Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Záverečné práce kurzu Duševné vlastníctvo 2005 - 2010 - autori, názvy, vedúci

* - externí frekventanti kurzu

Autor: Antalová Miroslava, Ing.
Rok: 2009
Záverečná práca: Relatívne dôvody zápisnej výluky v nadväznosti na rozhodnutia OHIM-u a rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
Vedúci práce: Bachratý Ján, Ing.
Anotácia:
Cieľom mojej práce je priblížiť proces rozhodovania OHIM-u v otázkach vybraných relatívnych dôvodov zápisnej výluky ochranných známok vo väzbe na jurisdikciu Európskeho súdneho dvora. Vzhľadom na veľký rozsah relatívnych dôvodov zamietnutia som sa v mojej práci sústredila na relatívne dôvody zamietnutia týkajúce sa problematiky „pravdepodobnosti zámeny ochranných známok“ a problematiky „kolízie s ochrannými známkami s dobrým menom“.

Autor: Antošíková Lucia, JUDr.
Rok: 2009
Záverečná práca: Konanie vo veciach ochranných známok
Vedúci práce: Maruniaková Ingrid, JUDr.
Anotácia:
Práca je venovaná problematike inštitútu ochrannej známky ako predmetu priemyselných práv na označenie, a to z jej procesnej stránky. Cieľom práce bolo načrtnúť hlavné poslanie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy a podať systematický a zrozumiteľný pohľad na systém konania vo veciach týkajúcich sa ochranných známok. Je tu snaha opísať všeobecné pravidlá a zásady pri predmetnom konaní, načrtnúť jeho štruktúru a právny rámec.

Autor: Beleščák Boris, Ing.*
Rok: 2007
Záverečná práca: Možnosti získania patentovej ochrany na vynález v zahraničí
Vedúci práce: Hladká Ľudmila, Ing.
Anotácia:
Záverečná práca opisuje možnosti, akými môžu slovenskí prihlasovatelia chrániť svoje vynálezy v zahraničí. Jednotlivé spôsoby konania o prihláškach, ktorými prihlasovateľ získa udelenie patentu v zahraničí sú opísané iba okrajovo, nakoľko podrobný opis konania nie je cieľom práce. Ide predovšetkým o konanie o národnej patentovej prihláške, konanie o európskej patentovej prihláške a konanie o medzinárodnej patentovej prihláške, porovnanie uvedených spôsobov konania, ich výhod a nevýhod, spracovanie koncepcie a predovšetkým voľby stratégie získania ochrany na vynález v zahraničí rôznou kombináciou uvedených spôsobov konania, ako aj faktory ovplyvňujúce výber stratégie. V závere sú uvedené príklady stratégií ochrany vynálezov uplatňujúce rôzne druhy spôsobov konania o patentových prihláškach.

Autor: Belková Janka , Mgr.
Rok: 2009
Záverečná práca: Informačná spoločnosť
Vedúci práce: Kucka Ľubomír, PhDr.
Anotácia:
Záverečná práca s názvom Informačná spoločnosť je analýzou postupného prechodu vplyvov informačnej spoločnosti z celosvetovej úrovne na Európsku úniu, Slovenskú republiku a Úrad priemyselného vlastníctva. Prostredníctvom interpretácie textov súčasných autorov sú naznačené nastupujúce trendy konca 20. a začiatku 21. storočia. Prienik informačno-komunikačných technológií a ich vplyv na vývoj spoločnosti s upozornením na problémy, ktoré sú spojené s ich nástupom do všetkých oblastí života. Vzhľadom na zložitosť danej témy sa v práci opierame o pramene uvedené v zozname bibliografických odkazov, ako aj o metodické rady konzultanta.

Autor: Bernátová Adriána, Mgr.
Rok: 2006
Záverečná práca: Produkty a služby vybraných patentových úradov v oblasti patentových informácií
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Cieľom práce je oboznámiť sa s ponúkanými produktmi a službami vybratých patentových úradov a informatívnou formou poskytnúť ich prehľad na účely porovnania a získania inšpirácie pre Úrad priemyselného vlastníctva SR v prípade zámeru reštrukturalizácie a doplnenia svojich produktov a služieb verejnosti. Práca je rozdelená na deväť častí. Prvá z nich je venovaná problematike patentových informácií a služieb vo všeobecnosti s dôrazom na potreby užívateľov patentových informácií a poskytovanie služieb vyhovujúcich týmto potrebám. Ostatné časti sa už venujú konkrétnym službám jednotlivých úradov

Autor: Bieliková Ivana, Ing.
Rok: 2007
Záverečná práca: Európska patentová prihláška a európsky patent s určením pre Slovenskú republiku
Vedúci práce: Oravec Milan, Ing.
Anotácia:
Záverečná práca sa zaoberá problematikou európskych patentov. Obsahuje priebeh konania o európskej patentovej prihláške až po udelenie európskeho patentu Európskym patentovým úradom v súlade s Európskym patentovým dohovorom. V ďalšej časti sa zaoberá vykonávaním tohto dohovoru na území Slovenskej republiky.

Autor: Blaško Rastislav, Mgr. *
Rok: 2010
Záverečná práca: Vplyv médií na hodnotu a trhovú cenu ochrannej známky
Vedúci práce: Belička Ivan, Ing.
Anotácia:
Cieľom záverečnej práce je nahliadnuť do prieniku oblasti žurnalistiky a duševného vlastníctva. V rámci tohto širokého záberu je práca zameraná na to, aké médiá a akými spôsobmi vplývajú na hodnotu a trhovú cenu ochranných známok. Ktoré z týchto médií a v akom rozsahu môžu vplývať na ochranné známky? Ako sa prejavuje public relations v mediálnej oblasti v kontexte ochranných známok. Je zahrnutý vplyv a mediálny obraz do oceňovania nehmotného majetku? Ako sa premietajú médiá do trhovej hodnoty ochrannej známky?

Autor: Blaško Jozef, Bc.*
Rok: 2010
Záverečná práca: Význam ochrany tovarov a služieb ochrannou známkou
Vedúci práce: prof. JUDr. Vojčík Peter, CSc.
Anotácia:
Práca je určená najmä čitateľom, ktorí majú záujem dozvedieť sa o výhodách a význame registrácie ochrannej známky, inými slovami, prečo je výhodné chrániť obchodné meno alebo názov produktu alebo služby práve ochrannou známkou. Taktiež môže pomôcť pri rozhodovaní zväčša podnikateľom, ktorí váhajú s registráciou ochrannej známky hlavne preto, že presne nevedia, aké výhody im prinesie registrácia ochrannej známky ich produktu alebo služby. Práca je primárne rozdelená na dve hlavné časti. V prvej časti autor rozoberá najmä podstatu, charakteristiku, druhy, hodnotu a význam ochrannej známky pre podnikateľskú činnosť. Taktiež sa v prvej časti venuje významu a úlohe značky pri podnikaní, keďže ochranná známka vzniká registráciou práve značky. Druhá časť sa venuje konkrétnym výhodám a právam vyplývajúcim z registrácie ochrannej známky a následnej ochrany, ktorú ochranná známka poskytuje.

Autor: Bocková Lucia, Ing.
Rok: 2010
Záverečná práca:  Vykonávanie rešerší zameraných na zistenie stavu techniky v špecializovaných patentových databázach - EPOQUE
Vedúci práce: Laco Ján, Ing.
Anotácia:
Cieľom práce bolo priblížiť a opísať vyhľadávací systém Epoque ako efektívny rešeršný nástroj pre získanie relevantných dokumentov v procese prieskumu patentovateľnosti vynálezov a zisťovanie stavu techniky prihlášok úžitkových vzorov. Práca poskytuje všeobecný opis databáz Epoque, dôvody jeho vzniku a výhody oproti iným verejne prístupným databázam. Dôležitou časťou je opis stratégie vykonávania rešerše v Epoque, pričom sa v práci nachádza stručný prehľad aplikácií nachádzajúcich sa v tomto systéme spolu s bližším opisom niektorých aplikácií (Internal, Viewer, +CLA, X-Full). Kvôli názornosti je uvádzaných niekoľko ilustračných príkladov opisujúcich konkrétne zadávanie rešeršných otázok zahŕňajúcich niektoré príkazy, preparácie a operátory spolu s vyobrazením výsledku vyhľadávania.

Autor: Boháľová Janka, Ing.
Rok: 2008
Záverečná práca: Dôkazové prostriedky v správnom konaní
Vedúci práce: Maruniaková Ingrid, JUDr.
Anotácia:
Dokazovanie pred úradom sa riadi osobitými právnymi predpismi, ktoré sú pre úrad záväzné, a ich uplatnenie je do istej miery odlišné od dokazovania všeobecne upraveného správnym poriadkom. Cieľom práce je prostredníctvom konania o ochranných známkach poukázať na prípady, v ktorých dochádza k uplatneniu dôkazových prostriedkov v konaní pred úradom, pričom jej hlavná časť je zameraná na konkrétne prípady dokazovania čerpané z rozhodovacej praxe úradu v konkrétnych rozhodnutiach.

Autor: Brabcová Zlatica, Ing.
Rok: 2006
Záverečná práca: Konanie o výmaze ochrannej známky a dokazovanie v konaniach o výmazoch ochranných známok
Vedúci práce: Maruniaková Ingrid, JUDr.
Anotácia:
Konanie o výmaze ochrannej známky umožňuje predovšetkým zabezpečiť ochranu práv tretích osôb, ktoré boli zápisom ochrannej známky do registra dotknuté na svojich právach a taktiež zabezpečiť nápravu v takých prípadoch, keď bola do registra zapísaná ochranná známka v rozpore s ustanoveniami zákona. Cieľom práce je poukázať na prierez konania o výmaze ochrannej známky z pohľadu praxe ÚPV SR a bližšie ozrejmiť samotný akt dokazovania v takýchto typoch konaniach.

Autor: Čellárová Zuzana, Ing.
Rok: 2009
Záverečná práca: Využívanie internetu  pri vykonávaní rešerší zameraných na zistenie stavu techniky (PDF, 2,7 MB)
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Rešerše na stav techniky sú neoddeliteľnou súčasťou vedecko-výskumnej práce, podnikateľských aktivít a marketingu. Ich výsledky sú podkladom na určovanie ďalšieho výskumu, technického rozvoja a firemnej stratégie. Vzhľadom na obrovský rozmach internetu sa vo voľne dostupných internetových zdrojoch nachádza také množstvo informácií, že aj neprofesionáli a začiatočníci zaoberajúci sa rešeršami majú možnosť dopracovať sa k pre nich zaujímavým a cenným informáciám, pokiaľ vedia ako postupovať. V práci sú predstavené niektoré zdroje informácií a tipy a zásady na vykonávanie rešerše na stav techniky na ilustratívnych príkladoch.

Autor: Dibdiak Ľubomír, Ing.
Rok: 2006
Záverečná práca: Aplikácia Niceskej dohody v Madridskom systéme registrácie ochranných známok
Vedúci práce: Betková Andrea, Ing.
Anotácia:
Účelom tejto práce je priblížiť úzku oblasť priemyselného vlastníctva, a to triedenie výrobkov a služieb v konaní o medzinárodných ochranných známkach podľa Madridského systému. V práci sa nachádza história triedenia, komentované články a pravidlá týkajúce sa triedenia, príklady chýb a nedostatkov v konaní o zápise ochranných známok, zoznam tried Niceského triedenia s vysvetlivkami a zoznam krajín Madridskej a Niceskej únie.

Autor: Dirbáková Beata, Ing.
Rok: 2007
Záverečná práca: Interpretácia vybraných pojmov a ich aplikácia v patentových nárokoch
Vedúci práce: Marčoková Lukrécia, Ing.
Anotácia:
Práca sa zaoberá výkladom právnych pojmov spojených s formou a obsahom patentových nárokov. Z nich najväčší význam pre jednoznačné určenie rozsahu ochrany patentu má jasnosť nárokov a podloženie nárokov opisom, ktorým je preto venovaná najväčšia pozornosť. V práci sú uvedené odkazy na rozhodnutia sťažnostných senátov ako príklady z praxe Európskeho patentového úradu.

Autor: Dovalová Katarína, Mgr.
Rok: 2009
Záverečná práca: Komparatívna analýza forsírovania rozvoja tvorivosti v svetových patentových centrách
Vedúci práce: prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.
Anotácia:
Záverečná práca rozoberá tému podporovanie a rozvíjanie tvorivosti. Venuje sa teoretickým otázkam podstaty tvorivosti, približuje začiatky záujmu o tento fenomén až po jej  uznanie a praktické využívanie. Cez jednotlivé zložky, ktoré je možné použiť na definovanie tvorivosti, tvorivého jedinca alebo tvorivého produktu, má snahu poukázať na možnosti a metódy jej eventuálneho podporovania a rozvíjania. Približuje a opisuje proces tvorby, poukazuje na objektívne a subjektívne bariéry tvorivosti.
V praktickej časti práca poskytuje prehľad aktivít niekoľkých vybraných inštitúcií, ktoré administratívne spravujú ochranu predmetov duševného vlastníctva. Aktivity zahrnujú vzdelávaciu a informačnú činnosť, poradenskú a výstavnícku  činnosť, ktorá mnohokrát predstavuje motivačný moment pre tvorivé subjekty.

Autor: Dropčo Vladimír, Ing.
Rok: 2007
Záverečná práca: Sprístupňovanie elektronických služieb ÚPV SR verejnosti
Vedúci práce: Oravec Milan, Ing.
Anotácia:
Cieľom práce je poskytnúť užívateľom základné informácie o jednotlivých dostupných elektronických produktoch z oblasti duševného vlastníctva. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej sú uvedené základné elektronické produkty poskytované OHIM-om pre oblasť ochranných známok a dizajnov, v druhej produkty poskytované EPÚ pre oblasť patentov a úžitkových vzorov a v tretej produkty poskytované ÚPV SR na všetky predmety duševného vlastníctva. V poslednej časti dostal väčší priestor jeden z posledných produktov implementovaných v ÚPV SR, a to elektronické podávanie formulárov.

Autor: Ďaďo Jaroslav, Ing., PhD.*
Rok: 2010
Záverečná práca:  Stanovenie hodnoty škody pri nekalosúťažnom konaní
Vedúci práce: Litváková Edita, Ing.
Anotácia:
Záverečná práca sa venuje špecifickej časti v oblasti duševného vlastníctva – stanoveniu hodnoty škody pri nekalosúťažnom konaní. Prvá časť práce je venovaná vymedzeniu jednotlivých pojmov používaných v práci s reflektovaním cieľa práce – hodnoty a metód jej stanovenia, škody a jej možných foriem. Druhá kapitola sa zaoberá teoretickým a praktickým prístupom používaným vo svete a na Slovensku pri stanovení hodnoty statkov duševného vlastníctva. V texte sú stručne opísané trhové, výnosové a nákladové metódy. Hlavným cieľom bolo využiť zákonom povolené prístupy pri vyčíslení hodnoty škody spôsobenej nekalosúťažným konaním vo forme zneužitia patentu pri produkcii patentovo chránených výrobkov bez nákupu licencie od vlastníka.

Autor: Ďuriančiková Zuzana, JUDr.
Rok: 2007
Záverečná práca: Právna terminológia v právnych aktoch priemyselno-právnej ochrany
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.
Anotácia:
Cieľom práce je priblížiť časť z terminológie používanej v medzinárodných predpisoch priemyselnoprávnej ochrany, v oblasti známkového práva, a jej úpravu v právnych predpisoch Slovenskej republiky. Prvá časť práce stručne charakterizuje duševné vlastníctvo a priemyselné vlastníctvo, ich miesto v právnom systéme a systematiku. Druhá časť práce obsahuje stručnú charakteristiku jednotlivých právnych predpisov priemyselnoprávnej ochrany (t. j. medzinárodných zmlúv, európskeho práva a národných právnych predpisov  z tejto oblasti). Tretia, nosná časť práce sa podrobne venuje vybraným inštitútom z oblasti známkového práva.

Autor: Ferenčíková Jarmila, JUDr.*
Rok: 2010
Záverečná práca:  Význam  a  dostupnosť  priemyselnoprávnych informácií  pre vedeckú  a  akademickú spoločnosť
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Cieľom záverečnej práce bolo poukázať na význam a dostupnosť priemyselnoprávnych informácií pre vedeckú a akademickú spoločnosť. Práca je rozdelená do štyroch častí, z ktorých prvé dve sú teoretického charakteru. Prvá časť sa zameriava na vývoj a stručnú charakteristiku vedeckej a akademickej spoločnosti, druhá na základné delenie priemyselnoprávnych informácií, ich sústavu a  pramene. Tretia časť je venovaná významu a dostupnosti priemyselnoprávnych informácií v praxi konkrétnej verejnej vysokej školy ako významnej akademickej a vedeckej spoločnosti, štvrtá časť v závere obsahuje konkrétne aktuálne problémy v oblasti duševného vlastníctva na verejnej vysokej škole a načrtnutie jedného z možných spôsobov riešenia.

Autor: Fraňo Ivan, Ing.
Rok: 2010
Záverečná práca:  Kolektívne a certifikačné ochranné známky
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.
Anotácia:
Cieľom práce je priblížiť problematiku a poskytnúť informácie v oblasti technických a procedurálnych aspektov týkajúcich sa konaní o prihláškach kolektívnych a certifikačných ochranných známok vrátane ich registrácie a následného používania v praxi ako na území Slovenskej republiky, tak aj v medzinárodnom kontexte. Prvá časť všeobecne poukazuje na doterajší stav v konaniach o prihláškach kolektívnych a certifikačných ochranných známok. Druhá časť približuje postup pri podávaní a prieskume prihlášok kolektívnych a certifikačných ochranných známok. Tretia časť opisuje záležitosti týkajúce sa obdobia po zápise týchto ochranných známok. Štvrtá časť uvádza vybrané prípady vzťahujúce sa na kolektívne a certifikačné ochranné známky.

Autor: Gentileová Helena, Ing.
Rok: 2007
Záverečná práca: PATLIB centrá a podporné informačné strediská vo vybraných krajinách Európy
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Cieľom  práce je oboznámiť s činnosťou  centier patentových informácií a kontaktných informačných miest, ktoré sú začlenené do siete regionálnych centier patentových informácií pôsobiacich v rámci Európy pod názvom PATLIB, s ich  produktmi a ponúkanými službami. Zároveň poukazuje na význam duševného vlastníctva a priemyselnoprávnych informácií ako jedného z najdôležitejších atribútov ekonomického rozvoja každej spoločnosti. Informuje o hlavných službách a aktivitách centier zameraných na popularizáciu priemyselného vlastníctva s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti v tejto oblasti. Práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá z nich je venovaná problematike významu patentových informácií  a  všeobecným informáciám o PATLIB centrách. Druhá časť sa konkrétne venuje patentovým informačným centrám vo vybraných krajinách Európy. 

Autor: Geschnábelová Viera, Ing.
Rok: 2008
Záverečná práca: Posudzovanie novosti a vynálezcovskej činnosti
Vedúci práce: Marčoková Lukrécia, Ing.
Anotácia:
Práca sa zaoberá podstatnými informáciami, ktoré sa týkajú patentovateľnosti vynálezov, pričom hlavná pozornosť je venovaná kritériám novosť a vynálezcovská činnosť. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí, pričom prvá časť týkajúca sa novosti vynálezu je zameraná na stav techniky a princípy hodnotenia novosti. Druhá časť sa zaoberá vynálezcovskou činnosťou, a to hlavne princípom hodnotenia vynálezcovskej činnosti spôsobom „problém a jeho riešenie“. Ako príklady z praxe sú v práci uvedené odkazy na rozhodnutia sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu.

Autor: Jakubec Miroslav, Ing. *
Rok: 2008
Záverečná práca: Využitie ohodnotenia ochrannej známky v podnikovej praxi
Vedúci práce: Litváková Edita, Ing.
Anotácia:
Záverečná práca je zameraná na problematiku využitia ohodnotenia ochrannej známky v podnikovej praxi. Problematika ohodnotenia majetku podniku sa stala od roku 1989 vysoko aktuálnou témou. V súčasnosti v rámci tejto oblasti naberá na dôležitosti skupina nehmotného majetku, ktorý veľakrát predstavuje podstatnú časť majetku podniku. Metódy ohodnotenia nehmotného majetku a najmä ochrannej známky nie sú z môjho pohľadu v podmienkach SR dostatočne upravené. Práca sa preto zameriava na celú škálu metód, ktoré je možné použiť pri ohodnotení ochrannej známky a na dôvody tohto ohodnotenia.

Autor: Janišová Veronika, JUDr. *
Rok: 2009
Záverečná práca: Právna úprava reklamy liekov
Vedúci práce: Bačárová Renata, JUDr.
Anotácia:
Cieľom záverečnej práce bolo analyzovať právnu úpravu reklamy liekov, legislatívnych noriem mediálneho práva vzťahujúcich  sa na reklamu liekov na území Slovenska v nadväznosti na nadnárodnú právnu úpravu, načrtnúť sporné otázky a legislatívne východiská, úvahy de lege ferenda. Záverečná práca obsahuje osem kapitol.
V druhej kapitole predstavujem stručný prierez historickým vývojom reklamy liekov v marketingovej komunikácii a zároveň historický vývoj reklamy a reklamy liekov na území Slovenska.
V tretej kapitole sa venujem reklame vo vzťahu k právu duševného vlastníctva.
V ostatných kapitolách analyzujem právnu úpravu reklamy liekov na našom území, nadnárodnú právnu úpravu liekovej legislatívy, národné inštitúcie vykonávajúce dohľad nad reklamou liekov, vybrané súdne rozhodnutie a pozitívny nález z rozhodovacej praxe.

Autor: Kardoš Peter, Ing., PhD.*
Rok: 2008
Záverečná práca: Stanovenie hodnoty ochrannej známky pre potreby nepeňažného vkladu
Vedúci práce: Litváková Edita, Ing.
Anotácia:
Základným cieľom záverečnej práce bolo spracovanie praktického príkladu v súvislosti s ohodnotením ochrannej známky pre potreby nepeňažného vkladu a poukázanie na problémy pri použití metódy licenčnej analógie, s ktorými sa znalci z odboru priemyselné vlastníctvo stretávajú. Na hodnotu ochrannej známky vplýva množstvo faktorov, ktoré v mnohých prípadoch nie sú v znaleckých posudkoch dostatočne kvantifikované a ich nedostatočná analýza spôsobuje významné rozdiely medzi ohodnotením OZ a ich skutočnou trhovou hodnotou. Jednotlivé faktory vplývajúce na hodnotu ochrannej známky – objem výroby, koeficient zhodnotenia, koeficient miery kapitalizácie, výška licenčného poplatku, ale v neposlednom rade aj výber správnej metódy, sú v praxi používané viac-menej rutinne, čo však nie je správne. Ide totiž o veľmi špecifickú problematiku ohodnocovania, kde je potrebné pristupovať ku každému prípadu samostatne a podrobne ho analyzovať.

Autor: Klavec Karol, Ing.
Rok: 2008
Záverečná práca: Prepojenie medzi systémom medzinárodnej registrácie dizajnov a systémom registrácie dizajnu spoločenstva
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.
Anotácia:
V decembri 2006 Rada EÚ rozhodla o pristúpení Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnom zápise priemyselných dizajnov. Cieľom práce je zhrnúť priebeh tohto pristúpenia, ako aj podrobne informovať o prijatých zmenách v nariadeniach a vo vykonávacích predpisoch. Cieľom bolo taktiež poskytnúť informácie o medzinárodnom systéme prihlasovania priemyselných dizajnov, predstaviť základné princípy systému medzinárodného zápisu priemyselných dizajnov a dizajnu Spoločenstva, hlavné poslanie jednotlivých úradov, systém konania pred úradom, jeho právny rámec, štruktúru, zásady a všeobecné pravidlá o konaní.

Autor: Kľučková Viola, Ing.*
Rok: 2010
Záverečná práca:  Prelínanie odboru priemyselného vlastníctva a ekonomických  znaleckých   odborov pri ohodnocovaní nehmotného majetku podniku
Vedúci práce: Mrázová Margita, Ing.
Anotácia:
Cieľom práce je na konkrétom príklade poukázať na problematiku spojenú s ohodnocovaním majetku podnikov a predovšetkým na prelínanie odboru priemyselného vlastníctva s ekonomickými znaleckými odbormi. V súčasnosti, vplyvom zmien ekonomických podmienok, vstupom do Európskej únie a tlaku na prispôsobovanie sa požiadavkám platiacim v rozvinutých ekonomikách sa mení pohľad na duševné vlastníctvo a s tým aj na spojenú činnosť znaleckých organizácií a znalcov. Praktickú časť práce tvorí vypracovaný znalecký posudok spoločnosti na stanovenie všeobecnej hodnoty časti majetku podniku, konkrétne stanovenie všeobecnej hodnoty nehmotného majetku podniku, pri dodržaní platných legislatívnych predpisov.

Autor: Koprdová Stanislava, Ing.
Rok: 2008
Záverečná práca: Zmeny v právnej úprave Madridského systému
Vedúci práce: Dibdiak Ľubomír, Ing.
Anotácia:
Najnovší vývoj v systéme medzinárodnej registrácie ochranných známok, zmeny v právnych predpisoch: v Protokole k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok, zmena článku 9sexies a jej dôsledky, zmeny v Spoločnom vykonávacom predpise k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode.

Autor: Lutringová Ingrid, Mgr.
Rok: 2008
Záverečná práca: Prepojenie medzi systémom ochrannej známky spoločenstva a systémom medzinárodného zápisu podľa protokolu k Madridskej dohode
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.
Anotácia:
Cieľom práce je poskytnúť základné informácie o pristúpení Európskeho spoločenstva k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok. Prvá časť práce predstavuje stručnú charakteristiku a vzájomné porovnanie existujúcich spôsobov získania ochrany pre označenia v zahraničí. Druhú časť práce tvorí zostručnený preklad časti metodiky vydanej OHIM-om, vzťahujúcej sa na medzinárodné ochranné známky s vyznačením Európskeho spoločenstva.

Autor: Matušovič Martin, Ing.*
Rok: 2007
Záverečná práca: Vybrané otázky riadenia a stanovenia hodnoty duševného vlastníctva
Vedúci práce: Litváková Edita, Ing.
Anotácia:
Predložená práca je zameraná na problematiku duševného vlastníctva, ktorou sa na našom pracovisku zaoberáme. Obsahuje formulovanie hypotéz, vymedzenie cieľa, metodológie, postupov a metód použitých v práci. Základom sú teoretické východiská skúmanej problematiky. Zahŕňa najmä usporiadanie teoretických názorov autorov na problematiku definovania niektorých pojmov a systematizáciu duševného vlastníctva. Je zameraná aj na riadenie duševného vlastníctva v podnikoch, zvládnutie a koordináciu viacerých súvisiacich procesov, rieši otázky oceňovania a ohodnocovania jednotlivých zložiek duševného vlastníctva, ktoré sú úzko spojené so zabezpečením a udržiavaním ochrany duševného vlastníctva. V jednotlivých častiach tejto práce sú získané informácie vyhodnotené na základe použitia vybraných vedeckých metód analyzované.

Autor: Mesiariková Adriána, Mgr.
Rok: 2010
Záverečná práca:   Etické princípy v procese ochrany duševného vlastníctva
Vedúci práce: Kyliánová Darina, Ing.
Anotácia:
Cieľom tejto práce je poukázať na morálne aspekty ochrany duševného vlastníctva. Našou ambíciou bude dať sčasti odpoveď na danú problematiku, poukázať na stále vzrastajúci význam duševného vlastníctva a nutnosť uplatňovania etických princípov v tejto oblasti, ako aj naznačiť niektoré problémy, ktoré vyžadujú diskusiu na vylepšenie súčasného stavu.

Autor: Michalovský Marián, Ing.
Rok: 2007
Záverečná práca: Spôsoby získania medzinárodnej ochrany priemyselných práv pre slovenských prihlasovateľov
Vedúci práce: Oravec Milan, Ing.
Anotácia:
Účelom tejto práce je poskytnúť základné informácie o jednotlivých spôsoboch získania priemyselnoprávnej ochrany v zahraničí. Práca zahŕňa všetky formy priemyselného vlastníctva, a to patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky a označenia pôvodu. Cieľom práce je porovnanie jednotlivých spôsobov získania priemyselnej ochrany, ich výhod a nevýhod. V prvej časti práce sú priblížené priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti. Druhá časť predstavuje priemyselné práva na označenie.

Autor: Mikulíková Lenka, Ing.*
Rok: 2009
Záverečná práca: Problematika poskytovania licencií na predmety duševného vlastníctva
Vedúci práce: Litváková Edita, Ing.
Anotácia:
Predmetmi duševného vlastníctva sú nehmotné statky. Právo duševného vlastníctva možno rozdeliť na autorské a priemyselné práva. Pri pojme licencia na predmety duševného vlastníctva uvažujeme o poskytnutí práva na jeho využívanie inej osobe, ako je jeho majiteľ. Licenciu môže poskytnúť napr. majiteľ patentu alebo ochrannej známky. V praxi sa stretávame s rôznymi typmi licencií (výlučná a nevýlučná licencia, čistá a zmiešaná licencia, združená licencia, krížová licencia, aktívna a pasívna licencia, mlčky poskytnutá licencia, ponuka licencie, nútená licencia, zákonná licencia, sublicencia) a druhmi licenčných zmlúv (licenčná zmluva k patentu, licenčná zmluva na ochrannú známku, licenčná zmluva na prihlášku na ochranu predmetu duševného vlastníctva). Okrem uvedených sú v práci uvedené aj iné druhy zmlúv, ktoré môžu byť uzatvárané v súvislosti s predmetmi duševného vlastníctva, napr. zmluva o prevode práv k nehmotným statkom, zmluva o know-how, opčná zmluva, zmluva o utajení a iné.

Autor: Močko Juraj, RSDr.
Rok: 2007
Záverečná práca: Ochrana utajovanej patentovej prihlášky v ÚPV SR
Vedúci práce: Bachratý Ján, Ing.
Anotácia:
Záverečná práca Ochrana utajovanej patentovej prihlášky v ÚPV SR v úvode uvádza všeobecne záväzné právne predpisy platné pre ochranu utajovaných skutočností a vysvetľuje, že ochrana utajovaných skutočností spočíva v personálnej, administratívnej, fyzickej a objektovej bezpečnosti. V ďalších častiach je uvedený postup zamestnancov pri prijatí, zaevidovaní a prenášaní utajovanej patentovej prihlášky. Osobitná časť je venovaná konaniu o utajovanej patentovej prihláške. V závere je uvedené, že v ÚPV SR sú vytvorené dobré podmienky na ochranu utajovanej patentovej prihlášky ale zároveň sú naznačené aj možnosti na zlepšenie súčasného stavu.

Autor: Murčeková Monika, Ing.
Rok: 2006
Záverečná práca: Známková rešerš - eliminácia možných sporov
Vedúci práce: Slobodník Marián, Ing.
Anotácia:
Záverečná práca sa zaoberá problematikou rešerše ochranných známok. Práca obsahuje stručný opis jednotlivých databáz, ktoré sa využívajú pri rešerši ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. V tématickej časti práce sú rozoberané druhy známkových rešerší, tvorba rešeršnej otázky s použitím rešeršných nástrojov v národnej databáze Inventio a praktické príklady tvorby rešeršných otázok spolu s príslušnými výsledkami rešerše.

Autor: Pančík Milan, Ing.
Rok: 2007
Záverečná práca: Analýza vybraných rozhodnutí týkajúcich sa dodatkových ochranných osvedčení na liečivá a prípravky na ochranu rastlín
Vedúci práce: Marčoková Lukrécia, Ing.
Anotácia:
Práca ponúka prehľad a analýzu rozsudkov Súdneho dvora v prípadoch týkajúcich sa dodatkových ochranných osvedčení na liečivá a na prípravky na ochranu rastlín. Ide o rozhodnutia, ktoré poskytujú výklad ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín v platnom znení.

Autor: Piško Radoslav, Ing. *
Rok: 2008
Záverečná práca: Ohodnocovanie majetku podniku vrátane obsahu a rozsahu nehmotného majetku
Vedúci práce:Mrázová Margita, Ing.
Anotácia:
Cieľom práce je na konkrétom príklade poukázať na problematiku spojenú s ohodnocovaním majetku podnikov. Prvá, teoretická časť stručne objasňuje metódy a postupy oceňovania majetku podnikov aplikované v našich podmienkach znalcami v príslušnom odbore na základe platnej slovenskej legislatívy. Druhú časť práce tvorí vypracovaný znalecký posudok spoločnosti na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku podniku, ktorého súčasťou je aj stanovenie všeobecnej hodnoty nehmotného majetku podniku.

Autor:  Riečanová Jana, Ing.
Rok: 2010
Záverečná práca:   Výluky  z  patentovania  biotechnologických vynálezov
Vedúci práce: Marčoková Lukrécia, Ing.
Anotácia:
Práca definuje výluky z patentovateľnosti biotechnologických vynálezov. Tiež uvádza vybrané rozhodnutia sťažnostných senátov Európskeho patentového úradu, ako príklady riešení sporných prípadov patentovateľnosti biotechnologických vynálezov.

Autor: Samčíková Zuzana, Ing. *
Rok: 2008
Záverečná práca: Komparácia ochrany autorského práva vo svete
Vedúci práce: Szattler Eduard, JUDr.
Anotácia:
Pôvod autorského práva a autorské právo podľa slovenského autorského zákona. Charakteristika autorských zákonov vybraných krajín sveta ako SR, ČR, Francúzsko, VB, USA, Kanada, Keňa, Austrália pomocou vybraných kritérií: predmet ochrany autorského práva, formality, majetkové práva, trvanie majetkových práv, osobnostné práva, obmedzenia autorských práv, zákonné licencie alebo voľné užitia, práva k predtým nezverejnenému dielu, výnimky z ochrany podľa AP vo verejnom záujme, „public domain“. Zhrnutie a porovnanie podstatných rozdielov.

Autor: Sliacka Anna, Mgr.
Rok: 2009
Záverečná práca: Infocentrum - nový prístup ÚPV SR k verejnosti
Vedúci práce: Oravec Milan, Ing.
Anotácia:
Záverečná práca je zameraná na priblíženie činnosti infocentra na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky so štatistickým prehľadom počtu poskytnutých služieb. Autorka v práci uvádza dôvody a opodstatnenosť jeho vzniku, jeho štruktúru, rozsah informácií poskytovaných pracovníkmi infocentra o jednotlivých druhoch priemyselno-právnej ochrany v zmysle platnej legislatívy.

Autor: Striha Radovan, Ing.*
Rok: 2009
Záverečná práca: Prelínanie predmetov priemyselného práva s hospodárskou činnosťou podnikateľských subjektov.
Vedúci práce: Harmaniaková Anna, Ing, PhD.
Anotácia:
Cieľom tejto práce je prezentovať prejavovanie sa predmetov práv priemyselného vlastníctva v ekonomickej činnosti podniku, najmä v  účtovnom zobrazení majetku podniku. Práva priemyselného vlastníctva ako sú technické zlepšenia a práva na výlučné označenie tovarov a služieb zaručujú jedinečnosť produkcie podniku. Preto aj zobrazenie takýchto práv priemyselného vlastníctva a ich vykazovanie v ekonomickej evidencii podniku je vzhľadom na meniace sa zákony v Slovenskej republike a Európskej únii dôležité nielen v rámci vnútropodnikového zobrazenie a pre správnu daňovú evidenciu, ale aj ako prezentácia hospodárskeho subjektu navonok. Taktiež je problematika oceňovania a evidovania priemyselných práv potrebná pre zostavenie hospodárskeho výsledku a pre jeho následné správne zdanenie.

Autor: Šramota František, Ing.
Rok: 2009
Záverečná práca: Prihláška, ktorá nebola podaná v dobrej viere.
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.
Anotácia:
Cieľom práce je priblížiť problematiku posudzovania prihlášok, ktoré neboli podané v dobrej viere v rámci konania Úradu priemyselného vlastníctva SR, ale aj iných úradov a inštitúcií. Prvá časť všeobecne poukazuje na pojem a význam ochrannej známky. Druhá časť obsahuje základné informácie o zlej viere v známkovom práve. Tretia a štvrtá časť sa venujú hlavnej téme tejto práce, a to prihláškam, ktoré neboli podané v dobrej viere.

Autor: Ševčenková Anita, Ing.
Rok: 2008
Záverečná práca: Patentovanie biotechnologických vynálezov v súčasnosti
Vedúci práce: Brezňanová Ingrid, Ing.
Anotácia:
Práca sa zaoberá problematikou právnej ochrany biotechnologických vynálezov. V úvodnej časti je definovaný predmet biotechnológie, jeho začiatky, súčasný vývoj a význam právnej ochrany vynálezov z tejto oblasti. V ďalšej časti je opísaná právna úprava, ktorá ustanovuje základné pravidlá patentovania biotechnologických vynálezov a teoretický úvod do problematiky etiky a morálky v aplikácii modernej biotechnológie. V nasledujúcej časti sú prezentované najbežnejšie predmety ochrany s uvedením konkrétnych príkladov.

Autor: Šípoš Július, PhDr.
Rok: 2007
Záverečná práca: Propagácia a popularizácia ochrany duševného vlastníctva v Slovenskej republike
Vedúci práce: Vojčík Peter, JUDr.
Anotácia:
Práca pozostáva z troch častí. Prvá je venovaná aktivitám Úradu priemyselného vlastníctva SR súvisiacim s propagáciou a popularizáciou ochrany duševného vlastníctva (napr. Cena Jána Bahýľa, publikačná a vzdelávacia činnosť, infocentrum, dni otvorených dverí, satelity úradu, spolupráca s médiami atď.).
Druhá časť práce sa týka aktivít aj mimo ÚPV SR, tzn. niektorých inštitúcií a združení, ktoré sa tiež snažia, aby verejnosť pochopila význam ochrany duševného vlastníctva ako strategického nástroja hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny.
Záver práce sa odvíja od otázky: Aký je konečný efekt propagácie a popularizácie ochrany duševného vlastníctva v SR?

Autor: Šlichtová Margaréta, Mgr.
Rok: 2007
Záverečná práca: Prevody v oblasti priemyselných práv
Vedúci práce: Bachratý Ján, Ing.
Anotácia:
Legislatívno-právny rámec prevodov v oblasti priemyselných práv, ktoré patria medzi základné práva majiteľa predmetu priemyselnoprávnej ochrany a ktoré sa riadia zmluvným systémom vychádzajúcim z osobitných typov zmlúv v oblasti priemyselných práv (ako lex specialis) nadväzujúcich na všeobecnú úpravu Občianskeho a Obchodného zákonníka (ako lex generalis). Špecifiká zápisu prevodov do registrov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na všetky predmety priemyselných práv osobitne, podľa platných priemyselnoprávnych predpisov.

Autor: Vajcíková Lenka, JUDr.
Rok: 2010
Záverečná práca:   Analýza vybraných rozhodnutí vo veciach prejudiciálnych otázok z oblasti ochranných známok
Vedúci práce: Maruniaková Ingrid, JUDr.
Anotácia:
Záverečná práca ponúka, popri prehľade a analýze niektorých rozsudkov Súdneho dvora z oblasti ochranných známok, aj stručný opis prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom a dosah tohto konania na tvorbu práva Európskej únie. Rozhodnutia Súdneho dvora, ktoré sú predmetom práce, sa týkajú prekážok, ktoré bránia zápisu ochrannej známky do registra, použitia ochrannej známky v porovnávacej reklame a vzťahu ochrannej známky a označenia pôvodu.

Autor: Vlček Miroslav, Ing.
Rok: 2009
Záverečná práca: Uplatňovanie článku 6 ter Parížskeho dohovoru a medzinárodných nechrániteľných názvov liečiv v rámci prieskumu prihlášok ochranných známok
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.
Anotácia:
Účelom tejto práce je priblížiť na pozadí harmonizačných procesov prebiehajúcich v systéme medzinárodného duševného vlastníctva prax Úradu priemyselného vlastníctva SR týkajúcu sa uplatňovania článku 6 ter Parížskeho dohovoru a medzinárodných nechrániteľných názvov liečiv. Prvá časť všeobecne poukazuje na ochrannú známku, jej obsahové vymedzenie a na právne predpisy upravujúce túto problematiku. Druhá časť je zameraná na harmonizačné procesy prebiehajúce v systéme medzinárodného duševného vlastníctva. Tretia a štvrtá časť je zameraná na hlbšiu analýzu článku 6 ter Parížskeho dohovoru a systému medzinárodných nechrániteľných názvov liečiv s poukázaním na prax úradu v tejto oblasti.

Autor: Vránsky Miroslav, Ing.
Rok: 2008
Záverečná práca: Všeobecne známe ochranné známky a ochranné známky s dobrým menom
Vedúci práce: Maruniaková Ingrid, JUDr.
Anotácia:
Cieľom práce je priblížiť problematiku posudzovania všeobecne známych ochranných známok a ochranných známok s dobrým menom v rámci námietkového alebo výmazového konania. Prvá časť všeobecne poukazuje na históriu a vývoj v oblasti práv na označenie, druhá časť obsahuje základné informácie o ochrannej známke ako takej a tretia časť sa venuje hlavnej téme tejto práce, a to všeobecne známej ochrannej známke a ochrannej známke s dobrým menom.

Autor: Záchenská Miroslava, Ing.
Rok: 2009
Záverečná práca: Výmazy, resp. zrušenia úžitkových vzorov v Európe
Vedúci práce: Bachratý Ján, Ing.
Anotácia:
Práca obsahuje informácie o ochrane úžitkovými vzormi a zákonoch viažucich sa k týmto predmetom ochrany. Nosnou časťou práce je zozbieranie základných informácií o výmazoch alebo zrušeniach úžitkových vzorov, resp. iných alternatívnych formách ochrany vynálezov.
Podstatná časť je venovaná výmazom v Slovenskej a Českej republike, vzhľadom na pôvodný spoločný zákon o úžitkových vzoroch. Na ozrejmenie rozhodovacej praxe úradov v uvedených krajinách sú priložené konkrétne právoplatné rozhodnutia o výmaze úžitkového vzoru, o čiastočnom výmaze úžitkového vzoru a o zamietnutí návrhu na výmaz.
Ostatná časť je venovaná dôvodom výmazov, resp. zrušení úžitkových vzorov alebo alternatívnych foriem ochrany a priebehom konaní v niektorých vybraných európskych krajinách (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Holandsko, Dánsko).

Autor: prof. Ing. Zajac Jozef , CSc. *
Rok: 2010
Záverečná práca:   Kreovanie systému ochrany duševného vlastníctva na vysokých školách
Vedúci práce: Kyliánová Darina, Ing.
Anotácia:
Cieľom záverečnej práce je poukázanie na potrebu ochrany duševného vlastníctva predovšetkým na technických vysokých školách, kde je táto otázka veľmi aktuálna. Práca poukazuje na  potrebu tvorivej vedeckej práce a implementáciu inovatívnych prvkov do výskumnej a vzdelávacej činnosti, ako aj na nutnosť podpory inovácie v každej oblasti výskumu, k čomu by malo prispieť aj kreovanie univerzitného centra. Jeho ciele a obsahová náplň sú spracované v záverečnej práci.

Autor:  Zaušková Jana, Ing.
Rok: 2010
Záverečná práca:   Spracovanie správnych a udržiavacích poplatkov v praxi úradu  priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Vedúci práce: Oravec Milan, Ing.
Anotácia:
Záverečná práca je zameraná na problematiku správnych a udržiavacích poplatkov, ktoré vyberá a spracováva Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Sú tu vysvetlené pojmy pre účastníkov konania, ako aj jednotlivé kroky a postupy pri spracovávaní týchto poplatkov.

Autor: Zeleňák Martin, Ing.
Rok: 2008
Záverečná práca: Medzinárodné triedenie obrazových prvkov ochranných známok a jeho uplatnenie v národnej databáze ochranných známok
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Patentové informácie, ktorými disponujú databázy ochranných známok, predstavujú rozsiahly zdroj výsledkov ľudskej intelektuálnej tvorivosti. Presné zatriedenie je základným predpokladom dokonalej orientácie v zdrojoch informácií. Viedenské triedenie je výsledkom medzinárodnej spolupráce. Používa sa ako univerzálny nástroj klasifikácie grafických údajov a rovnako na systematické vyhľadávanie relevantných grafických prvkov v databázach. Komplexnosť Viedenského triedenia ponúka veľké možnosti pre rozvoj kvality v systéme organizácie a využitia údajov nachádzajúcich sa v národných databázach ochranných známok.

Autor: Zemenčíková Romana, Mgr.
Rok: 2007
Záverečná práca: Špecifiká konania o medzinárodných ochranných známkach
Vedúci práce: Dibdiak Ľubomír, Ing.
Anotácia:
Táto práca sa zaoberá  základnými rozdielmi  pri registrácii ochrannej známky podľa národnej legislatívy – na  území Slovenskej republiky a registrácii medzinárodnej ochrannej známky podľa Madridského systému.

Autor: Žatkuliak Emil, Ing.
Rok: 2009
Záverečná práca: Rozvojové prvky súčasnej politiky medzinárodných inštitúcií v oblasti ochrany duševného vlastníctva (WIPO, WTO, WHO)
Vedúci práce: Kyliánová Darina, Ing.
Anotácia:
Cieľom tejto práce je poskytnúť komplexný obraz o spôsobe uplatňovania ochrany duševného vlastníctva (priemyselné a autorské práva) ako jedného z účinných nástrojov pri riešení problémov rozvoja v zmysle Miléniových cieľov OSN v agende príslušných medzinárodných organizácií, v tomto prípade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Autor: Žiak Tomáš, Ing.
Rok: 2008
Záverečná práca: Absolútne dôvody zápisnej výluky v nadväznosti na rozhodnutia OHIM a rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
Vedúci práce: Hajnalová Zdena, Ing.
Anotácia:
Judikatúra ESD má zásadný vplyv na súčasnú podobu známkového práva členských štátov EÚ, a teda významne ovplyvňuje aj výklad slovenského vnútroštátneho známkového práva po vstupe SR do EÚ. Cieľom práce je priblížiť rozhodovaciu prax OHIM-u (jednak preto, že ochranné známky spoločenstva sú po rozšírení platné a účinné aj na území SR, a jednak preto, že proti rozhodnutiam OHIM-u v konaniach o neplatnosti je možné podávať opravné prostriedky na ESD) a ESD v rámci absolútnych dôvodov zápisnej výluky.