Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Strediská patentových informácií

logo PATLIB
Úlohou stredísk patentových informácií (PATLIB - z angl. Patent Libraries) je poskytovať používateľom komplexné knižnično-informačné služby v oblasti patentových a známkových informácií, rešeršné a metodické služby, poradenstvo pri vyhľadávaní informácií, vyhotovovanie kópií patentových dokumentov, tlač záznamov z elektronickej formy a pod. Každé stredisko patentových informácií (okrem ÚPV SR) plní zároveň úlohu kontaktného a informačného miesta úradu.


Úrad priemyselného vlastníctva SR

Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4
Tel.: 048 4300 272, 048 4300 251
E-mail: studovnaadresa el.poštyindprop.gov.sk

 

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava 1
Tel/fax: 02/69 253 108
E-mail: patlibadresa el.poštycvtisr.sk
URL: http://patlib.cvtisr.sk

 

Štátna vedecká knižnica

Hlavná 10
042 30 Košice
Tel.: 055/622 2780
Fax: 055/622 2331
E-mail: svkkadresa el.poštysvkk.sk
URL: http://www.svkk.sk/

 

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin
Tel.: 043/423 74 07
Fax: 043/430 18 02
E-mail: snkadresa el.poštysnk.sk
URL: http://www.snk.sk/

 

Štátna vedecká knižnica

Lazovná č.9
975 58 Banská Bystrica
Tel.: 048/415 50 67
Fax: 048/412 40 96
E-mail: svkbbadresa el.poštysvkbb.sk
URL: http://www.svkbb.eu/

 

Žilinská univerzita v Žiline
Centrum pre transfer technológií

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Tel.: 0908 277 599
Fax: 048/412 40 96
E-mail: cttadresa el.poštyuvp.uniza.sk
URL: http://uvp.uniza.sk/