Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Ochrana zemepisných označení liehovín na úrovni EÚ

Ochranu zemepisných označení na úrovni EÚ upravujú:

  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008
  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1235 z 12. mája 2021, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 dopĺňa o pravidlá týkajúce sa žiadostí o zápis zemepisných označení liehovín do registra, zmien špecifikácií výrobku, zrušenia zápisu do registra a registra,
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1236 z 12. mája 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o žiadosti o zápis zemepisných označení liehovín do registra, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie zápisu do registra, používanie symbolu a kontrolu.

Za zemepisné označenie sa považuje označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z územia krajiny, regiónu alebo lokality na uvedenom území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti uvedenej liehoviny zásadne prisúdiť jej zemepisnému pôvodu.

Konanie o zápise zemepisného označenia pre liehoviny sa uskutočňuje v dvoch etapách.

Prvá etapa konania o zápise zemepisného označenia sa začína podaním žiadosti na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad).

Prihlasovateľ podá žiadosť o zápis zemepisného označenia na úrad. Žiadosť sa podáva v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach v papierovej forme a elektronicky. Žiadosť musí obsahovať:

Úrad preskúma, či je žiadosť o zápis zemepisného označenia dôvodná, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je predmetom výluk.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, úrad vyzve prihlasovateľa na ich doplnenie v stanovenej lehote a zároveň ho upozorní na skutočnosť, že v prípade neodstránenia týchto nedostatkov úrad zastaví konanie o žiadosti o zápis.

Ak je označenie vylúčené zo zápisu, úrad konanie o žiadosti o zápis zamietne.

Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti vo vestníku môže namietateľ podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti žiadosti. Námietky musia byť odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené nariadením na zápis do registra chránených zemepisných označení vedeného Komisiou.

Ak žiadosť spĺňa ustanovené náležitosti a nebola zamietnutá, úrad zverejní jednotný dokument a špecifikáciu liehoviny, zabezpečí k nim elektronický prístup a zašle stanovené náležitosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 na ďalšie konanie Európskej komisii.

Druhá etapa prebieha na úrovni Európskej komisie. Komisia preskúma, či je žiadosť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787. Ak rozhodne, že žiadosť je v súlade s týmto nariadením, zverejní špecifikáciu uvedenú v Úradnom vestníku Európskej únie a dňom zverejnenia začína plynúť trojmesačná lehota na podanie námietok. Po uplynutí tejto lehoty, ak neboli podané námietky, Komisia prijme vykonávací akt, ktorým rozhodne o zápise do registra. Akt o zápise zemepisného označenia do registra alebo rozhodnutia o zamietnutí sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Až po zverejnení rozhodnutia o zápise označenia ako „chráneného zemepisného označenia" do registra vedeného Európskou komisiou môže prihlasovateľ začať označovať svoje výrobky ako „chránené zemepisné označenie" a používať symbol EÚ.