Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Archív ex post konzultácií

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 26. októbra 2022 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Obdobie vykonania ex post hodnotenia (kalendárny polrok):
II/2022

Gestor/gestori právneho predpisu:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu:
zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.

Stručný opis regulácie: Vymedzenie pôsobnosti Slovenskej komory patentových zástupcov pri zápise do zoznamu patentových zástupcov.

Špecifikácia:
n/a [1]

Ex post hodnotenie:
regulácií jedného právneho predpisu

Číslo regulácie z registra ex post:
21

Dôvod zaradenia:
10.3 d) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:
Obsahom podnetu je zaviesť presun kompetencie udeľovať povolenia na vykonávanie činnosti patentových zástupcov prostredníctvom Slovenskej komory patentových zástupcov a zrušíme povinné členstvo v Slovenskej komore patentových zástupcov.

Termín konzultácií:
Podnikateľské subjekty resp. verejnosť môže vyjadriť záujem o konzultácie do 23. novembra 2022.

Konzultácie sa uskutočnia formou elektronickej výmeny informácií.

Predbežný postoj gestora:
Inštitút patentového zástupcu bol prvýkrát zavedený už v prvej Československej republike, a to vládnym nariadením č. 6/1926 Zb. o zastupovaní strán v patentových veciach patentovými zástupcami a úradne autorizovanými civilnými technikmi. V súvislosti s politickým vývojom došlo po roku 1948 k zrušeniu patentových zástupcov ako slobodného povolania, a to zákonom č. 7/1952 Zb. o prechodných opatreniach v odbore patentov. K renesancii inštitútu patentového zástupcu došlo až po zmene zriadenia, a to zákonom č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch, ktorým bola, ako samosprávna organizácia združujúca všetkých patentových zástupcov, zriadená Komora patentových zástupcov so sídlom v Brne. Po vzniku Slovenskej republiky bola na základe zákona č. 90/1993 Z. z. zriadená Komora patentových zástupcov so sídlom v Bratislave ako samosprávna organizácia združujúca všetkých patentových zástupcov. Právnym nástupcom Komory patentových zástupcov sa stala Slovenská komora patentových zástupcov, ktorá bola zriadená zákonom č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, a to po prehodnotení opodstatnenosti existencie komory a povinného členstva v nej. Úloha preskúmať opodstatnenosť existencie komory vyplynula v roku 2003 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 830 z 3. septembra 2003.

Slovenská komora patentových zástupcov je samosprávnou stavovskou organizáciou združujúcou všetkých patentových zástupcov zapísaných v zozname patentových zástupcov. Ide o profesijnú komoru, ktorá pôsobí ako samosprávny orgán s právnou subjektivitou a hospodárením s vlastným majetkom, na ktorú štát preniesol výkon niektorých činností v oblasti registračných, evidenčných, kontrolných, regulačných a disciplinárnych kompetencií.

Povolanie patentového zástupcu je vzhľadom na náročnosť multidisciplinárneho vzdelania, vedomostí a potrebnej praxe v medzinárodnom meradle váženým slobodným povolaním s vysokými nárokmi
na profesijnú etiku, pričom združovanie v komorách, príp. inštitútoch s povinným členstvom je pre toto povolanie typické.

Vykonávanie činnosti patentového zástupcu je podmienené udelením „povolenia" resp. „oprávnenia", tak ako predvída smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu; ide teda o tzv. regulovanú profesiu.

Postup udeľovania „povolenia" resp. „oprávnenia" ustanovený zákonom o patentových zástupcoch je výrazom verejného záujmu spočívajúceho v ochrane záujmov fyzických a právnických osôb (resp. ochrane príjemcov služieb). Berúc do úvahy, že činnosť patentového zástupcu je vysoko odbornou činnosťou zahŕňajúcou najmä zastupovanie fyzických a právnických osôb pred orgánmi štátnej správy vo veciach priemyselného vlastníctva a odborné poradenstvo vo veciach priemyselného vlastníctva, je zrejmé, že „neodbornou" činnosťou patentového zástupcu by mohli byť dotknuté, resp. poškodené oprávnené záujmy tretích osôb.

Regulácia povolania patentového zástupcu, existencia a povinné členstvo v Slovenskej komore patentových zástupcov je plne dôvodné, a to s ohľadom na verejný záujem spočívajúci v ochrane záujmov fyzických a právnických osôb (resp. ochrane príjemcov služieb). V tejto súvislosti možno analogicky poukázať aj na výkon povolania advokáta a charakter členstva v Slovenskej advokátskej komore.

Podmienky prístupu k povolaniu patentového zástupcu spĺňajú požiadavky článku 10 smernice o službách na vnútornom trhu (sú nediskriminačné, opodstatnené závažným dôvodom týkajúcim sa verejného záujmu, primerané cieľu tohto verejného záujmu, jasné a jednoznačné, objektívne, vopred zverejnené, transparentné a dostupné).

Vzhľadom na uvedené gestor regulácie nepovažuje podnet za opodstatnený, regulácia plní svoj účel.

Gestor súčasne upozorňuje na skutočnosť, že každá úprava regulácie povolania patentového zástupcu si vyžaduje nielen adekvátnu analýzu, ale aj posúdenie proporcionality prostredníctvom testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní v zmysle zákona č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní.

Kontaktná osoba gestora:
Jitka Mikuličová, jitka.mikulicova@indprop.gov.sk, 048/4300 269

Kristína Čunderlíková, kristina.cunderlikova@indprop.gov.sk, 048/4300 226


[1] Predmetná regulácia bola zaradená do Registra ex post podľa bodu 10.3. písm. d) jednotnej metodiky a jej hodnotená úprava bola predložená do legislatívneho procesu pred 1. aprílom 2015.