Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na úrovni EÚ

 Ochranu označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín na úrovni Európskej únie upravujú:

  • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, ktoré nadobudlo účinnosť 3. 1. 2013 (ustanovenia čl. 12 ods. 3 a čl. 23 ods. 3 sa uplatňujú od 4. januára 2016). Toto nariadenie zrušuje a nahrádza nariadenie (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín,
  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá, a
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny s účinnosťou od 22. júna 2014.

Nariadenie upravuje pravidlá poskytovania ochrany označeniam pôvodu a zemepisným označeniam poľnohospodárskych výrobkov určených na ľudskú spotrebu uvedených v prílohe II Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a potravín a poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I tohto nariadenia.

Označenie pôvodu (CHOP) je názov, ktorým sa identifikuje výrobok pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch z krajiny, ktorého kvalita alebo vlastnosti v podstatnej miere alebo výlučne závisia od osobitného zemepisného prostredia s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi a ktorého všetky etapy výroby sa uskutočňujú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Väzba na oblasť pôvodu je v takom rozsahu, že všetky suroviny musia pochádzať z vymedzenej oblasti a všetky fázy výroby sa musia uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Vlastnosti výrobku musia súvisieť so zemepisnou oblasťou vrátane prírodných a ľudských činiteľov, kvalita alebo vlastnosti poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny sú prevažne alebo výlučne dané zemepisným prostredím a musí existovať príčinné pôsobenie prírodných a ľudských činiteľov na kvalitu a vlastnosti výrobku.

Zemepisné označenie (CHZO) je názov, ktorým sa identifikuje výrobok pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo krajiny, ktorého danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti možno podstatne pripísať jeho zemepisnému pôvodu a ktorého aspoň jedna etapa výroby prebieha vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Rozdiel medzi označením pôvodu a zemepisným označením je v tom, že pri zemepisnom označení nie je taká úzka väzba na oblasť pôvodu, ale aspoň jedna fáza výroby sa musí uskutočňovať na vymedzenom zemepisnom území a musí s ním byť úzko spojená. Výrobok však musí pochádzať z oblasti, ktorej meno nesie, a mať vlastnosti, ktoré je možné pripísať zemepisnému pôvodu.

Pri každej žiadosti o zápis zemepisného označenia musí byť uvedený údaj, či sa žiadosť zakladá na špecifickej kvalite, vlastnostiach, ktoré musia byť špecifikované, alebo na dobrom mene výrobku. Ak ide o žiadosť vychádzajúcu výlučne z dobrého mena, musí obsahovať jasný a podrobný dôkaz o tomto dobrom mene vrátane relevantnej literatúry alebo spotrebiteľských prieskumov.

Konanie o zápise označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny sa uskutočňuje v dvoch etapách.

Prvá etapa prebieha na národnej úrovni a podieľa sa na nej Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len úrad) a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len ministerstvo). Prihlasovateľ (združenie, zväz výrobcov alebo, vo výnimočných prípadoch, fyzická osoba, alebo právnická osoba) podá žiadosť o zápis zemepisného označenia alebo označenia pôvodu na úrad. Žiadosť sa podáva trojmo v papierovej forme a elektronicky. Žiadosť musí obsahovať:

Úrad preskúma, či je žiadosť o zápis označenia pôvodu alebo zemepisného označenia dôvodná, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je predmetom výluk. Úrad v rámci prieskumu požiada ministerstvo o vyjadrenie, či špecifikácia poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny spĺňa ustanovené náležitosti, a ak ich spĺňa, zverejní podstatné náležitosti žiadosti vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, úrad vyzve prihlasovateľa na ich doplnenie v stanovenej lehote a zároveň ho upozorní na skutočnosť, že v prípade neodstránenia týchto nedostatkov úrad zastaví konanie o žiadosti o zápis.

Ak je označenie vylúčené zo zápisu, úrad konanie o žiadosti o zápis zamietne.

Po zverejnení podstatných náležitostí žiadosti vo vestníku úradu môže ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti žiadosti. Námietky musia byť odôvodnené a musia v nich byť označené dôkazy, z ktorých vyplýva, že prihlasované označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa podmienky ustanovené nariadením na zápis do registra chránených označení pôvodu a zemepisných označení vedeného Komisiou.

Ak je žiadosť dôvodná, spĺňa ustanovené náležitosti a označenie nie je súčasťou výluk, príslušný národný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad priemyselného vlastníctva SR, vydá kladné rozhodnutie o žiadosti a zašle stanovené náležitosti podľa nariadenia Rady na ďalšie konanie Európskej komisii.

Kladným rozhodnutím o žiadosti vzniká prechodná ochrana označenia a dvojročná lehota na prispôsobenie s účinnosťou odo dňa doručenia žiadosti Európskej komisii.

Druhá etapa prebieha na úrovni Európskej komisie. Komisia preskúma, či sú splnené všetky podmienky ustanovené nariadením, a posúdi, či predložené doklady preukazujú skutočnosti uvedené v žiadosti, prípadne môže požiadať aj o doplnenie informácií. Ak prihlasovateľ prostredníctvom úradu nedoplní požadované informácie v stanovenej lehote, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými žiadosť zamietne.

Ak žiadosť spĺňa ustanovené náležitosti, Komisia ju zverejní v Úradnom vestníku EÚ a dňom zverejnenia začína plynúť trojmesačná lehota na oznámenie námietok pre orgány iného členského štátu ako toho, ktorý predmetnú žiadosť podal, alebo tretej krajiny alebo fyzickú či právnickú osobu s oprávneným záujmom. Ak sa Komisii podá oznámenie o námietke, následne do dvoch mesiacov je potrebné vzniesť odôvodnenú námietku. Komisia overí prípustnosť námietky a pokračuje v konaní o námietkach.

Po uplynutí tejto lehoty, ak neboli podané námietky, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa názov zapíše do registra a zverejní zapísané označenie v Úradnom vestníku EÚ ako chránené zemepisné označenie alebo chránené označenie pôvodu. 

Až po zverejnení vykonávacieho aktu zápisu „chráneného zemepisného označenia" alebo „chráneného označenia pôvodu" do registra vedeného Európskou komisiou môže prihlasovateľ začať označovať svoje výrobky ako „chránené zemepisné označenie" alebo „chránené označenie pôvodu" a používať symbol Európskej únie.

Od 4. 1. 2016 sa musia na chránených označeniach pôvodu a chránených zemepisných označeniach zapísaných do registra v súlade s postupmi stanovenými týmto nariadením uvádzať s nimi spojené symboly Únie. Okrem toho by v rovnakom zornom poli mal byť aj názov výrobku zapísaný v registri. Na označení sa môže uviesť aj spojenie „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“ alebo ich príslušné skratky „CHOP“ alebo „CHZO“.

Po zápise CHOP alebo CHZO do registra môže skupina s oprávneným záujmom požiadať o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku. Požadované zmeny a doplnenia je potrebné opísať a odôvodniť. Ak ide o podstatnú zmenu a doplnenie, postupuje sa ako v prípade novej žiadosti. Ak ide o nepodstatnú zmenu, Komisia žiadosť schváli alebo zamietne.

Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty na zrušenie zápisu do registra chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia a to v prípade ak nie je zabezpečený súlad s podmienkami špecifikácie, alebo ak aspoň za posledných sedem rokov nebol na trh uvedený žiadny výrobok s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.