Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Medzinárodné patentové triedenie

Medzinárodné patentové triedenie bolo ustanovené Štrasburskou dohodou z roku 1971, ktorou sa zmluvné štáty zaviazali uvádzať jeho symboly na svojich patentových dokumentoch.

Na označovanie medzinárodného patentového triedenia je v Slovenskej republike zaužívaná skratka MPT, ktorá sa používa v spojení s indikátorom vydania triedenia. Indikátorom vydania je rok a mesiac, v ktorom príslušné vydanie nadobudlo platnosť, vo forme 2011.01 (t.j. január 2011). V minulosti sa ako indikátory vydania používali poradové čísla vydania (1 až 7) a roky vydania (2008 – 2009). Z anglického názvu International Patent Classification sú medzinárodne zaužívané skratky IPC a Int. Cl. s indikátorom vydania uvedeným ako horný index alebo v zátvorke, napr. Int. Cl.7, Int. Cl. (2009).

Podrobnejšie informácie o MPT sú uvedené na stránke Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) venovanej medzinárodným systémom triedenia v časti International Classifications.

Jednotlivé vydania v slovenskom jazyku s možnosťami vyhľadávania podľa kľúčových slov, zobrazenia verzie v slovenskom a/alebo anglickom jazyku a s prepojením na autentické jazykové verzie a preklady do iných jazykov:

Medzinárodné patentové triedenie (v slovenskom jazyku - preklad ÚPV SR; v anglickom jazyku – obsah prevzatý z WIPO)

Medzinárodné patentové triedenie v PDF - aktuálne a predchádzajúce vydania v slovenskom jazyku vo formáte pdf dostupné na stiahnutie

Jednotlivé vydania v autentických jazykových verziách s možnosťami vyhľadávania podľa kľúčových slov, zobrazenia verzie v anglickom a/alebo francúzskom jazyku a s prepojením na preklady do iných jazykov:
Medzinárodné patentové triedenie (v anglickom a francúzskom jazyku - autentické vydanie WIPO)

Príručka na určenie vhodnosti predmetu vynálezu pre povinné a nepovinné zatrieďovanie

Príručka na vymedzenie vhodného miesta pri zatrieďovaní patentových dokumentov v rámci MPT

Zoznam zelených technológií v MPT

Zoznam zelených technológií (z angl. “IPC Green Inventory”) je on-line nástroj WIPO poskytujúci možnosť vyhľadávať patentové informácie týkajúce sa technológií, ktoré šetria životné prostredie. Nástroj je prepojený na systém MPT a zahŕňa približne 200 tém súvisiacich so zelenými technológiami. Vychádza zo zoznamu termínov týkajúcich sa technológií uvedených v Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy (UNFCCC). Linky pri jednotlivých témach reprezentované symbolmi MPT zobrazujú konkrétny obsah relevantného symbolu v hierarchickej štruktúre MPT a umožňujú prostredníctvom služby PATENTSCOPE® zobraziť všetky príslušnému symbolu zodpovedajúce tzv. “zelené“ medzinárodné prihlášky podané na základe zmluvy PCT.

Poznámka: Tento text bol uverejnený v roku 2005 a z historických a dokumentárnych dôvodov ostal zachovaný v pôvodnom znení. Informácie, ktoré sú v ňom uvedené, nie sú aktuálnymi informáciami o Medzinárodnom patentovom triedení. Aktuálne informácie o systéme Medzinárodného patentového triedenia sú uvedené na stránke venovanej systémom triedenia patentov. Prepojenia na stránky o systémoch triedenia a Medzinárodnom patentovom triedení sú uvedené v pravej časti tejto stránky ako súvisiace odkazy.

Od 1. januára 2006 vstúpi do platnosti ďalšie vydanie Medzinárodného patentového triedenia. S jednoročným meškaním oproti pôvodným plánom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) tak dôjde k významným zmenám v používaní tohto medzinárodného systému triedenia ako patentovými úradmi, tak aj odbornou verejnosťou. Obsahom toho článku sú informácie o dôvodoch, ktoré viedli k spusteniu reformy, jej princípy, prístup ÚPV SR k reforme a jej dôsledky pre používateľov patentových informácií. V závere článku sú uvedené kontaktné údaje, pomocou ktorých môžu záujemcovia získať podrobnejšie informácie o reforme MPT.

I. História MPT

Medzinárodné patentové triedenie bolo prijaté Štrasburskou dohodou (PDF, 106,5 kB) 24. marca 1971, ktorá nadobudla účinnosť 7. októbra 1975, s cieľom poskytnúť medzinárodne, jednotne používaný nástroj na zatrieďovanie vynálezov a technických riešení podľa ich príslušnosti k určitej oblasti techniky.

Účelom zatrieďovania vynálezov a technických riešení je uľahčenie prístupu k technickým a právnym informáciám, obsiahnutým v patentoch na vynálezy, patentových prihláškach, úžitkových vzoroch a ostatných druhoch priemyselnoprávnej ochrany vynálezov a technických riešení, ktoré boli vydané a sprístupnené verejnosti vo forme patentových dokumentov.

Už pred nadobudnutím účinnosti Štrasburskej dohody však väčšina vyspelých krajín sveta používala na zatrieďovanie vynálezov a technických riešení symboly prvého vydania MPT a uvádzala ich na prvých stranách patentových dokumentov a v patentových vestníkoch.

Prvé vydanie MPT platilo v období od 1. septembra 1968 do 30. júna 1974, druhé vydanie od 1. júla 1974 do 31. decembra 1979 a každé ďalšie bolo priebežne revidované a platilo v päťročných periódach až po súčasné siedme vydanie, ktoré vstúpilo do platnosti 1. januára 2000.

Dôvodom pravidelných revízií a zmien v takmer 40-ročnej histórii MPT boli neustále zmeny vyplývajúce z rozvoja jednotlivých oblastí techniky, technologický pokrok v inováciách a tým potreba prispôsobovania triedenia novým podmienkam.

II. Dôvody reformy

V prvej polovici 90. rokov 20. storočia nastali výrazné zmeny v sprístupňovaní a spracovávaní patentových informácií a patentových dokumentov. Rozvoj informačných technológií a rozširovanie internetu umožnilo patentovým úradom postupný prechod od konvenčných nosičov patentových informácií - papiera, mikroforiem - k elektronickým nosičom, najmä optickým diskom, CD- a DVD-ROM-om a internetu.

Spolu s rozvojom informačných technológií sa neustále zdokonaľovali aj ostatné oblasti techniky ako biotechnológia, génové inžinierstvo, telekomunikačné systémy a pod. V tom čase vyše 20 rokov fungujúci triediaci systém začal byť nedostatočný z hľadiska potreby efektívneho nástroja na patentové rešerše a jeho revízny cyklus bol príliš dlhý nato, aby dokázal pružne reagovať na dynamické tempo technického rozvoja.

Navyše, triediace systémy, ktoré popri MPT prevádzkujú a používajú tri najväčšie patentové úrady na svete, Európsky patentový úrad (systém ECLA), Patentový a známkový úrad Spojených štátov amerických (systém US Class) a Japonský patentový úrad (systém FI/F-Term), umožňujú vykonávať oveľa efektívnejšie patentové rešerše, pretože obsahujú výrazne väčší počet symbolov triedenia, filozofia zatrieďovania je prepracovanejšia a revízne cykly týchto triedení sú založené na efektívnejšom a pružnejšom systéme ako pri MPT.

Jedným z najzávažnejších dôvodov, ktorý viedol k podnetu uskutočniť reformu MPT, bola skutočnosť, že triedenie bolo svojím spôsobom určené na používanie v súvislosti s konvenčnými, papierovými nosičmi informácií. Vykonávanie patentových rešerší v úplnej retrospektíve obdobia platnosti triedenia viedlo k nutnosti konzultovať všetky predchádzajúce vydania triedenia a používať symboly triedenia podľa obdobia, v ktorom boli vydané patentové dokumenty. Rapídnym nárastom každoročne publikovaného počtu patentových dokumentov sa však tento systém začal stávať čoraz väčšou príťažou pre patentových rešeršérov.

III. Ciele reformy

V marci 1998 rozhodol Výbor expertov Únie MPT počas svojho zasadnutia o nutnosti prehodnotiť existujúcu štruktúru triedenia, jeho revízny proces a revízne cykly a na ďalšom zasadnutí v marci 1999 odporučil Valnému zhromaždeniu Únie MPT schváliť uskutočnenie reformy triedenia. V septembri 1999 zhromaždenie schválilo spustenie tejto reformy.

Cieľmi reformy MPT bolo zachovať dôležitosť triedenia ako celosvetovo používaného rešeršného nástroja, zabezpečiť jeho efektívnu využiteľnosť v elektronickom prostredí a eliminovať nutnosť používania predchádzajúcich verzií triedenia pri vykonávaní patentových rešerší.

V marci 2000 schválil Výbor expertov strategický plán reformy MPT s cieľmi zabezpečiť štruktúru triedenia na jeho používanie pri zatrieďovaní patentovej a nepatentovej technickej literatúry z dlhodobého hľadiska, umožniť používanie MPT pre rôznych používateľov a využiť možnosti informačných technológií na jeho sprístupňovanie, používanie a udržiavanie.

IV. Princíp reformy

Podstatou reformy triedenia je jeho rozdelenie na dve úrovne, základnú a rozšírenú. Obsah základnej úrovne bude tvorený menej ako jednou tretinou obsahu siedmej verzie triedenia, t.j. asi 20 000 skupinami z celkového počtu 70 000 skupín na najvyššej hierarchickej úrovni, hlavne hlavnými skupinami a niektorými skupinami na úrovni jednej až dvoch bodiek. Rozšírená úroveň bude tvorená všetkými v súčasnosti existujúcimi, t.j. asi 70 000 skupinami siedmej verzie triedenia na všetkých jeho úrovniach.

Základná úroveň bude pomerne stabilná a predpokladá sa minimálny počet zmien v jej obsahu, vykonávaných počas revízneho obdobia v jej obsahu. Revízne obdobie sa skráti na tri roky oproti terajším piatim rokom. Rozšírená úroveň bude podliehať pravidelným revíznym zmenám v trojmesačných periódach, čím sa zabezpečí pružnejšie sledovanie zmien najmä v najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastiach techniky. Tým sa súčasne v rozšírenej úrovni bude neustále zvyšovať počet skupín triedenia s cieľom poskytnúť možnosť zatrieďovať špecifické vynálezy do čoraz užšie vymedzených oblastí techniky.

Základná úroveň triedenia bude určená pre malé a stredne veľké patentové úrady, ktoré ročne vydávajú relatívne malý počet patentových dokumentov a ktoré zamestnávajú relatívne malý počet patentových expertov, vykonávajúcich patentový prieskum v širšej oblasti techniky. Používanie základnej úrovne triedenia pri patentových rešeršiach v zbierkach patentových dokumentov malých a stredne veľkých patentových úradov zabezpečí kvalitnejšie a efektívnejšie vykonanie rešerší aj zo strany verejnosti.

Rozšírená úroveň triedenia bude určená pre veľké patentové úrady, ktoré ročne vydávajú veľký počet patentových dokumentov. Len v spomínaných troch najväčších patentových úradoch je to takmer milión dokumentov ročne. Pri takomto veľkom počte vydaných dokumentov už ani súčasných 70 000 skupín siedmej verzie triedenia neumožňuje efektívne vykonávať patentové rešerše, pretože na jednu skupinu pripadá v retrospektíve posledných desiatich rokov priemerne 140 vydaných dokumentov.

Napriek uvedenému sa každý patentový úrad môže samostatne a slobodne rozhodnúť používať ľubovoľnú z dvoch budúcich úrovní triedenia na zatrieďovanie svojich patentových dokumentov.

V. Ďalšie znaky reformy

Ďalšími znakmi reformy MPT sú zabezpečenie zatriedenia patentových dokumentov a možnosti ich vyhľadania, resp. vykonávania patentových rešerší vždy podľa aktuálne platnej verzie triedenia, vytvorenie, prevádzkovanie a sprístupňovanie hlavnej klasifikačnej databázy so všetkými patentovými dokumentmi z celého sveta, zavedenie doplnkových informácií k triedeniu v elektronickej forme a nové označovanie a zápis symbolov triedenia na patentových dokumentoch, v patentových vestníkoch a databázach.

Možnosť vyhľadávania patentových dokumentov a vykonávania patentových rešerší podľa aktuálne platnej verzie patentového triedenia bude zabezpečená pravidelným pretrieďovaním retrospektívy patentových dokumentov v súlade so zmenami triedenia, vyplývajúcimi z jednotlivých revíznych cyklov. Pretrieďovanie sa bude týkať len tých dokumentov, ktoré budú zatriedené podľa symbolov MPT tých skupín triedenia, pri ktorých došlo počas prebiehajúceho revízneho cyklu k nejakej zmene, napr. rozdeleniu na viaceré podskupiny, zrušeniu, prečíslovaniu, premiestneniu v triedení a pod.

Pri patentových dokumentoch zatriedených podľa základnej úrovne triedenia bude preto dochádzať k minimálnym zmenám v triedení a potreba pretrieďovania bude z hľadiska počtu dokumentov, ktoré bude potrebné počas každého trojročného revízneho cyklu pretriediť, minimálna. Naopak, pri patentových dokumentoch zatriedených podľa rozšírenej úrovne triedenia bude potrebné vykonávať pretrieďovanie pomerne často a pri pomerne veľkom počte dokumentov. Pretrieďovanie bude zabezpečované každým patentovým úradom v rozsahu ním vydaných dokumentov.

Na zabezpečenie vykonávania patentových rešerší podľa aktuálne platnej verzie patentového triedenia bude potrebné pretriediť aj patentové dokumenty z retrospektívy, zatriedenej podľa predchádzajúcich verzií MPT a národných patentových triedení. Aj v tomto prípade by pretrieďovanie dokumentov malo byť zabezpečené každým patentovým úradom v rozsahu ním vydaných dokumentov. Pretriedenie retrospektívy dokumentácie tvoriacej tzv. PCT minimum na vykonávanie patentových rešerší podľa Zmluvy o patentovej spolupráci bude vykonané spomínanými tromi najväčšími patentovými úradmi.

Hlavnú klasifikačnú databázu bude prevádzkovať Európsky patentový úrad a údaje z nej by mali byť prístupné verejnosti prostredníctvom internetovej databázy esp@cenet. Databáza by mala umožňovať vykonávanie patentových rešerší podľa aktuálnych verzií oboch úrovní reformovaného triedenia s výstupmi obmedzenými na reprezentatívneho člena patentovej rodiny, t.j. dokumentov založených na rovnakej prihláške, resp. rovnakom práve prednosti a vydaných rôznymi patentovými úradmi. Tým by sa malo zabrániť duplicite štúdia toho istého vynálezu, publikovaného v rôznych krajinách a v rôznych jazykoch.

Zavedenie doplnkových informácií k triedeniu v elektronickej forme zabezpečí lepšie pochopenie a prehľadnejšiu orientáciu v triedení, napr. ilustráciou niektorých položiek MPT pomocou obrázkov alebo schém. Súčasťou doplnkových informácií k triedeniu budú aj definície triedenia, ktoré by mali poskytnúť podrobnejšie vysvetlenie obsahu jednotlivých položiek MPT, ako poskytuje samotný zoznam položiek triedenia. Elektronická verzia triedenia bude obsahovať ďalšie pomôcky a nástroje na lepšie pochopenie a orientáciu v triedení.

VI. Výsledky reformy

V júni bude vydaná základná úroveň triedenia v papierovej forme. Pôjde o ôsmu verziu triedenia, ktorá nadobudne platnosť od 1. januára 2006. Knižné vydanie bude pozostávať zo štyroch zväzkov po dvoch sekciách, piatym zväzkom bude Návod k MPT.

V rovnakom termíne ako základná úroveň bude sprístupnená aj rozšírená úroveň triedenia, ale len v elektronickej forme prostredníctvom internetu. Elektronická forma triedenia umožní používateľom využiť všetok komfort a možnosti elektronického prostredia, ako sú hypertextové odkazy, vyhľadávanie podľa kľúčových slov, doplnkové informácie k triedeniu, prevodník medzi oboma úrovňami a staršími verziami a pod.

Rovnako ako v prípade predchádzajúcich verzií, aj oficiálny text ôsmej verzie triedenia bude vydaný Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo (WIPO) v anglickom a francúzskom jazyku. V septembri by malo byť vydané CD-ROM s názvom IPC:CLASS s ďalšími jazykovými verziami triedenia, a to v nemeckom, španielskom, ruskom, príp. iných jazykoch.

V septembri vydá WIPO ďalšie publikácie súvisiace s MPT ako heslár výrazov triedenia, prevodník medzi úrovňami a rôznymi vydaniami MPT, príručku na zatrieďovanie podľa MPT a pod.

Reforma sa dotkne uvádzania symbolov MPT na prvých stranách patentových dokumentov a v patentových vestníkoch a databázach. Každý dokument alebo záznam o MPT vo vestníku alebo databáze bude mať symboly základnej úrovne MPT uvedené normálnym písmom s rozlíšením symbolov, ktoré budú reprezentovať vynález alebo technické riešenie pomocou tučného typu písma oproti symbolom, ktoré budú reprezentovať prípadné doplňujúce informácie v patentovom dokumente pomocou normálneho typu písma.

Symboly rozšírenej úrovne budú na patentových dokumentoch, vo vestníkoch a v databázach uvádzané kurzívou s rovnakým princípom znázorňovania symbolov, týkajúcich sa vynálezu alebo technického riešenia, resp. doplňujúcich informácií, ako pri symboloch základnej úrovne. Symboly rozšírenej úrovne budú na patentových dokumentoch doplnené o indikátor verzie triedenia, pozostávajúci z roku a mesiaca verzie triedenia, podľa ktorej bolo vykonané zatriedenie.

Znázorňovanie symbolov MPT na patentových dokumentoch:

do 31. decembra 2005   od 1. januára 2006
 
(51) Int. Cl.7   (51) Int. Cl. (2006)
A61K 31/22, A61K 31/28 // C07D 211/22   A61K 31/00
C07D 211/02
A61K 31/22 (2006.03)
A61K 31/28 (2006.03)
C07D 211/22 (2007.09)

VII. Reformované MPT v ÚPV SR

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa rozhodol na zatrieďovanie patentových prihlášok a prihlášok úžitkových vzorov používať základnú úroveň reformovaného triedenia. Toto rozhodnutie bolo vydané v dôsledku rešpektovania princípov reformy, podľa ktorej je základná úroveň patentového triedenia určená pre malé a stredne veľké patentové úrady.

Úrad doteraz publikoval ročne okolo tritisíc patentových dokumentov, čo je relatívne malý počet v porovnaní s inými úradmi. Tento počet sa ako dôsledok prístupu k Európskemu patentovému dohovoru v roku 2002 minimálne na prechodné obdobie niekoľkých rokov ešte zníži.

Z hľadiska udržiavania a používania triedenia a s tým súvisiacej potreby neustáleho sledovania zmien a pretrieďovania patentových dokumentov by používanie rozšírenej úrovne triedenia úradom vzhľadom na počet dokumentov a expertov úradu nebolo efektívne a ekonomické, pretože by kládlo značné nároky na technické zabezpečenie a finančné a ľudské zdroje.

To však neznamená, že rozšírená úroveň triedenia nebude v úrade používaná vôbec. Patentové rešerše a prieskumy v rámci konania o patentových prihláškach alebo ako služba verejnosti budú vykonávané naďalej vo všetkých dostupných informačných zdrojoch a patentových zbierkach s používaním rozšírenej úrovne triedenia.

Jednou z najdôležitejších úloh úradu v súvislosti so zavedením reformovaného triedenia do používania je v priebehu tohto roka zabezpečiť úpravu interných aplikácií ich prispôsobením na zmeny v zaznamenávaní, sprístupňovaní a vzájomnej výmene údajov o MPT medzi úradmi. Úrad bude musieť súčasne zabezpečiť postupné pretriedenie národných patentových dokumentov, vydaných pred nadobudnutím účinnosti ôsmej verzie triedenia.

Ôsmu verziu triedenia vydá úrad v knižnej forme, v rozsahu základnej úrovne, v slovenskom jazyku, v novembri. Rozšírená verzia triedenia bude slovenským používateľom dostupná prostredníctvom internetovej stránky úradu pomocou odkazu na príslušné internetové stránky WIPO.

VIII. Dôsledky reformy MPT pre používateľov

Rozdelenie triedenia do dvoch úrovní zabezpečí efektívnejšie vykonávanie patentových rešerší na rôzne účely a pre rôzne druhy používateľov. Profesionálni rešeršéri, akými sú experti patentových úradov alebo komerční poskytovatelia patentových informačných služieb, budú mať k dispozícii komplexný nástroj s možnosťou využívania elektronickej formy a rôznych pomôcok a doplnkov k triedeniu.

Hlavná klasifikačná databáza poskytne profesionálom kompaktný informačný zdroj s aktuálnymi údajmi, bez nutnosti používať niektoré na čas a logiku náročné techniky a postupy, spojené s používaním viacerých verzií triedenia, resp. vyhľadávaním vo viacerých databázach alebo informačných zdrojoch. Verejnosť, patentové informačné strediská a malé a stredné úrady budú mať možnosť využiť jednoduchšiu verziu triedenia na vykonávanie patentových rešerší v národných zbierkach patentových dokumentov.

Mierne problematické z pohľadu používateľov aj patentových úradov by mali byť len prvé dva až tri roky po vstúpení ôsmej verzie triedenia do platnosti, počas ktorých by malo dôjsť k úplnému pretriedeniu retrospektívy patentových dokumentov. Počas tohto obdobia bude nutné paralelne využívať doterajší systém triedenia spolu s reformovaným MPT.

Reforma MPT bude mať v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska pozitívny vplyv na používanie triedenia na patentové rešerše, štatistiky a podobné činnosti všetkými typmi používateľov a prinesie efektívny systém sprístupňovania technických informácií vo forme patentových dokumentov a nepatentovej technickej literatúry.

IX. Záver

Tento článok je súčasťou zborníka z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku V., ktorá sa uskutočnila 26. apríla 2005 v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, a nájdete ho aj v časopise Duševné vlastníctvo 2/2005.

X. Literatúra

Lívia Bednárová: "Reforma Medzinárodného patentového triedenia", záverečná práca v rámci Inštitútu duševného vlastníctva, ÚPV SR, Banská Bystrica 2004

Mikhail Makarov: "The process of reforming the International Patent Classification", World Patent Information 26 (2004), str. 137-141

Herwig Pauwels: "Pillars of the IPC reform", World Patent Information 26 (2004), str. 205-208