Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Záverečné práce kurzu Duševné vlastníctvo 2000 - 2005 : autori, názvy, vedúci

* - externí frekventanti kurzu

Autor: Bednárová Lívia, Ing.
Rok: 2004
Záverečná práca: Reforma medzinárodného patentového triedenia
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Reformné a revízne práce a celkový stav reformy medzinárodného patentového triedenia v súlade s prípravou jeho novej verzie 8. vydania. História vzniku medzinárodného patentového triedenia s uvedením základných pojmov používaných v systéme medzinárodného patentového triedenia. Samotná reforma medzinárodného patentového triedenia, jej podstatné znaky, revízny a reformný program a výsledky dosiahnuté v priebehu reformného obdobia. Najvýznamnejšie zmeny zavedené v priebehu reformného obdobia, jej výrazný vplyv na prácu úradu priemyselného vlastníctva SR v oblasti patentov a úžitkových vzorov, ako aj úlohy úradu priemyselného vlastníctva SR v súvislosti s reformou medzinárodného patentového triedenia.

Autor: Belička Ivan, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Spôsoby a metódy oceňovania priemyselných práv
Vedúca práce: Mrázová Margita, Ing.
Anotácia:
Zosumarizovanie metód a spôsobov oceňovania používaných pri oceňovaní priemyselných práv podnikov, zaoberá sa históriou a najmä dôvodmi takéhoto oceňovania vzhľadom na súčasné právne úpravy, ktoré nastali po spoločenských zmenách na konci osemdesiatych rokov a nadväzne vo vzťahu k nim samotnými metódami a spôsobmi oceňovania priemyselných práv. V poslednej časti sa zaoberá znaleckou činnosťou a znaleckým posudkom vzhľadom na právne úpravy s nimi súvisiace. Poukazuje na súčasnú prax v ohodnocovaní priemyselných práv a prikladá informáciu o najhodnotnejších svetových značkách.

Autor: Bocko Ján, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Analýza stavu priemyselnoprávnej ochrany v SR a jej porovnanie so susednými štátmi
Vedúca práce: Puobišová Beata, Ing.
Anotácia:
Podstatné informácie o priemyselnoprávnej ochrane v Slovenskej republike. Dejinný vývoj priemyselnoprávnej ochrany na Slovensku. Jednotlivé druhy priemyselnoprávnej ochrany, vznik Úradu priemyselného vlastníctva, vývoj priemyselnoprávnej ochrany od roku 1993 až po rok 2001. Porovnanie úrovne priemyselnoprávnej ochrany v SR so susednými štátmi Vyšehradskej štvorky a tiež s dvoma krajinami G7 a s pre nás porovnateľným Dánskom.

Autor: Brezák Ján, Ing.*
Rok: 2003
Záverečná práca: Zmluva ku know - how ako príloha licenčnej zmluvy
Vedúci práce: Harvan Ladislav, Ing.
Anotácia:
Licencie udelené na využívanie vynálezov chránených patentmi alebo úžitkových vzorov v rade prípadov predpokladajú druhú zmluvu, zmluvu o know-how. Analýza praktického rámca využívania licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva, resp. zmlúv o poskytnutí a využívaní know-how, ako aj zmiešaných typov zmluvných aktov predstavujúcich prienik medzi právom na využívanie chráneného technického riešenia a právom na využívanie know-how súvisiacim s týmto technickým riešením. Praktický prístup pri extrakcii, ako aj hodnotení pozitív, záporov a úskalí pri uzatváraní licenčných zmlúv či zmlúv o know-how.

Autorka: Brezňanová Ingrid, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Teória a prax v patentovaní biotechnologických vynálezov, ich význam, využitie a etický rozmer
Vedúca práce: Hančíková Jolana, Ing.
Anotácia:
Aktuálna problematika špecifík patentovania biotechnologických vynálezov. Úvod do problematiky z pohľadu vzťahov etiky, morálky a rozvoja modernej biotechnológie - hlavné problémy vyskytujúce sa v tejto oblasti techniky. Prezentácia legislatívnych úprava, týkajúcich sa najvypuklejších rozporov medzi etickými princípmi spoločnosti a priemyselným využitím biotechnologických vynálezov, spojeným s ich patentovou ochranou. Na základe konkrétnych príkladov, hlavne z najproblematickejšej oblasti technológií rekombinantnej DNA uvedené postupy, základná metodológia a princípy uplatňujúce sa pri posudzovaní patentovateľnosti a udelení ochrany na biotechnologické vynálezy, pričom závery vychádzajú predovšetkým z praxe Európskeho patentového úradu.

Autorka: Bhutaniová Zuzana, Ing.
Rok: 2004
Záverečná práca: Patentovateľnosť v oblasti farmaceutík
Vedúca práce: Faboková Ľudmila, Ing.
Anotácia:
Patentová ochrana farmaceutických produktov, pretože pre tento druh vynálezov je to najsilnejšia ochrana. Príklady z praxe Európskeho patentového úradu. V špecifických prípadoch sú uvedené odkazy na rozhodnutia sťažnostných senátov. Špeciálne typy vynálezov v tejto oblasti, prípustné a nedovolené znenia patentových nárokov. Prvé a druhé medicínske použitie a prípustné formulácie nárokov. Stručné vysvetlenie aspektov bratých do úvahy pri posudzovaní podmienok patentovateľnosti vynálezov týkajúcich sa oblasti farmácie.

Autorka: Čechvalová Anna, Ing.
Rok: 2004
Záverečná práca: Patent spoločenstva
Vedúca práce: Kyliánová Darina, Ing.
Anotácia:
Dôvody ustanovenia patentu spoločenstva, prierez históriou prác pri jeho zavádzaní, porovnanie s už existujúcou možnosťou ochrany a výber niektorých článkov návrhu Nariadenia o patente spoločenstva a návrh revidovanej časti Európskeho patentového dohovoru, týkajúcej sa tejto oblasti. Posledný vývoj udalostí v súčasnom období.

Autorka: Dandulová Tatiana, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Úžitkové vzory v Európe
Vedúca práce: Faboková Ľudmila, Ing.
Anotácia:
Informácie nielen o úžitkových vzoroch, ale aj o všetkých alternatívnych formách ochrany vynálezov, tak ako sa pod rôznymi názvami vyskytujú v niektorých európskych krajinách. Zhrnutie a porovnanie podstatných rozdielov hlavne v rozsahu ochrany úžitkovým vzorom v jednotlivých vybraných krajinách: Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Dánsku a Fínsku. Návrh Smernice na ochranu vynálezov úžitkovým vzorom, ktorá sa snaží o aproximáciu a harmonizáciu základných princípov ochrany úžitkovými vzormi v rámci Európskej únie. Tabuľka, ktorá obsahuje charakteristiku a porovnanie základných údajov národných úprav úžitkových vzorov v ďalších európskych štátoch.

Autorka: Dibdiaková Drahomíra, JUDr.*
Rok: 2002
Záverečná práca: Priemyselné práva na označenie a ich súdna ochrana
Vedúci práce: Švidroň Ján, prof. JUDr., CSc.
Anotácia:
Ochranné známky, obchodné meno a označenie pôvodu výrobkov ako nehmotné statky, ktoré sa využívajú najmä pri podnikateľskej činnosti. Pojmy, funkcie a práva. Zákonné možnosti uplatnenia a vymáhania práv k predmetom tohto priemyselného vlastníctva a formy rozhodnutí, ktorými súdy rozhodujú o ich priznaní.

Autor: Drahoš Daniel, Ing.*
Rok: 2004
Záverečná práca: Právo na označenie v praxi
Vedúca práce: Hajnalová Zdena, Ing.
Anotácia:
Používanie označení, obzvlášť obchodného mena a ochrannej známky v súvislosti s platnou právnou úpravou. Rozšírená ochrana známok v sporovom konaní a zmeny pri označovaní tovarov ponúkaných obchodnými reťazcami.

Autorka: Dudášková Anna, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Porovnanie Madridského systému so systémom známky spoločenstva
Vedúci práce: Dibdiak Ľubomír, Ing.
Anotácia:
Madridský systém a systém známky spoločenstva umožňuje zabezpečiť ochranu vo viacerých krajinách prostredníctvom jedinej prihlášky, podanej na jednom úrade, jedným poplatkom v jednej mene. Záverečná práca sa zaoberá porovnaním výhod a nevýhod Madridského systému a systému známky spoločenstva z hľadiska slovenského prihlasovateľa. Porovnanie najmä prihlášky, konania, krajiny, zmien a poplatkov.

Autor: Gach Ferdinand, Ing.*
Rok: 2004
Záverečná práca: Tvorivá činnosť, jej výsledky a riadenie vo firme
Vedúca práce: Puobišová Beata, Ing.
Anotácia:
Norma pre riadenie činnosti firmy v oblasti priemyselných práv. Potreba inovácií na každom kroku podnikateľskej činnosti všetkých subjektov, ktoré sa chcú udržať na trhu. Rozdiely medzi výsledkami dosahovanými v Európe, USA a Japonsku. Podchytenia tvorivých pracovníkov - nutnosť vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj ich tvorivosti. Skúsenosti z podnikov v Českej a Slovenskej republike. Vlastná podniková norma riadenia činnosti firmy v uvedenej oblasti. Definície jednotlivých predmetov, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti vo firme a možno ich chrániť. Norma vymedzuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, popisuje postupy riadenia jednotlivých činností a zodpovednosť za ich realizáciu.

Autorka: Gašperanová Dana, Mgr.
Rok: 2002
Záverečná práca: Komunikácia v činnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vedúca práce: Puobišová Beata, Ing.
Anotácia:
Komunikácia ako prejav a podmienka úspešnej medziľudskej interakcie a význam jej realizácie na zabezpečenie efektívneho fungovania Úradu priemyselného vlastníctva SR. Analýza štruktúry komunikačného procesu, komunikačných modelov, foriem komunikácie a bariér, ktoré výmenu informácií spomaľujú, obmedzujú alebo úplne znemožňujú. Priebeh komunikačného procesu v súvislosti s činnosťami, ktoré úrad vykonáva. Charakteristika foriem úradnej komunikácie, najmä písomnej a ústnej, komunikačných šumov a možností ich redukcie. Realizácia Projektu posilnenia činnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR. Public relations a spôsoby riešenia konfliktov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou medziľudských kontaktov.

Autor: Gazdík Slavomír, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Patentové nároky a kategórie vynálezov
Vedúca práce: Faboková Ľudmila, Ing.
Anotácia:
Podstatné informácie o patentových nárokoch a kategóriách vynálezov. Fázy vývoja riešenia technického problému, ktoré už napovedajú danosť kategórie vynálezu a z toho aj vyplývajúcu formu definície patentových nárokov. Vybrané najčastejšie sa používajúce formy patentových nárokov s ich charakteristikou a tiež porovnanie troch rôznych foriem patentových nárokov na jednom príklade (predmete ochrany). Kategórie vynálezov - každá kategória je podložená charakteristikou - čím je táto kategória určená. Príklady, ako by mal byť v danej kategórii definovaný predmet ochrany predpísanou formou patentových nárokov.

Autorka: Gazdíková Jaroslava, Ing.*
Rok: 2004
Záverečná práca: Súčasné možnosti využitia podpory štátu na vytvorenie a získanie predmetov duševného vlastníctva a ich ochranu
Vedúca práce: Mrázová Margita, Ing.
Anotácia:
Možnosti čerpania finančných prostriedkov z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov Európskej únie, ako aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Práca tiež poskytuje prehľad o poradenských a informačných službách pre podnikateľov a ďalších aktivitách štátu zameraných na rozvoj podnikania v Slovenskej republike.

Autorka: Hajnalová Zdena, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Známka spoločenstva a Slovenská republika
Vedúci práce: Bachratý Ján, Ing.
Anotácia:
Základné vlastnosti systému ochrannej známky spoločenstva podľa nariadenia Rady Európskeho spoločenstva č. 40/94 a dôsledky vyplývajúce z automatického rozšírenia tohto systému v oblasti práv ochranných známok v novom členskom štáte EÚ.

Autorka: Hančuľáková Zuzana, Mgr.
Rok: 2002
Záverečná práca: Patentové dokumenty vydávané vybranými úradmi členských krajín Európskeho patentového dohovoru
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Patentové dokumenty publikované vybranými úradmi členských štátov EPD s dôrazom na titulnú stranu ako najreprezentatívnejšiu časť patentového dokumentu. V zmysle súvisiacich štandardov WIPO sa zaoberá analýzou bibliografických údajov, spôsobom ich prezentácie a rozmiestnenia na titulnej strane, analýzou používaných systémov číslovania prihlášok a publikovaných dokumentov k patentom, úžitkovým vzorom a dodatkovým ochranným osvedčeniam, analýzou druhov patentových dokumentov publikovaných vybranými úradmi, ako aj formátom, fyzikálnymi vlastnosťami a úpravou vnútorného textu dokumentu.

Autor: Heger Branislav, Ing.
Rok: 2004
Záverečná práca: Predmety priemyselného vlastníctva ako objekty záložného práva
Vedúci práce: Bachratý Ján, Ing.
Anotácia:
Monitorovanie legislatívno-právneho rámca problematiky záložného práva vo vzťahu k predmetom priemyselného vlastníctva, ako perspektívnym objektom zabezpečených transakcií, s uvedením metód a postupov problematiky stanovenia všeobecnej hodnoty nehmotného majetku, ktorú predstavujú.

Autor: Heško Adam, Ing.*
Rok: 2002
Záverečná práca: Účtovné a daňové aspekty práv z priemyselného vlastníctva v nadväznosti na stanovenie ich hodnoty v podnikateľskej praxi
Vedúci práce: Záthurecký Eugen, JUDr.
Anotácia:
Hodnota výsledkov tvorivej duševnej činnosti, ktorej výstupom sú práva z priemyselného a iného duševného vlastníctva, predstavuje nový ekonomický fenomén, pri ktorom je možné predpokladať jeho ďalší dynamický rozvoj. V rozvinutých trhových ekonomikách je duševné vlastníctvo neodmysliteľnou súčasťou majetku podnikov, pričom v mnohých prípadoch je jeho hodnota vyššia ako hodnota ostatných hmotných zložiek majetku podniku. Odpoveď na otázku: "Ako dospieť k hodnote jednotlivých priemyselných práv?" a zaoberá sa opisom najčastejšie používaných metód vedúcich k stanoveniu hodnoty práv z priemyselného vlastníctva. Ohodnotenie priemyselných práv. V stručnosti rozobraté účtovné a daňové aspekty tohto špecifického druhu majetku, a to najmä so zameraním na možnosti účtovného zobrazenia priemyselných práv v majetku podnikov a daňové dosahy jednotlivých operácii s priemyselnými právami.

Autorka: Hladká Ľudmila, Ing.
Rok: 2004
Záverečná práca: Reforma PCT a jej dopad na prihlasovateľa
Vedúca práce: Kyliánová Darina, Ing.
Anotácia:
Zmluva o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty), všeobecne známa pod skratkou PCT, je jednou z najvýznamnejších zmlúv, ktorú spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO - World Intellectual Property Organisation). Predstavuje medzinárodný systém ochrany vynálezov, ktorý umožňuje podaním jednej tzv. "medzinárodnej prihlášky" získať patentovú ochranu vynálezu, alebo iný druh ochrany, ktorý dovoľuje národná legislatíva, vo viacerých štátoch. Na základe praktických skúseností bola nutná jej zmena,a preto od roku 2000 zmluva podlieha revízii. Obsahom práce je vysvetlenie priebehu reformy Zmluvy a vplyv týchto zmien na prihlasovateľa.

Autor: Chynoradský Ivan, Ing.*
Rok: 2002
Záverečná práca: Franchising
Vedúci práce: Tuma Miroslav, prof. PhDr. Ing., DrSc.
Anotácia:
Problematika franchisingu ako modernej metódy podnikania, ktorá je vhodná pre uplatnenie v súčasnom období transformácie ekonomiky SR. Z ekonomického hľadiska sa franchising označuje ako metóda výroby, distribuovania tovarov a služieb pomocou nezávislých výrobcov a obchodníkov, ktorí vykazujú spoločnú identitu pre verejnosť.

Autor: Jalůvka Miroslav*
Rok: 2003
Záverečná práca: Porušovanie práv duševného vlastníctva
Vedúci práce: Vojčík Peter, prof. JUDr., CSc.
Anotácia:
Oblasť duševného vlastníctva, ktorá sa nevyužila v podnikateľskej praxi a zároveň došlo k porušeniu autorských práv. Zákonné možnosti uplatnenia a vymáhania práv k predmetu duševného vlastníctva na konkrétnom príklade firmy "Živnostenský, produkčný liehovar" Diviaky nad Nitricou - noví majitelia, po reštitúciách v roku 1990, nevyužili niektoré svoje nehmotné statky. Naopak jej konkurenčná firma z Bojníc (úplne nová, bez tradície firma) právo priemyselného vlastníctva využila. Tiež je spracovaná a zhodnotená výstavba cyrilometodských pamätníkov v Prievidzi (osobné skúsenosti a chyby pri zabezpečovaní). Projekt pamätníka od investičného zámeru cez súťažné právo, využitia reklamy, zmluvného práva až po samostatnú realizáciu umeleckého diela vrátane porušovania autorských práv na architektonickom dotvorení.

Autorka: Klubicová Katarína, Ing.
Rok: 2004
Záverečná práca: Rastliny ako predmet duševného vlastníctva
Vedúca práce: Beňovská Katarína, Ing.
Anotácia:
Právna ochrana rastlín. Prehľad práv duševného vlastníctva potenciálne využiteľných pri ochrane rastlín. Základné podmienky patentovateľnosti a aplikácia týchto podmienok na rastliny ako predmetu ochrany a problémy s tým spojené a tiež základné podmienky, splnenie ktorých je nevyhnutné na poskytnutie ochrany novým odrodám. Porovnanie ochrany formou patentu a formou šľachtiteľského osvedčenia; problém možnosti čiastočného prekrytia práv majiteľa patentu a majiteľa šľachtiteľského osvedčenia a jeho riešenie pomocou nútenej licencie.

Autorka: Kokavcová Eva, Mgr.*
Rok: 2002
Záverečná práca: Doménové mená
Vedúci práce: Dibdiak Ľubomír, Ing.
Anotácia:
Charakteristika internetu, doménového mena, webovej stránky, cybersquattingu. Systém registrácie doménových mien v SR a vo svete. Vzťah doménových mien a práv na označenie (ochranná známka a obchodné meno). Prax a príklady rozhodovania a sporových konaní o domény vo svete. Návrh na úpravu registračných podmienok.

Autorka: Křižková Alica, Mgr.*
Rok: 2002
Záverečná práca: Ochrana práv duševného vlastníctva a internet
Vedúci práce: Švidroň Ján, prof. JUDr., CSc.
Anotácia:
Internet ako nadnárodný fenomén. Autorský zákon a dielo zverejnené prostredníctvom siete internet. Zneužívanie ochranných známok. Úprava určenia názvov jednotlivých www stránok - domén. Pravidlá registrácie ICANN a SK-NIC. Jednotné pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa doménových mien a rozhodnutia ICANN. Aktivity WIPO. Posudzovanie materiálov zverejnených na sieti internet. Nejednoznačnosť, resp. neexistencia normatívnej úpravy a zaostávanie normatívnych prác za technickým pokrokom vyvoláva pocit beztrestnosti u porušovateľov práv duševného vlastníctva zverejňovaného alebo užívaného prostredníctvom siete internet a oslabuje pozície autorov, výkonných umelcov, majiteľov ochranných známok atď. na ochranu im prináležiacich práv duševného vlastníctva zverejňovaného či užívaného prostredníctvom siete internet.

Autorka: Kyselicová Lukrécia, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Jednotnosť vynálezu v chemických patentových prihláškach
Vedúca práce: Jolana Hančíková, Ing.
Anotácia:
Prehľad definícií požiadavky jednotnosti vynálezu vo vybraných národných, regionálnych a medzinárodných právnych úpravách týkajúcich sa vynálezov a tiež stručný výpočet zásad, ktoré by mali byť rešpektované pri posudzovaní jednotnosti vynálezu. Priblíženie praxe Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pri posudzovaní jednotnosti vynálezu v chemických patentových prihláškach. Postup, ktorým možno v priebehu konania o patentovej prihláške odstrániť nejednotnosť vynálezu.

Autor: Laco Ján, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Patentové dokumenty Európskeho patentového úradu a Svetovej organizácie duševného vlastníctva
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Prehľad a porovnanie patentových dokumentov vydávaných Európskym patentovým úradom (EPO) a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). Zmluva o patentovej spolupráci (PCT) a Európska patentová dohoda (EPD). Najdôležitejšie normy týkajúce sa patentových dokumentov (Štandard ST. 16, ST. 3, ST. 9, ST. 6, ST. 10), ktoré vydáva WIPO v príručke "Handbook on Industrial Property Information and Documentation". Rozbor patentových dokumentov, ktoré sú vydávané WIPO, resp EPO, z hľadiska ich označovania, číslovania, formátu, bibliografických údajov, iných údajov a druhov patentových dokumentov. Porovnanie jednotlivých dokumentov, zmeny v najnovších publikovaných dokumentoch. Príklady jednotlivých patentových dokumentov WIPO a EPO, ako aj zoznam krajín a im prislúchajúce kódy.

Autor: Ľupták Ján, Ing.*
Rok: 2003
Záverečná práca: Analýza efektivity priemyselnoprávnej ochrany pre malých a stredných podnikateľov v SR
Vedúci práce: Harvan Ladislav, Ing.
Anotácia:
Zhodnotenie efektivity priemyselnoprávnej ochrany analyzované z pohľadov: účinnosť ochrany a ekonomický prínos ochrany. Základná analýza stavu ochrany predmetov priemyselných práv (patenty, úžitkové vzory a dizajny) a námet za akých podmienok a aké spôsoby ochrany použiť v procese efektívneho zhodnotenia tvorivosti slovenských subjektov, najmä jednotlivcov, malých a stredných podnikateľov. Prehľadný súbor metodicky zostavených informácií, porovnávacích tabuliek a grafov, opisujúcich aktuálny stav a matricu možných situácií súvisiacich s efektivitou priemyselnoprávnej ochrany na Slovensku (právne povedomie, úkony spojené s udelením, časovú náročnosť udelenia a dobu platnosti ochrany, rozsah ochrany, účinok a intenzitu ochrany, finančné náklady na ochranu a i.).

Autor: Makovník Karol, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Patentové databázy na CD-ROM a na internete
Vedúci práce: Slobodník Marian, Ing.
Anotácia:
Prehľad, obsah, údaje, forma, kritériá, výstupy, dostupnosť a využiteľnosť patentových databáz vydávaných na optických diskoch (CD-ROM, DVD, …) alebo prístupných na internete. Charakteristika patentovej informácie, resp. databázy. Informácie o patentových informáciách na optických diskoch - charakterizovanie samotných diskov až prehľad najdôležitejších databáz na nich vydaných. Patentové informácie sprístupnené na internete - obsah databáz, ich dostupnosť a využiteľnosť. Analýza a porovnanie týchto dvoch rôznych zdrojov patentových informácií, ako aj ich praktické využitie na robenie rôznych druhov rešerší. Metodika rešerší. Odporúčania pre užívateľov patentových databáz. Niekoľko názorných príloh z internetových stránok poskytovateľov databáz a kompletný zoznam unikátneho patentového fondu ÚPV SR.

Autor: Maščeník Peter, Mgr.*
Rok: 2001
Záverečná práca: Stimulácia zlepšovateľských aktivít na Slovensku
Vedúci práce: Tuma Miroslav, prof. PhDr. Ing., DrSc.
Anotácia:
Zlepšovateľské právo kedysi a dnes. Právna povaha a pojem zlepšovací návrh. Práva zlepšovateľa a zamestnávateľa. Podanie ponuky a zmluva o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu. Podniková norma. Motivácie tvorivého subjektu, hodnotenie modelov motivácie, motivačné pravidlá. Príklad: Program podporných aktivít na oživenie vynálezcovstva a zlepšovateľstva v CHEMOSVIT, a. s., Svit.

Autor: Meško Jozef, Ing.*
Rok: 2002
Záverečná práca: Komparácia ochrany patentom a úžitkovým vzorom
Vedúca práce: Faboková Ľudmila, Ing.
Anotácia:
Charakteristika patentu a úžitkového vzoru. Porovnanie podmienok ochrany (novosť, tvorivá úroveň, využiteľnosť) a výluk z ochrany, platnosti a účinkov. Odbočenie a súbežná ochrana patentom a úžitkovým vzorom.

Autorka: Mihálová Viera, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Patentové vestníky vydávané vybratými úradmi členských krajín Európskej patentovej dohody
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Prehľad a porovnanie obsahu patentových vestníkov niektorých krajín, ktoré sú členmi Európskej patentovej dohody (EPD) - Švajčiarska, Fínska, Portugalska, Nemecka, Španielska, Veľkej Británie a jednej krajiny, ktorá nie je členom EPD, Fínska. Príručka "Handbook on industrial property information and documentation" vydávaná Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), ktorá obsahuje odporúčania k zverejňovaniu údajov vo vestníkoch. Opis vestníkov jednotlivých krajín, ich obsah, spôsoby označovania informácií uvedených vo vestníkoch pomocou odporúčaní podľa príručky alebo len v národnom jazyku a prehľady bibliografických údajov zverejňovaných spolu s patentovými dokumentmi. Porovnania niektorých informácií zverejňovaných vo vestníkoch, periodicita vestníkov, formát vestníkov a používanie odporúčaní podľa príručky. Stručné samostatné hodnotenie vestníka každej uvedenej krajiny.

Autor: Murček Elemír, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Obchodný zákonník a známkové právo (nekalá súťaž)
Vedúci práce: Záthurecký Eugen, JUDr.
Anotácia:
Problematika nekalej súťaže v sporových konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, najmä v konaní o námietkach. Jednotlivé ustanovenia Obchodného zákonníka, Parížskeho dohovoru a známkového práva týkajúce sa nekalej súťaže. Autorov pohľad na posudzovanie nekalej súťaže v praxi.

Autorka: Oravcová Jana, Mgr.
Rok: 2004
Záverečná práca: Ochrana označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov
Vedúci práce: Bachratý Ján, Ing.
Anotácia:
Ochrana označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov, základné pojmy, rozdiely náležitostí na získanie ochrany a práva vyplývajúce zo zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia podľa národného práva, práva Európskej únie a Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu.

Autorka: Palkovičová Ľubica, Ing.*
Rok: 2002
Záverečná práca: Účinnosť ochrany formou ochrannej známky v Slovenskej republike
Vedúca práce: Betková Andrea, Ing.
Anotácia:
Práva majiteľa ochrannej známky - začiatok, charakteristika, rozsah. Vplyv konania, resp. nekonania majiteľa práv na účinnosť ochrany - používanie či nepoužívanie ochrannej známky. Strata rozlišovacej spôsobilosti - zdruhovenie; Nekonanie majiteľa prioritne staršej ochrannej známky v súvislosti s používaním zameniteľnej zapísanej ochrannej známky ďalším subjektom. Nekalosúťažné konanie majiteľa zapísanej ochrannej známky voči skôr používanému nezapísanému označeniu. Prieskum trhu, sledovanie reklamy, vykonávanie rešerší, sledovanie obchodných mien, sledovanie publikácií a slovníkov. Vplyv ochrannej známky a jej účinok na spotrebiteľa. Porovnanie práv k nezapísanému označeniu a k zapísanej ochrannej známke.

Autorka: Patajová (Bruothová) Katarína, JUDr.*
Rok: 2002
Záverečná práca: Vybrané aspekty práva obchodných mien
Vedúci práce: Záthurecký Eugen, JUDr.
Anotácia:
Stručne o právach na označenie - systematika, predmet, medzinárodná úprava. Obchodné meno v právnom poriadku SR a v Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva. Zameniteľnosť a klamlivosť obchodných mien. Problémy aplikačnej praxe a ich možné riešenia.

Autorka: Píšová Gabriela, Mgr.
Rok: 2004
Záverečná práca: Význam regionálnych stredísk patentových informácií pre rozvoj malého a stredného podnikania
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Význam duševného vlastníctva a priemyselnoprávnych informácií vo vzťahu k malému a strednému podnikaniu. Sústava priemyselnoprávnych informácií v minulosti (v bývalom Československu), konštituovanie a budovanie Úradu priemyselného vlastníctva SR. Produkty a služby úradu a jeho aktivity zamerané na popularizáciu priemyselného vlastníctva s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti v tejto oblasti. Hlavné dôvody vzniku, poslanie a úlohy stredísk patentových informácií a kontaktných informačných miest úradu, ktoré boli začlenené do siete regionálnych stredísk patentových informácií pôsobiacich v rámci Európy pod názvom PATLIB. Desať slovenských knižníc, v ktorých tieto strediská a kontaktné miesta začali pôsobiť v roku 2003.

Autorka: Pitáková Alena, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Technický pokrok a právna ochrana duševného vlastníctva
Vedúca práce: Puobišová Beata, Ing.
Anotácia:
Stručný historický prehľad o technickej tvorivosti ľudstva obsahuje vybraný zlomok z veľkého množstva poznatkov, technických riešení a vynálezov, ktoré ovplyvňovali aktuálne problémy ľudstva na Zemi. Snaha podať systematický prehľad a historickú sumarizáciu o napredovaní duševného vlastníctva, čo úzko súvisí s prehlbujúcou sa medzinárodnou spoluprácou. Niektoré významné riešenia vytvorené na našom území, ako aj spôsoby ochrany priemyselných práv a snahy o harmonizáciu slovenského patentového práva s existujúcim európskym patentovým systémom, čo je súčasťou najnovšej histórie.

Autorka: Rešutíková Jana, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Licenčné zmluvy
Vedúca práce: Miščíková Renáta, JUDr.
Anotácia:
Ucelený pohľad na licenčné zmluvy. Zmluvný systém v oblasti priemyselných práv vychádzajúci z osobitných typov zmlúv, ktoré nadväzujú na všeobecnú úpravu Obchodného a Občianskeho zákonníka (ako lex generalis). Podmienky zápisu licenčnej zmluvy do registrov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na všetky predmety priemyselných práv osobitne, podľa platných priemyselnoprávnych predpisov.

Autorka: Risková Jana, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Patentovatelnosť vynálezov
Vedúca práce: Faboková Ľudmila, Ing.
Anotácia:
Podstatné informácie o základných podmienkach patentovateľnosti, ktoré majú povahu hmotnoprávnych podmienok a sú navzájom rovnocenné. Všetky podstatné informácie o daných podmienkach, bez splnenia ktorých nie je možné udeliť patent, vyplývajú zo zákona. Podmienky patentovateľnosti budú objasnené pomocou rozhodnutí vydaných Európskym patentovým úradom, v súlade s Európskou patentovou dohodou a zákonom č. 435/2001 o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vysvetlenie štyroch kritérií, ktoré musia byť splnené, aby bol vynález patentovateľný, a to predmet ochrany, novosť, vynálezcovská činnosť a priemyselná využiteľnosť.

Autorka: Rišová Viera, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Patentové vestníky Európskeho patentového úradu a Svetovej organizácie duševného vlastníctva
Vedúci práce: Marčok Rastislav, Ing.
Anotácia:
Vestníky vydávané Európskym patentovým úradom (European Patent Bulletin) a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (PCT Gazette). Základné pojmy využívané v práci, štandardy v oblasti patentových informácií, charakteristika organizácií WIPO a EPO, patentová dokumentácia EPO, WIPO, obsah PCT Gazette a European Patent Bulletin. Porovnanie obsahov vestníkov.

Autorka: Sklenárová Mária, Ing.*
Rok: 2004
Záverečná práca: Regulatív ochrany priemyselného vlastníctva v podmienkach Duslo, a.s., Šaľa
Vedúci práce: Tuma Miroslav, prof. Ing. PhDr., DrSc.
Anotácia:
Prehľadná komplexná vnútropodniková právna norma pre viacstupňové konanie, riadenie činností a rozhodovanie vo veciach predmetov priemyselnoprávnej ochrany "Organizácia a riadenie priemyselnoprávnych činností v Duslo, a. s., Šaľa". Program Iniciatíva - technická tvorivá iniciatíva zamestnancov podporovaná a riadená vedením spoločnosti. Posudzovanie a rozhodovanie v centrálnej a čiastkových komisiách pre vynálezy a ZN. Systém posudzovania splnenia či prekročenia pracovných úloh vo vzťahu k vytvorenému vynálezu, dizajnu či ZN.

Autor: Slobodník Marián, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Ochrana počítačových programov
Vedúca práce: Gregušová Daniela, doc. JUDr., CSc.
Anotácia:
Ochrana počítačových programov je vo väčšine štátov sveta zabezpečovaná autorským právom. V posledných dvoch desaťročiach rastie snaha o ochranu počítačových programov prostredníctvom patentového práva. Výsledkom tejto snahy je, že v niektorých štátoch je im možné priznať patentovú ochranu a v iných sa uvažuje o zmene doteraz platných pravidiel o patentovateľnosti vynálezov. Zhrnutie doterajšieho vývoja v oblasti ochrany počítačových programov - dianie v súčasnosti a v blízkej budúcnosti. Postoje a ciele subjektov, snažiacich sa o riešenie problematiky ochrany počítačových programov.

Autor: Suja Jozef, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Konanie pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM)
Vedúci práce: Bachratý Ján, Ing.
Anotácia:
Základné princípy systému ochrannej známky spoločenstva. Hlavné poslanie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (známky a vzory) (OHIM - The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Systém konania pred úradom, jeho právny rámec, štruktúru, zásady a všeobecné pravidlá pri konaní, dokazovanie skutočností, otázky platenia poplatkov, voľba jazyka pri konaní a úloha kvalifikovaných zástupcov v procese registrácie ochrannej známky spoločenstva.

Autorka: Šefčíková Miriam, Ing.*
Rok: 2002
Záverečná práca: Ohodnocovanie nehmotného majetku podniku
Vedúca práce: Litváková Edita, Ing.
Anotácia:
Duševný kapitál je najdôležitejšie aktívum mnohých najväčších a najmocnejších svetových podnikov. Základ pre trhovú dominantnosť a kontinuálnu ziskovosť, často kľúčová podmienka vo fúziách a akvizíciách. Hodnota práv priemyselného vlastníctva a riziká. Ohodnocovací proces ako ekonomické poňatie hodnoty a právne poňatie majetku. Charakteristika metód (trhovo založené, nákladové a založené na odhade budúcich výnosov) a postupov, ktorými sa môže znalec riadiť pri ohodnocovaní nehmotného majetku. Ohodnotenie goodwillu a ochrannej známky, resp. obchodného mena.

Autor: Šipoš Georg, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Druhovosť označení
Vedúci práce: Záthurecký Eugen, JUDr.
Anotácia:
Označenie - vymedzenie pojmu, názvoslovie, špecifiká z hľadiska známkovoprávneho. Označenia prirodzene druhové a zdruhovené. Zdruhovenie v dôsledku objektívneho procesu. Faktory hodnotenia procesu objektívneho zdruhovenia. Zdruhovenie v dôsledku subjektívnych príčin. Hľadiská hodnotenia druhovosti. Prieskum označení na druhovosť. Hodnotiace roviny prieskumu. Vybrané druhové označenia podľa rozhodnutí ÚPV SR.

Autorka: Štiefelová Mária, Ing.
Rok: 2002
Záverečná práca: Ochrana farmaceutických produktov
Vedúca práce: Hančíková Jolana, Ing.
Anotácia:
Najaktuálnejšie právne predpisy z patentovej ochrany, ktorá je pre farmaceutické produkty najčastejšia a najsilnejšia forma ochrany. Dodatkové ochranné osvedčenia udeľované na liečivá. Základné pojmy z oblasti farmácie pri patentovej ochrane. Špeciálne typy vynálezov v tejto oblasti, prípustné a nedovolené znenie patentových nárokov. Kategórie vynálezov. Prvé a druhé medicínske použitie a prípustné formulácie nárokov kategórie "použitie". Najdôležitejšie časti prihlášky na liečivo, aby vyhovovala po formálnej stránke.

Autor: Štuller Pavel, Mgr.*
Rok: 2002
Záverečná práca: Historická genéza metód tvorivosti
Vedúci práce: Tuma Miroslav, prof. PhDr. Ing., DrSc.
Anotácia:
Konštruktívne prvky tvorivosti v konfrontácii s historickým vývojom spoločnosti a racionalitou vo vzťahu k tvorivej aktivite. Genealógia hlavných problémov tvorivosti a ich riešení - ich vplyv na súčasné teórie, ich štrukturálnu výstavbu a dejinnú súvislosť. Tvorivosť a jej význam v historickej genéze už od tvorivosti Grékov, Rimanov, v období renesancie, osvietenstva, najmä však podrobné hodnotenie názorov psychológov v dvadsiatom storočí prakticky až po súčasnosť (biologicko-sociálne hľadiská, neurobiologické prístupy a ich interakcie s inými školami).

Autorka: Tencerová Miroslava, JUDr. Ing.*
Rok: 2004
Záverečná práca: Priemyselné práva na označenie a ich súdna ochrana v Slovenskej republike
Vedúca práce: Kopšová Oľga, JUDr.
Anotácia:
Priemyselné práva na označenie, ku ktorým sa zaraďuje právo ochranných známok, právo označení pôvodu výrobkov a právo obchodných mien, ktorých účelom je odlíšenie výrobkov, výkonov alebo služieb podnikateľov od výrobkov a služieb ostatných podnikateľov. Charakteristika jednotlivých priemyselných práva na označenia. Definovanie všeobecných podmienok uplatnenia práv na súdnu ochranu. Konkrétne postupy a prostriedky právnej ochrany práv na označenie vrátane trestnoprávnej ochrany.