Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Pred podaním prihlášky dizajnu

Pred podaním prihlášky dizajnu by ste si mali preveriť, či váš dizajn spĺňa podmienky pre zápis do registra. Nasledujúcich päť otázok vám to pomôže určiť:

Aby bol dizajn spôsobilý na ochranu, musí vo všeobecnosti spĺňať základné podmienky:

  • Novosť – Dizajn sa považuje za nový, ak nebol pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku práva prednosti sprístupnený verejnosti zhodný dizajn. Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky líšia iba nepodstatne. Prihlasovatelia dizajnov by si mali dávať pozor na to, aby dizajn udržali v tajnosti až do úspešného podania prihlášky. Ak bol dizajn vystavený, komerčne využitý alebo akokoľvek sprístupnený verejnosti, resp. špecialistom v príslušnom odvetví, podmienka novosti nebude splnená, s výnimkou prípadu ak bol dizajn sprístupnený pod podmienkou dôvernosti. Dizajn sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol sprístupnený verejnosti pôvodcom dizajnu, jeho právnym nástupcom počas 12 mesiacov pred dňom vzniku práva prednosti.
  • Osobitý charakter - Dizajn má osobitý charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa líši od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn, ktorý bol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom vzniku jeho práva prednosti. Pri posudzovaní osobitého charakteru dizajnu sa prihliada k miere tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca pri vývoji dizajnu. Osobitý charakter neskôr prihlásenému dizajnu nemôže zabezpečiť skutočnosť, že sa odlišuje od skoršieho v rade detailov. Osobitý charakter zabezpečuje dizajnu skutočnosť, že k ochrane prihlásený dizajn predstavuje taký súhrn vzhľadových znakov, ktorý ako celok pri porovnaní so skorším dizajnom, vyvoláva u hodnotiteľa, ktorým ma byť informovaný užívateľ, odlišný celkový dojem.

Obsahom pojmu dizajn je teda len vizuálne vnímateľná vlastnosť či zložka z celkového riešenia výrobku. Nejedná sa teda o technickú, konštrukčnú, funkčnú, materiálovú alebo inú podstatu výrobku.

Dizajn nebude zapísaný, ak je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi alebo pokiaľ existuje prekážka tzv. staršieho práva, teda zhodného skoršieho zapísaného dizajnu.

Predčasné poskytnutie informácii o vašom dizajne môže ohroziť splnenie podmienky novosti a tým negatívne ovplyvniť konanie o vašej prihláške dizajnu.

Ak váš dizajn musí byť pred podaním prihlášky sprístupnený tretej strane, odporúčame uzavretie dohody o mlčanlivosti. Dizajn sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol sprístupnený verejnosti pôvodcom dizajnu, jeho právnym nástupcom počas 12 mesiacov pred dňom vzniku práva prednosti alebo, ak bol sprístupnený pod podmienkou dôvernosti.

Pred podaním prihlášky dizajnu je vhodné venovať určitý čas vyhľadávaniu v databázach dizajnov a iných databázach obsahujúcich dizajny (tlačoviny, internetové stránky), aby ste sa uistili, že váš dizajn je skutočne nový.

Vyhľadávať môžete vo voľne prístupných online databázach, ako sú napríklad Webregistre ÚPV SR alebo medzinárodné databázy, https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/designs, https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/, kde si sami vyhľadáte dizajny v danej oblasti alebo môžete využiť rešeršné služby úradu.

Právo podať prihlášku dizajnu máte, ak ste:

  1. Pôvodca dizajnu;
  2. Zamestnávateľ a dizajn vytvoril váš zamestnanec v rámci svojich bežných pracovných povinností; alebo
  3. Osoba, ktorá uzatvorila zmluvu s pôvodcom pred vytvorením dizajnu tak, že máte právo na dizajn.

Príprava prihlášky dizajnu a vedenie konania o zápise dizajnu na ÚPV SR je záležitosťou vyžadujúcou znalosť zákona o dizajnoch a príslušnej vyhlášky, ktorou sa zákon o dizajnoch vykonáva.

Využiť služby patentového zástupcu nie je nevyhnutné, avšak šetrí váš čas a je zárukou, že prihláška bude vypracovaná v požadovanej kvalite, čo uľahčí priebeh konania. Profesionalita sa musí odraziť jednak v technickej úrovni fotografie (ostrosť, zachovanie kresby a štruktúry, kontrastné pozadie) ako aj jej celkovej vypovedacej schopnosti.

Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné vedomosti a skúsenosti, odporúčame využiť možnosť nechať sa v konaní pred úradom zastupovať patentovým zástupcom alebo advokátom. Konanie o prihláške vedie úrad s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Pôvodca dizajnu, pokiaľ nie je súčasne prihlasovateľom, nie je účastníkom konania.

Zoznam patentových zástupcov / zahraničných patentových zástupcov. (https://www.skpz.sk/)

 

Pokračovať na podstránku Krok 2: Podajte si prihlášku dizajnu