Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Archív konzultácií s podnikateľskými subjektmi

Materiál: Národná stratégia duševného vlastníctva

Vypracovanie strategického dokumentu v oblasti duševného vlastníctva vyplýva z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2021 schváleného uznesením vlády SR č. 71 z 2. februára 2021 a dôvodom a cieľom jeho vypracovania je prispieť k zlepšeniu schopnosti krajiny vytvárať, používať a chrániť duševné vlastníctvo.

Pri formovaní zamerania, rozsahu a obsahu tohto strategického dokumentu bude zohľadnený aj Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky schválený vládou SR v apríli 2021, a to vrátane opatrení navrhovaných v komponente 9 Plánu obnovy a odolnosti SR smerujúcich k eliminácii roztrieštenosti politiky vedy, výskumu a inovácii a k príprave zastrešujúceho strategického dokumentu (Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do 2030), ktorý by mal byť vypracovaný do Q3/2022.

Ambíciou pripravovanej Národnej stratégie duševného vlastníctva nie je nahrádzať strešné dokumenty v oblasti vedy, výskumu a inovácií (či už existujúce alebo plánované); Národná stratégia duševného vlastníctva sa bude cielene zameriavať na oblasť ochrany duševného vlastníctva. Bude identifikovať možnosti ako prostredníctvom série realizovateľných a dosiahnuteľných opatrení v oblasti ochrany duševného vlastníctva, a to predovšetkým v oblasti modernizácie systému na ochranu duševného vlastníctva, zvyšovania povedomia verejnosti o duševnom vlastníctve a v oblasti podpory malých a stredných podnikov pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti prostredníctvom ochrany ich duševného vlastníctva, prispieť k zlepšeniu inovačného ekosystému krajiny.

Cieľom je posilnenie ochrany duševného vlastníctva v Slovenskej republike prostredníctvom strategických cieľov zameraných na štyri strategické oblasti:

  • lepšia ochrana duševného vlastníctva,
  • podpora využívania duševného vlastníctva,
  • zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce a
  • vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva a posilnenie komercializácie duševného vlastníctva

Nástrojom implementácie strategického dokumentu bude akčný plán s opatreniami, ktoré je možné realizovať v strednodobom časovom horizonte (2022 – 2026).

Predkladateľom a hlavným koordinátorom prípravy Národnej stratégie duševného vlastníctva je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Keďže ide o prierezový dokument týkajúci sa vecných kompetencií viacerých orgánov štátnej správy, boli ako spolupracujúce rezorty identifikované Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Finančná správa SR).

Na prípravu strategického dokumentu bola zriadená externá pracovná skupina zložená zo zástupcov verejnej správy, zástupcov akademického prostredia ako aj zástupcov podnikateľského prostredia (Združenie podnikateľov Slovenska; SOPK).

Úrad priemyselného vlastníctva SR upovedomuje podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že pripravovaný strategický dokument ovplyvní ich podnikateľskú činnosť, že problematiku strategického dokumentu môžu s ÚPV SR konzultovať formou elektronickej výmeny informácií alebo online konzultácii do 30. septembra 2021.

Online konzultácie sa uskutočnia 16. septembra 2021 (10.00 hod.) a 23. septembra 2021 (14.00 hod.).
(žiadame podnikateľské subjekty o potvrdenie účasti na online konzultácii)

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 48 4300 199; e-mail: marian.michalovsky@indprop.gov.sk
Tel.: +421 48 4300 262; e-mail: emil.zatkuliak@indprop.gov.sk