Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Patenty » Informácia pre prihlasovateľa

Informácia pre prihlasovateľa patentu

 O udelenie patentu na vynález sa odporúča požiadať na predpísanom formulári (tlačivo prihlášky) vydanom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej "úrad"). Patentová prihláška obsahuje žiadosť o udelenie patentu v dvoch vyhotoveniach, ďalej opis vynálezu, anotáciu, prípadne výkresy a aspoň jeden uplatnený patentový nárok v troch vyhotoveniach. Prihlasovateľ je povinný zaplatiť za podanie prihlášky príslušný správny poplatok.

V patentovej prihláške musí byť uvedené, kto je pôvodca vynálezu. Patentová prihláška môže obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú vynálezcovskú myšlienku. Ak úrad zistí, že prihláška nevyhovuje tejto podmienke, vyzve prihlasovateľa, aby tento nedostatok v stanovenej lehote odstránil. Prihlasovateľ môže zároveň s odstránením tohto nedostatku podať vylúčenú prihlášku. Úrad prizná vylúčenej prihláške deň podania, prípadne právo prednosti z pôvodne podanej prihlášky. Vynález musí byť v patentovej prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

Ak prihlasovateľ pred podaním patentovej prihlášky požiadal v Slovenskej republike o ochranu úžitkovým vzorom na zhodný predmet, môže pri podaní patentovej prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru. Úrad prizná patentovej prihláške dátum podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru, pokiaľ sa patentová prihláška podá do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru; ak bolo konanie o prihláške úžitkového vzoru zastavené alebo prihláška úžitkového vzoru bola zamietnutá, patentová prihláška musí byť podaná do dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, najneskôr však do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru.

Dňom podania patentovej prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti, pokiaľ mu nevzniklo už dňom práva prednosti podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, vyplývajúcim z prvej patentovej prihlášky, prihlášky úžitkového vzoru, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti (takéto právo prednosti musí však prihlasovateľ uplatniť v prihláške).Úrad podrobí patentovú prihlášku predbežnému prieskumu, v rámci ktorého zisťuje, či prihláška neobsahuje zjavne nepatentovateľné riešenie a či nemá nedostatky, ktoré by bránili jej zverejneniu. Úrad prihlášku zverejní po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti a toto zverejnenie oznámi vo vestníku úradu.

Úrad podrobí patentovú prihlášku predbežnému prieskumu, v rámci ktorého zisťuje, či prihláška neobsahuje zjavne nepatentovateľné riešenie, či je vynález v prihláške opísaný a vysvetlený tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť, a či prihláška neobsahuje nedostatky formálneho charakteru. Úrad prihlášku zverejní po uplynutí 18 mesiacov od vzniku práva prednosti a toto zverejnenie oznámi vo Vestníku úradu.

Úrad na základe žiadosti, podanej spolu s patentovou prihláškou, o vykonanie rešerše v lehote deviatich mesiacov od podania prihlášky („rešerš v prioritnej lehote") v prípade splnenia zákonných podmienok na vykonanie takejto rešerše vypracuje v lehote 9 mesiacov od podania prihlášky rešerš na predmet prihlášky, rešeršnú správu doručí prihlasovateľovi a zverejní ju spolu s prihláškou.

Úrad vykoná úplný prieskum patentovej prihlášky na žiadosť prihlasovateľa či inej osoby alebo ho môže vykonať z moci úradnej. Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu musí byť podaná najneskôr do 36 mesiacov od podania patentovej prihlášky a nemožno ju vziať späť. Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou zaplatiť správny poplatok.

Ak predmet patentovej prihlášky spĺňa ustanovené podmienky a prihlasovateľ zaplatil príslušný správny poplatok, úrad udelí prihlasovateľovi patent. Prihlasovateľ sa stáva majiteľom patentu. Majiteľ patentu má výlučné právo využívať vynález, ktorý je predmetom patentu, poskytovať súhlas na využívanie vynálezu iným osobám alebo na ne patent previesť. Rozsah ochrany vyplývajúci z patentu je určený patentovými nárokmi. Patent platí 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Účinky patentu nastávajú odo dňa oznámenia o udelení patentu vo vestníku úradu.

Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné patentovoprávne znalosti a skúsenosti, sa odporúča využiť možnosť zastupovania patentovým zástupcom, advokátom alebo komerčným právnikom (zoznam zástupcov).

Úrad vedie konanie o patentovej prihláške s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom. Pôvodca vynálezu, pokiaľ nie je súčasne prihlasovateľom, nie je účastníkom konania. Práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a z uplatnenia vynálezu upravuje zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (patentový zákon).

Náležitosti patentovej prihlášky upravuje vyhláška úradu č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva patentový zákon.

Konkrétne požiadavky na patentovú prihlášku sú uvedené Inštrukcii Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorou sa upravuje jednotná forma patentovej prihlášky.

Správne poplatky sa hradia v eurách prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovým poukazom na depozitný účet úradu vedený v Štátnej pokladnici. Na platobnom doklade uveďte:

Názov účtu: Depozitný účet ÚPV SR BB
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol:

Variabilný symbol je identifikáciou platby. Variabilný symbol je vždy tvorený desaťmiestnym číselným kódom. Tento kód začína zľava jednomiestnym prefixom 1, po ktorom nasleduje deväťmiestne číslo prihlášky, ktoré prideľuje úrad.
(Napr.: 1007482000 je variabilný symbol pre patentovú prihlášku zn. spisu PP 748-2000, 1500032007 je variabilný symbol pre patentovú prihlášku zn. spisu PP 50003-2007).
Podrobnejšie informácie o zložení variabilného symbolu.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky