Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu

Ilustračný baner


Prijímateľ

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica

Kód projektu

311071AGX6

Názov projektu

Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu

Miesto realizácie projektu

Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP

776 626,00 €

Dátum účinnosti zmluvy o NFP

15. 4. 2021

Zmluva

ZMLUVA

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je reagovať na súčasné kapacitné obmedzenia, v najbližších rokoch optimalizovať prevádzku a zároveň stratégiu Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad), a postupne presunúť do vládneho cloudu všetky migrovateľné ISVS v súlade so Strategickou prioritou Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy – vládny cloud.

V rámci projektu boli premigrované do vládneho cloudu systémy IS Webregistre, ktoré sprístupňujú údaje z registrov vedených a spravovaných úradom, a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR, ktorý poskytuje elektronické služby a elektronické formuláre pre používateľov úradu.

V súlade so zákonom č. 305/2013 o e-Governmente v rámci poskytovania elektronických služieb a elektronických formulárov bolo vytvorených 327 elektronických formulárov a portál umožňujúci prácu s nimi. Od uvedenia do prevádzky požiadavky na systémové zdroje postupne narastajú, pričom došlo k minimálnemu posilneniu kapacít a výkonu. Cieľom projektu je reagovať na súčasné kapacitné obmedzenia prevádzky a optimalizovať ju v najbližších rokoch. Zohľadňujúc uvedené skutočnosti a výstupy ekonomickej analýzy je migrácia IS Webregistre a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu logickým a opodstatneným krokom vedúcim k ich optimálnemu prevádzkovaniu, používaniu a zabezpečeniu kontinuálnej prevádzky a rozvoja systému v období minimálne piatich rokov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;

Hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk