlasovateľ zastúpený.

V rámci vecného prieskumu sa zisťuje, či:

 • sú splnené pozitívne podmienky pre zápis dizajnu;
 • nie sú naplnené podmienky zápisnej nespôsobilosti dizajnu v súvislosti s jeho rozporom so zásadami verejného poriadku alebo s dobrými mravmi;
 • nedochádza ku kolízii dizajnu s starším právom prednosti so zhodným zapísaným dizajnom so skorším právom prednosti.

Ak boli v priebehu prieskumu zistené formálne alebo vecné nedostatky prihlášky, úrad vás vyzve na ich odstránenie, resp. v prípade vecných nedostatkov vznesie k nim námietky a umožní vám vyjadriť sa k nim. Ak tak neurobíte, vaša žiadosť bude zastavená, resp. zamietnutá.

Váš dizajn bude zapísaný do registra, ak úrad na základe vykonaného formálneho a vecného prieskumu zistí, že dizajn spĺňa všetky zákonné požiadavky zápisu. Zápis dizajnu sa zverejní vo vestníku úradu a vy sa stanete jeho majiteľom. Úrad vám vydá osvedčenie o zápise.

Ak ste v priebehu konania požiadali o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu nepresahujúci 30 mesiacov od dátumu podania prihlášky alebo odo dňa práva prednosti, úrad dizajn zverejní až po uplynutí požadovanej lehoty.

Ako majiteľ dizajnu máte výlučné právo využívať dizajn, poskytovať súhlas na využívanie dizajnu iným osobám alebo na ne dizajn previesť, či zriadiť k dizajnu záložné právo.

Rozsah ochrany vyplývajúci z dizajnu je určený vyobrazeniami dizajnu. Dizajn platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát, a to vždy o ďalších 5 rokov na celkovú dobu 25 rokov. Účinky dizajnu nastávajú odo dňa zápisu dizajnu do registra.