Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Informácia pre prihlasovateľa

Konanie o zápise ochrannej známky do registra sa začína podaním žiadosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banská Bystrica (ďalej len "úrad"). Zápis ochrannej známky do registra je upravený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a vyhláškou úradu č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Prihláška sa môže týkať len jedného označenia. Prihlášku môže podať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie fyzických alebo právnických osôb, ktoré má právnu subjektivitu (ďalej len „združenie“).

Prihláška musí obsahovať žiadosť o zápis ochrannej známky do registra s údajmi umožňujúcimi identifikáciu prihlasovateľa, znenie alebo vyjadrenie prihláseného označenia umožňujúce jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky, zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra, a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu. V zozname sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa medzinárodného dohovoru (Niceská dohoda).

K prihláške kolektívnej ochrannej známky prihlasovateľ priloží písomnú zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky, vrátane podmienok členstva v združení, podmienok používania kolektívnej ochrannej známky, ako aj sankcií za ich porušenie, a zoznam členov združenia vrátane ich identifikačných údajov.

Prihláška môže ďalej obsahovať doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia pre prihlasovateľa a jeho tovary a služby, reprodukciu prihlasovaného označenia v takej kvalite, aby bolo možné jej zmenšenie na veľkosť najmenej 8 cm x 8 cm, a splnomocnenie pre svojho zástupcu, ak je prihlasovateľ zastúpený.

Elektronické vyjadrenie jednotlivých druhov ochranných známok sa predkladá v týchto formátoch súborov:

 1. JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi, ak ide o
  1. obrazovú ochrannú známku,
  2. priestorovú ochrannú známku,
  3. pozičnú ochrannú známku,
  4. ochrannú známku vzoru,
  5. ochrannú známku tvorenú výlučne jednou farbou alebo kombináciou farieb alebo
  6. inú ochrannú známku;
 2. JPG s veľkosťou súboru najviac 2 MB a rozlíšením 300 dpi alebo MP3 s veľkosťou súboru najviac 2 MB, ak ide o zvukovú ochrannú známku;
  1. pohybovú ochrannú známku alebo
  2. holografickú ochrannú známku a
 3. MP4 s veľkosťou súboru najviac 20 MB, ak ide o multimediálnu ochrannú známku.

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti. Právo prednosti, ktoré vyplýva z medzinárodného dohovoru, musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a v lehote troch mesiacov od jej podania toto právo preukázať dokladom o práve prednosti, inak sa naň neprihliada. Právo prednosti možno uplatniť z prvej prihlášky, pričom musí byť zachovaná 6-mesačná lehota od dátumu prvého podania, z ktorého sa právo prednosti uplatňuje. Ak si prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti z niekoľkých prihlášok, musí pre každý tovar alebo službu uviesť, z ktorej prihlášky si právo prednosti uplatňuje.

Úrad vykoná prieskum prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ je až do zápisu označenia do registra oprávnený rozdeliť prihlášku obsahujúcu v zozname viac ako jeden tovar alebo službu do samostatných prihlášok.

Ak sú splnené zákonom stanovené podmienky na zápis označenia ako ochrannej známky do registra, úrad prihlásené označenie zapíše do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom ochrannej známky.

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Majiteľ ochrannej známky môže zmluvou poskytnúť súhlas na používanie ochrannej známky treťou osobou, ochrannú známku previesť na inú osobu alebo ochrannú známku dať do zálohu. Uvedené je možné uplatniť aj k prihláške ochrannej známky.

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky úradu. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa o obnovu zápisu ochrannej známky podanej najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu, nie však neskôr ako šesť mesiacov po uplynutí, platnosť zápisu ochrannej známky sa obnoví na ďalších 10 rokov. Za podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky sa platí správny poplatok.

Prihlasovateľom, ktorí nemajú potrebné známkovo-právne vedomosti a skúsenosti, sa odporúča využiť možnosti zastupovania niektorým z oprávnených zástupcov. Konanie o prihláške ochrannej známky vedie úrad s prihlasovateľom alebo jeho zástupcom.

Podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra podlieha správnemu poplatku. Správne poplatky za úkony vykonávané úradom sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podaním prihlášky vzniká poplatková povinnosť. Správne poplatky za úkony vykonávané úradom sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poplatky sa platia v eurách prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom osvedčujúcej osoby alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Poplatky sa platia na základe písomnej výzvy úradu a sú splatné do 15 dní odo dňa jej doručenia.

V rámci identifikácie platby je poplatník povinný zadať variabilný symbol uvedený v písomnej výzve úradu.

Účet na úhradu správnych poplatkov:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava

Názov účtu: Depozitný účet ÚPV SR BB
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0006 0750
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0558