Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Rozšírenie ochrany do zahraničia

Patentová ochrana má teritoriálny charakter. To znamená, že ak chcete chrániť svoj vynález v inej krajine mimo Slovenska, musíte požiadať o udelenie patentu v tejto krajine.

Ak sa rozhodnete pre patentovú ochranu v zahraničí až po podaní patentovej prihlášky na Slovensku, môžete si podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva uplatniť v zahraničí právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku. Prihláške podanej v zahraničí bude priznané právo prednosti z prihlášky podanej na Slovensku, ak bude podaná v lehote 12 mesiacov od podania prihlášky na Slovensku.

Ak chcete získať patentovú ochranu v zahraničí, môžete:

  1. podať jednotlivé prihlášky v príslušných krajinách alebo
  2. podať európsku patentovú prihlášku, alebo
  3. podať medzinárodnú prihlášku podľa zmluvy o patentovej spolupráci (PCT) a neskôr vstúpiť do národnej alebo regionálnej fázy v štátoch, ktoré si zvolíte.

Podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty) môže prihlasovateľ požiadať o ochranu jeho vynálezu v zahraničí. Zmluva o patentovej spolupráci (PCT), ktorú spravuje Medzinárodný úrad WIPO (IB) so sídlom v Ženeve, je medzinárodnou zmluvou na uľahčenie požiadania o patentovú ochranu vynálezu vo viacerých krajinách súčasne podaním jednej prihlášky jednému úradu.

Podaním medzinárodnej prihlášky sú ako štáty, v ktorých prihlasovateľ požaduje ochranu vynálezu, automaticky určené všetky štáty, ktoré sú ku dňu podania medzinárodnej prihlášky zmluvnými štátmi PCT. Vo vzťahu ku každému štátu je automaticky určené, že medzinárodnou prihláškou sa žiada o udelenie každého druhu ochrany, ktorý je v danom štáte dostupný (http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/typesprotection.pdf) vrátane udelenia národného a aj regionálneho patentu, ak je to vo vzťahu k danému štátu aplikovateľné.

Aby ste mohli podať medzinárodnú prihlášku podľa PCT priamo na ÚPV SR v Banskej Bystrici, musíte byť občanom Slovenskej republiky alebo osobou, ktorá má v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo. Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom, nemeckom alebo slovenskom jazyku. Žiadosť (formulár PCT/RO/101, Inštrukcia pre prihlasovateľov (PDF, 2,1 MB)) musí byť vždy predložená v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku.

Medzinárodnú prihlášku môžete na úrad podať v papierovej forme alebo elektronicky pomocou ePCT, čo je elektronický nástroj spravovaný WIPO.

Ďalšie informácie o tom, ako sa zaregistrovať a začať používať ePCT, nájdete v často kladených otázkach organizácie WIPO, na stránke Začíname (ePCT (Version 3.3) - Getting Started) a v používateľskej príručke.

Ak chcete získať viac informácií o poplatkoch PCT, kliknite na odkaz https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/poplatky/poplatky-pct

 

Zhrnutie postupu medzinárodnej prihlášky
 

Prihlasovateľ podáva medzinárodnú prihlášku podľa PCT na ÚPV SR, IB WIPO alebo EPO.

Medzinárodnej prihláške sa priznáva dátum medzinárodného podania.

Orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý si zvolí prihlasovateľ, vypracuje medzinárodnú rešeršnú správu (ISR) a písomný posudok.

Prihlasovateľ, ktorý podáva medzinárodnú prihlášku na ÚPV SR, si môže ako orgán pre medzinárodnú rešerš zvoliť Európsky patentový úrad alebo Vyšehradský patentový inštitút. Prihlasovateľ sa na základe výsledkov rešerše a písomného posudku rozhodne, či požiada o udelenie ochrany na jeho vynález v konkrétnych ním zvolených štátoch, resp. či požiada o udelenie príslušného regionálneho patentu (národná fáza konania).

Po 18. mesiacoch je medzinárodná prihláška zverejnená spolu s medzinárodnou rešeršnou správou.

V prípade záujmu môže prihlasovateľ podať žiadosť o medzinárodný predbežný prieskum príslušnému úradu pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA).

Je vydaná medzinárodná predbežná správa o patentovateľnosti.

Spravidla pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu práva prednosti prihlasovateľ musí vstúpiť do národnej fázy v zvolených krajinách, napr. na Slovensku.

Legislatíva príslušného štátu alebo regionálnej organizácie môže umožňovať ešte dlhšiu lehotu (obyčajne 31 mesiacov) - podrobnejšie informácie o lehotách na vstup do národnej fázy konania pre jednotlivé štáty a regionálne organizácie je možné nájsť na webovej stránke WIPO.

Národná fáza konania prebieha podľa požiadaviek národnej legislatívy príslušného štátu, resp. legislatívy regionálnej organizácie. Prihlasovateľ pri vstupe do národnej fázy musí splniť touto legislatívou ustanovené požiadavky, zaplatiť príslušné poplatky a prípadne aj zvoliť si zástupcu, ktorý má oprávnenie zastupovať prihlasovateľa v konaní pred príslušným národným alebo regionálnym úradom.

Ďalšie informácie o konaní o medzinárodných prihláškach je možné získať na webovej stránke WIPO.