Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Jednotný patentový súd

Samotné  nariadenie (EÚ) 1257/ 2012 ustanovuje, že európsky patent s jednotným účinkom poskytuje svojmu majiteľovi právo zabrániť tretím osobám dopustiť sa konania, voči ktorému poskytuje tento patent ochranu na území zúčastnených členských štátov, v ktorých má jednotný účinok, pričom rozsah tohto práva je jednotný vo všetkých zúčastnených členských štátoch, v ktorých má patent jednotný účinok. Je tak zdôraznená potreba prepojenia patentovej ochrany s účinným a jednotným systémom riešenia patentových sporov. Systém európskeho patentu s jednotným účinkom by bol bez existencie zodpovedajúceho nástroja, ktorým sa stal Jednotný patentový súd, systémom polovičatým a bezzubým. Ako konštatuje bod 24 preambuly nariadenia (EÚ) 1257/2012, zriadenie Jednotného patentového súdu na rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa európskeho patentu s jednotným účinkom je nutné, aby sa zabezpečilo správne fungovanie tohto patentu, konzistentnosť judikatúry, a tým aj právna istota a nákladová efektívnosť majiteľom patentu.

Dohoda o Jednotnom patentovom súde (Dohoda o JPS) vytvára špeciálny súdny systém vytvorený mimo inštitucionálneho a súdneho rámca EÚ – Jednotný patentový súd. Jednotný patentový súd je spoločným súdom členských štátov EÚ, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o JPS.

Dohoda o JPS je medzinárodnou zmluvou uzatvorenou výhradne medzi členskými štátmi EÚ bez účasti EÚ a tretích štátov. Členským štátom EÚ bola otvorená na podpis vo februári 2013 a má 25 signatárov, z ktorých dohodu zatiaľ ratifikovalo 17 zúčastnených členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko).

Znenie Dohody o Jednotnom patentom súde v slovenskom jazyku je dostupné v Úradnom vestníku EÚ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2013:175:FULL .

Dohoda o JPS nadobudla platnosť 1. júna 2023 a spustila fungovanie celého systému európskeho patentu  s jednotným  účinkom.  Od  januára   2022   bol   aplikovaný   Protokol   o predbežnej aplikácii Dohody o Jednotnom patentovom súde, čo  umožnilo vykonávať prípravné činnosti nevyhnutné pre plynulé a bezproblémové spustenie celého systému.

Jednotný patentový súd je tvorený Súdom prvého stupňa, Odvolacím súdom a kanceláriou. Súd prvého stupňa je decentralizovaný, skladá sa z ústrednej divízie v Paríži a v Mníchove a miestnych a regionálnych divízií. Miestna divízia sa zriaďuje na žiadosť zmluvného štátu. Počet miestnych divízií v zmluvnom štáte je však obmedzený na maximálne štyri. Regionálne divízie sa zriaďujú na žiadosť dvoch alebo viacerých zmluvných štátov. Prehľad zriadených miestnych a regionálnych divízií je dostupný na https://www.unified-patent-court.org/en/court/locationsOdvolací súd má sídlo v Luxemburgu.

Za sudcu Jednotného patentového súdu môže byť vymenovaný len štátny príslušník zmluvného štátu. Pre činnosť súdu sú potrebné dva typy sudcov, právnicky kvalifikovaní sudcovia a technicky kvalifikovaní sudcovia. Sudca s právnickou kvalifikáciou disponuje kvalifikáciou, ktorá je potrebná na vymenovanie do funkcie sudcu v zmluvnom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom. Sudca s technickou kvalifikáciou, ktorý je vymenovaný pre určitú oblasť alebo oblasti techniky, musí mať vysokoškolské vzdelanie a preukázať odbornosť v príslušnej oblasti techniky ako aj znalosti z občianskeho práva hmotného i procesného týkajúceho sa patentových sporov.

Jurisdikcia Jednotného patentového súdu pokrýva nielen európske patenty s jednotným účinkom (vrátane dodatkových ochranných osvedčení udelených na výrobok chránený európskym patentom s jednotným účinkom), ale aj klasické európske patenty (vrátane dodatkových ochranných osvedčení udelených na výrobok chránený klasickým európskym patentom) validované na území zmluvných štátov.

Konania týkajúce sa porušenia európskeho patentu s jednotným účinkom a klasického európskeho patentu rozhoduje miestna alebo regionálna divízia Súdu prvého stupňa podľa miesta porušenia a konania o zrušení patentov rozhoduje ústredná divízia.

Rozhodnutie Jednotného patentového súdu sa v prípade klasického európskeho patentu vzťahuje na územie tých zmluvných členských štátov, v ktorých má tento patent účinok. A z tohto dôvodu je potrebné upriamiť pozornosť majiteľov týchto patentov na tzv. prechodné obdobie a možnosti, ktoré ponúka.

Klasické európske patenty budú počas tohto prechodného obdobia siedmich rokov v režime duálnej jurisdikcie Jednotného patentového súdu a vnútroštátneho súdu (alebo iného príslušného vnútroštátneho orgánu) zmluvného štátu. V zásade to znamená možnosť výberu počas prechodného obdobia začať konanie o porušení patentu alebo o zrušení patentu na vnútroštátnom súde alebo na Jednotnom patentovom súde. Po uplynutí prechodného obdobia, ktoré môže byť predĺžené o ďalších sedem rokov, bude o klasických európskych patentoch rozhodovať výlučne Jednotný patentový súd.

Takisto má majiteľ „klasického“ európskeho patentu možnosť počas prechodného obdobia využiť tzv. opt-out, teda zvoliť si vyňatie z výlučnej právomoci Jednotného patentového súdu, čo môže byť výhodné napríklad v prípade, ak sa chce majiteľ patentu vyhnúť riziku centrálneho napadnutia platnosti a zrušenia patentu pre územia zmluvných štátov. Opt-out nie je možný, ak sa už začalo konanie pred Jednotným patentovým súdom. Naopak, ak sa ešte nezačalo konanie pred vnútroštátnym orgánom, je možné opt-out vziať späť a vrátiť sa do výlučnej právomoci Jednotného patentového súdu, čo môže byť pre majiteľa výhodné v prípade vymáhania práv. Opt-out a späťvzatie opt-outu sa oznamujú kancelárii Jednotného patentového súdu a nadobúdajú účinnosť zaregistrovaním v registri Jednotného patentového súdu. Potrebné inštrukcie k uplatneniu opt-outu sú dostupné na webovej stránke Jednotného patentového súdu, opt-outu je dedikovaná aj jedna zo sekcií FAQ ( https://www.unified-patent-court.org/en/faq/opt-out#faqs ).

Súdny poplatok za konanie o návrhu týkajúcom sa porušenia patentu pred Jednotným patentovým súdom pozostáva z pevne stanoveného (základného) poplatku 11 000 € a poplatku odvodeného od hodnoty sporu presahujúcej vopred stanovený strop (tento začína pri hodnote sporu od 500 000 € do 750 000 €, kedy je poplatok 2 500 €, a končí pri hodnote sporu viac ako 50 000 000 €, kedy je poplatok325 000 €). Poplatok za návrh na zrušenie patentu je 20 000 €.

Trovy konania úspešného účastníka konania spravidla znáša neúspešný účastník konania, výška náhrady trov konania je odstupňovaná podľa hodnoty sporu. Ustanovených je 10 úrovní stropu, najnižšia pri hodnote sporu do 250 000 € , kedy je strop náhrady 38 000 €, najvyššia pri hodnote sporuviacej ako 50 000 000 €, kedy je strop 2 000 000 €. V prípade, ak by výška náhrady trov konania ohrozila ekonomickú existenciu neúspešného účastníka, predovšetkým, ak je týmto účastníkom malý a stredný podnik, nezisková organizácia, univerzita, verejná výskumná inštitúcia alebo fyzická osoba, môže súd na návrh neúspešného účastníka znížiť aplikovateľný strop na určenie výšky náhrady trov.

Účastníci konania pred Jednotným patentovým súdom musia byť povinne zastúpení, a to advokátmi oprávnenými na zastupovanie v zmluvnom štáte alebo európskymi patentovými zástupcami so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Patentové spory je možné urovnať aj prostredníctvom mediácie a rozhodcovského konania. Stredisko pre mediáciu a rozhodcovské konanie v patentových veciach so sídlami v Ľubľane a Lisabone bude poskytovať nástroje na mediáciu a rozhodcovské konanie v patentových sporoch patriacich do rozsahu pôsobnosti Dohody o JPS. Mediačným alebo rozhodcovským konaním nie je možné európsky patent s jednotným účinkom alebo klasický európsky patent zrušiť alebo obmedziť.


Užitočné odkazy: 
https://www.unified-patent-court.org/en
https://www.epo.org/applying/european/unitary/upc.html