Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Patenty » Čo je to patent

Čo a ako patentovať

Čo je patent?

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ patentu dáva verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú dostupné vo svete. 

Na čo možno udeliť patent a na čo nie?

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely. 

Kto môže podať patentovú prihlášku?

Prihlášku môže podať ten, kto má právo na riešenie, teda pôvodca vynálezu. Ak vynález vytvorili viacerí spolupôvodcovia, majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení vynálezu. Ak pôvodca vytvoril vynález v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho, obdobného pracovného alebo členského vzťahu, prechádza právo na riešenie na zamestnávateľa. Právo na riešenie patrí aj právnym nástupcom uvedených osôb. 

Čo musí obsahovať patentová prihláška?

Patentová prihláška musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu na predpísanom tlačive, opis vynálezu, patentové nároky, ktoré presne vymedzujú predmet, na ktorý sa požaduje udelenie ochrany, anotáciu a prípadne výkresy. Návod na úpravu patentovej prihlášky je uvedený v Inštrukcii Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej "úrad"). Tlačivo žiadosti o udelenie patentu je možné získať v podateľni úradu v Banskej Bystrici, v pobočke úradu v Bratislave a možno si ho vytlačiť z tejto stránky. 

Ako prebieha konanie o patentovej prihláške?

Patentová prihláška sa podáva osobne v podateľni úradu v Banskej Bystrici a v pobočke úradu v Bratislave. Patentovú prihlášku možno podať aj poštou na adresu úradu v Banskej Bystrici, ale aj elektronickou formou. Viac informácií o elektronickom podávaní. Podaním patentovej prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Po podaní patentovej prihlášky a jej zapísaní v registri patentových  prihlášok úrad vykoná predbežný prieskum, účelom ktorého je vylúčiť z ďalšieho konania tie patentové prihlášky, predmety ktorých sú zjavne nepatentovateľné (napr. spôsoby liečenia), zjavne nejednotné alebo obsahujú zjavné formálne chyby, ktoré by bránili jej zverejneniu. Všetky zistené nedostatky sú správou úradu oznámené prihlasovateľovi. Ak sú podklady patentovej prihlášky vyhovujúce, je patentová prihláška po 18 mesiacoch od vzniku práva prednosti zverejnená vo Vestníku úradu. Po jej zverejnení môže ktokoľvek podať pripomienky k patentovateľnosti predmetu patentovej prihlášky, na ktoré úrad prihliadne pri vykonávaní úplného prieskumu.

Úplný prieskum patentovej prihlášky úrad vykonáva na základe žiadosti prihlasovateľa alebo inej osoby. Táto žiadosť musí byť podaná najneskoršie do 36 mesiacov od dátumu podania prihlášky a zároveň musí byť zaplatený príslušný správny poplatok. Až na základe vykonaného úplného prieskumu, ak sa zistí, že vynález spĺňa všetky zákonné požiadavky patentovateľnosti, je na vynález udelený patent. Inak povedané, keď vynález spĺňa kritérium predmetu ochrany, kritérium novosti, kritérium vynálezcovskej činnosti a kritérium priemyselnej využiteľnosti, a to každé kritérium osobitne a všetky spolu, iba vtedy môže byť udelená patentová ochrana. Ak požiadavky patentovateľnosti nie sú splnené, úrad patentovú prihlášku zamietne. V prípade zistenia formálnych nedostatkov prihlášky, ktoré bránia udeleniu patentu, úrad vyzve prihlasovateľa na ich odstránenie. Ak prihlasovateľ tieto nedostatky v stanovenej lehote neodstráni, úrad konanie o patentovej prihláške zastaví. Úradom stanovenú lehotu je možné na základe žiadosti prihlasovateľa predĺžiť.

Patent platí dvadsať rokov od podania patentovej prihlášky. Za úkony v konaní o patentovej prihláške sa platia správne poplatky a za udržiavanie platnosti patentu sa platia udržiavacie poplatky. Udržiavacie poplatky - informácie pre poplatníkov

Aký má význam byť majiteľom patentu?

Majiteľ patentu má výlučné právo na vynález, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Majiteľ môže poskytnúť súhlas na využívanie patentu iným osobám. Súhlas na využitie patentu sa udeľuje licenčnou zmluvou. Patent je možné tiež predať, resp. previesť na inú osobu, či už fyzickú, alebo právnickú. Prevod aj licenčná zmluva nadobúda účinnosť voči tretím osobám zápisom do patentového registra.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky